3. Varhaiskasvatus

Lapsen koulupolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tiiviillä yhteistyöllä pyritään rakentamaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen jatkumo lapsen siirtyessä päivähoidon toimintayksiköstä toiseen ja varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta kouluun.

 

Toimintaa ohjaavia ajatuksia ovat varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä näkökulma. Tavoitteena on arjessa tapahtuvan havaitsemisen tehostaminen yhteistyössä vanhempien, neuvolan, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) yhteistyössä vanhempien ja mahdollisten muiden lasta hoitavien/kuntouttavien tahojen kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelma siirretään vanhempien luvalla esiopetukseen.

 

Yhteistyössä lastenneuvolan kanssa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä. Perhe ohjataan tarvittaessa hakeutumaan lapsen kehitystä tukevien palvelujen piiriin (perheneuvola, psykologi, puhe- ja toimintaterapeutit jne.). Kaikista päivähoitolapsista toimitetaan päivähoidon terveiset 4-vuotisneuvolaan – tarvittaessa myös muun ikäisistä lapsista. Seuranta- ja arviointilomake

lapsista, joilla on asiantuntijan lausunto, kehitykseen ja/tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia täytetään päivähoitopaikassa ja käydään vanhempien kanssa läpi. Terveydenhoitaja ja lääkäri kirjaavat vastaavasti omat palautteensa lapsesta päivähoitoon.

 

Päivähoito tekee yhteistyötä lastensuojelun kanssa, mikäli lapsen kasvuolosuhteet ovat vaarantuneet. Lastensuojelun ja perhetyön tavoitteena on varhainen puuttuminen ja avun löytäminen perheiden riskitilanteissa. Päivähoito on yksi lastensuojelun avohuollon tukimuoto.

 

Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodin tai perhe- ja ryhmäpäivähoidon tavallisessa ryhmässä sekä Hiekanpään päiväkodin kuntouttavassa pienryhmässä. Tukea tarvitsevien lasten tarpeet huomioidaan ryhmän lapsimäärää pienentämällä, henkilökunnan määrää lisäämällä tai sijoittamalla ryhmään avustaja.

 

Esiopetusta annetaan kunnallisissa päiväkodeissa, joillakin kyläkouluilla sekä tarpeen mukaan ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. Jokaiselle esioppilaalle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja mahdollisten muiden lasta hoitavien/kuntouttavien tahojen kanssa.

 

Esiopetuksen oppilashuolto rakentuu yhteistyölle, jossa tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat lapsen huoltajat. Esiopetuksen oppilashuolto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä toimintaa, jonka tehtävänä on tukea lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

 

Pieksämäellä toimii kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo), joiden tehtävänä on muun muassa lapsen havainnointi ja tuen tarpeen arviointi; varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityispedagoginen suunnittelu ja toteutus; henkilöstön ohjaaminen, tukeminen, konsultaatio ja kouluttaminen; nivelvaiheiden monialaiseen yhteistyöhön osallistuminen sekä yhteistyö vanhempien kanssa. Koulun esiopetuksessa esiopetuksen opettajan tukena on koulun laaja-alainen erityisopettaja.

 

Luokanopettajat vierailevat päiväkodissa esikoululaisten vanhemmille eskarisyksyllä järjestettävässä vanhempainillassa. Esikouluvuoden toukokuussa järjestetään kouluilla tuleville ykkösluokkalaisille kouluun tutustumispäivä.

Lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle järjestetään tiedonsiirtopalaveri keväisin yhteistyössä koulun kanssa. Palaverissa siirretään lapsen opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto.

Erityisopetuksesta vastaava rehtori sekä mahdollinen tuleva erityisopettaja osallistuvat aktiivisesti jo esiopetusvuonna tukea tarvitsevien lasten monialaisiin palavereihin, joissa mietitään lapsen tulevaa koulupolkua. Kouluvalmiustyöryhmässä pohditaan tarvittaessa moniammatillisesti yhdessä huoltajien kanssa koulun aloittamiseen liittyviä suunnitelmia.

Haja-asutusalueella tiedonsiirtopalaverit pidetään ryhmäperhepäivähoitokodeissa 5-vuotiaiden siirtyessä kyläkoulujen esiopetukseen.