Kori I (8. ja 9. luokalla opiskeltavia aineita)

8. ja 9. luokalla opiskeltavia aineita

Tästä korista opiskelet 8. ja 9. luokalla yhtä seuraavista:
1) Kotitalous
2) Kuvataide
3) Liikunta
4) Musiikki
5) Käsityö:
Tekninen käsityö
Tekstiilityö

Oppiaineiden esittelyt:

1) Kotitalous
Kaikille yhteisten kotitalouden opintojen jälkeen valinnaisissa opinnoissa hiotaan, laajennetaan ja
syvennetään taitoja ja tietoja sekä sovelletaan jo opittua muuttuvissa tilanteissa.
Kotitalouden valinnaisen opetuksen tehtävä on kehittää ja edistää kodin arjenhallintaa sekä
kestävää elämäntapaa käytännönläheisellä, toiminnallisella oppimisella. Kotitalousopintojen
tavoitteena on tarjota laajat mahdollisuudet harjaannuttaa tietoja, taitoja, asenteita ja
toimintavalmiuksia kaikilla kolmella sisältöalueella: ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen
ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.
Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin
tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu
kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja
luovuuteen. Opetus eheyttää luonnollisella tavalla monen alan tietoja ja taitoja, jonka lisäksi
oppimiskokonaisuuksia monipuolistetaan yhteistyöllä muiden oppiaineiden kanssa. Opittua
sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä esimerkiksi kotitehtävien ja projektien
avulla.

2) Kuvataide
Valinnaisen kuvataiteen tavoitteena on kehittää pakollisella kuvataiteen kurssilla opittuja tietoja
ja taitoja, tutustua uusiin välineisiin ja materiaaleihin sekä uusiin taiteen ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöihin. Oppilaat syventävät teknisiä taitojaan, kuvallista ilmaisuaan, kuvan- ja
medianlukutaitokaan sekä kehittävät omaa henkilökohtaista tyyliään luoda kuvia.
Kuvataideopetuksessa opetellaan katsomaan kuvia ja tekemään kuvia. Kuvan katsomiseen
liittyvät taidot ovat taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista sekä median kuvaviestien
tulkintakykyä. Kuvan tekemiseen liittyvät taidot ovat kuvallisia ilmaisutapoja: kuvallista ajattelua,
kuvasommittelun perusteiden osaamista, materiaalisia ja teknisiä taitoja. Oman kokonaisuutensa
muodostavat ympäristön esteettiset kysymykset, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja
muotoilun perusteet. Pitemmälle edettäessä oppilaiden omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet
muokkaavat enemmän opetussisältöjä.

Valinnaisen kuvataiteen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan museoihin
ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

3) Liikunta 
Liikunnan valinnainen syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.
Valinnainen tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa,
tukien opiskelumotivaatiota ja parantaen vireystilaa opiskelujen aikana.
Liikunnan valinnaisen tavoitteet Parkanossa 8. ja 9. luokilla:
- syventää jo olemassa olevaa liikunnan osaamispohjaa
- opettaa eri liikuntalajien ja -muotojen perusteita, antaen edellytyksiä liikunnalliselle elämäntavalle
- antaa virkistäviä ja elämyksellisiä hetkiä liikunnan parissa koulutyön ohella
- tukea oppilaan omaa harrastuneisuutta liikunnan parissa
- parantaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Liikunnan valinnaisen sisällöt vastaavat pakollisten kurssien sisältöjä. Oppilaat saavat osaltaan
vaikuttaa valinnaisen sisältöihin kurssien alkaessa. Sisällöt koostuvat esimerkiksi palloilulajeista,
rytmiliikunnasta, voimistelusta, talvilajeista ja kunto- sekä terveysliikunnasta. Valinnainen liikunta
pyrkii tekemään yhteistyötä paikallisten seurojen ja liikuntajärjestöjen kanssa mahdollisuuksien
mukaan.

4) Musiikki
Kaikille yhteisten pakollisten musiikin opintojen jälkeen valinnaisen musiikin tavoite on syventää
jo opittuja tietoja ja taitoja. Musiikkiopintojen tavoitteena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet
kehittää omaa osaamistaan, harjaannuttaa tietoja ja taitoja sekä ohjata vastuulliseen toimintaan
ryhmässä. Musiikin keskeiset sisällöt jakaantuvat musiikin tuottamiseen (esim. laulu, soitto,
musiikillinen keksintä), musiikin vastaanottamiseen (mm. kuuntelu), musiikkiteknologiaan sekä
asiateemoihin. Opetus rakennetaan siten, että uusien asioiden oppiminen ja aiemmin opittujen
aiheiden soveltaminen käytäntöön tapahtuu vaiheittain ja elämyksellisesti.

Musiikissa pyritään siihen, että erilaiset aihealueet ja sisällöt opiskellaan pääasiassa käytännön
tekemisen kautta. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten
taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä
muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden
musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja
tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Uudet aiheet rakennetaan opittujen
taitojen pohjalta, vanhaa kerrataan, sekä pyritään työskentelemään luovasti yhdistäen esimerkiksi
soittoa, laulua, teknologiaa ja musiikin käsitteistöä.

Musiikin opetuksen tarkoitus on tarjota oppilaalle mahdollisuus opetella uusia taitoja, ilmaista
itseään musiikin avulla sekä kokea yhteisöllisyyttä ja vastuuta, ja opetus on suunnattu kaikille lähtötasosta
tai aikaisemmista musiikkiharrastuksista riippumatta. Musiikin opiskelu pyritään tuomaan lähelle oppilaan arkea:
asiat käsitellään siten, että oppilaan on helppo soveltaa aihetta tai taitoa omassa arjessaan.
Aineena musiikki on monipuolinen ja opinnot tukevatkin monien alojen jatko-opintoja.

5) Käsityö:
Tekninen käsityö
Käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa
innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun
liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja
monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen
taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin
liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja
elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.

Tekstiilityö
Tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa oppilaan aiemmin oppimia tekstiilityön taitoja. Tavoitteeena
on tuottaa oppilaan omat mieltymykset huomioivia tekstiilituotteita kokonaisen käsityöprosessin
kautta.

Sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla on vähintään kolme aihekokonaisuutta, joihin
oppilas itse suunnittelee aiheeseen sopivan työn materiaaleineen, tekniikoineen ja malleineen.
Aihekokonaisuuksia kahdeksannella luokalla ovat lankatyöt, erikoistekniikat ja oma vaatetus
ommellen ja yhdeksännellä luokalla lapsen vaate , sisustus ja kierrätys/tuunaus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä