Kori II (8. ja 9. luokalla opiskeltavia aineita)

8. ja 9. luokalla opiskeltavia aineita

Tästä korista opiskelet 8. ja 9. luokalla yhtä seuraavista:

1) Ilmaisutaito
2) Kotitalous

3) Koulun uutisryhmä
4) Kuvataide
5) Käsityö: 
Tekninen käsityö
Tekstiilityö
6) Liikunta

7) Maa- ja metsätalous
8) Musiikki

9) Tietotekniikka
10) Vieras kieli, saksa (B2-oppimäärä
11) Vieras kieli, ranska (B2-oppimäärä)
12) Vieras kieli, saksa (niille, joilla ollut 4. luokasta alkaen)

13) Vieras kieli, espanja (niille, joilla ollut 4. luokasta alkaen)

Oppiaineiden esittelyt:

1) Ilmaisutaito
Ilmaisutaidossa opitaan kokonaisvaltaisesti luovuutta itseilmaisussa ja uskallusta
esiintymiseen.Tavoitteena on ilmaisurohkeuden vahvistaminen ja esiintymistaidon kehittäminen
erilaisten puhumis- ja kirjoitustilanteiden hallitsemiseksi. Opitaan toimimalla,harjoittelemalla ja
kokeilemalla yksilö- ja ryhmätyönä.

Oppimisympäristöt vaihtelevat luokkatilasta näyttämölle, koulun tiloista muihin julkisiin tiloihin.
Työtavat ovat monipuoliset, ja niitä sovelletaan ryhmän mukaan.
Oppilasta ohjataan löytämään omat ilmaisulliset vahvuutensa sekä kannustetaan kokeilemaan
uusia asioita ennakkoluulottomasti ja epäonnistumista pelkäämättä. Ilmaisutaito oppiaineena
tarjoaa nuorelle mahdollisuuden käsitellä tunteitaan, ilmaista itseään ja rakentaa omaa
minäkuvaansa.

2) Kotitalous
Kaikille yhteisten kotitalouden opintojen jälkeen valinnaisissa opinnoissa hiotaan, laajennetaan ja
syvennetään taitoja ja tietoja sekä sovelletaan jo opittua muuttuvissa tilanteissa.
Kotitalouden valinnaisen opetuksen tehtävä on kehittää ja edistää kodin arjenhallintaa sekä
kestävää elämäntapaa käytännönläheisellä, toiminnallisella oppimisella. Kotitalousopintojen
tavoitteena on tarjota laajat mahdollisuudet harjaannuttaa tietoja, taitoja, asenteita ja
toimintavalmiuksia kaikilla kolmella sisältöalueella: ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen
ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.
Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin
tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu
kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja
luovuuteen. Opetus eheyttää luonnollisella tavalla monen alan tietoja ja taitoja, jonka lisäksi
oppimiskokonaisuuksia monipuolistetaan yhteistyöllä muiden oppiaineiden kanssa. Opittua
sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä esimerkiksi kotitehtävien ja projektien
avulla.

3) Koulun uutisryhmä
Koulun uutisryhmän tavoitteena on tutustua toimittajan työhön ja harjoitella erilaisten juttujen
kirjoittamista. Teemme juttuja koulun tapahtumista, muorten elämään liittyvistä ja ajankohtaisista
asioista. Tavoitteena on luoda koululehti joko sähköisenä tai painettuna atk-taitoja hyödyntäen.
Vierailemme mahdollisuuksien mukaan erilaisissa media-alan kohteissa, mm. paikallislehdessä.
Koulun uutisryhmä huolehtii koulun medianäkyvyydestä.

4) Kuvataide
Valinnaisen kuvataiteen tavoitteena on kehittää pakollisella kuvataiteen kurssilla opittuja tietoja
ja taitoja, tutustua uusiin välineisiin ja materiaaleihin sekä uusiin taiteen ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöihin. Oppilaat syventävät teknisiä taitojaan, kuvallista ilmaisuaan, kuvan- ja
medianlukutaitokaan sekä kehittävät omaa henkilökohtaista tyyliään luoda kuvia.
Kuvataideopetuksessa opetellaan katsomaan kuvia ja tekemään kuvia. Kuvan katsomiseen
liittyvät taidot ovat taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista sekä median kuvaviestien
tulkintakykyä. Kuvan tekemiseen liittyvät taidot ovat kuvallisia ilmaisutapoja: kuvallista ajattelua,
kuvasommittelun perusteiden osaamista, materiaalisia ja teknisiä taitoja. Oman kokonaisuutensa
muodostavat ympäristön esteettiset kysymykset, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja
muotoilun perusteet. Pitemmälle edettäessä oppilaiden omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet 
muokkaavat enemmän opetussisältöjä.

Valinnaisen kuvataiteen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan museoihin
ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

5) Käsityö:

Tekninen käsityö
Käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa
innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun
liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja
monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen
taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin
liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja
elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai
teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti
ja tarkoituksenmukaisesti.

Tekstiilityö
Tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa oppilaan aiemmin oppimia tekstiilityön taitoja. Tavoitteeena
on tuottaa oppilaan omat mieltymykset huomioivia tekstiilituotteita kokonaisen käsityöprosessin
kautta.

Sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla on vähintään kolme aihekokonaisuutta, joihin
oppilas itse suunnittelee aiheeseen sopivan työn materiaaleineen, tekniikoineen ja malleineen.
Aihekokonaisuuksia kahdeksannella luokalla ovat lankatyöt, erikoistekniikat ja oma vaatetus
ommellen ja yhdeksännellä luokalla lapsen vaate , sisustus ja kierrätys/tuunaus

6) Liikunta 
Liikunnan valinnainen syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.
Valinnainen tarjoaa oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa,
tukien opiskelumotivaatiota ja parantaen vireystilaa opiskelujen aikana.
Liikunnan valinnaisen tavoitteet Parkanossa 8. ja 9. luokilla:
- syventää jo olemassa olevaa liikunnan osaamispohjaa
- opettaa eri liikuntalajien ja -muotojen perusteita, antaen edellytyksiä liikunnalliselle elämäntavalle
- antaa virkistäviä ja elämyksellisiä hetkiä liikunnan parissa koulutyön ohella
- tukea oppilaan omaa harrastuneisuutta liikunnan parissa
- parantaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Liikunnan valinnaisen sisällöt vastaavat pakollisten kurssien sisältöjä. Oppilaat saavat osaltaan
vaikuttaa valinnaisen sisältöihin kurssien alkaessa. Sisällöt koostuvat esimerkiksi palloilulajeista,
rytmiliikunnasta, voimistelusta, talvilajeista ja kunto- sekä terveysliikunnasta. Valinnainen liikunta
pyrkii tekemään yhteistyötä paikallisten seurojen ja liikuntajärjestöjen kanssa mahdollisuuksien
mukaan.

7) Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon opetus pyrkii herättämään ja ylläpitämään
kiinnostusta maa- ja metsätalouteen, sekä sen liitännäiselinkeinoihin ja antamaan perustietoa
niille, jotka myöhemmin tulevat työskentelemään maa- ja metsätalouteen liittyvissä ammateissa
tai hakeutuvat alan ammatillisiin kouluihin. Tavoitteena on myös kasvattaa nuoria arvostamaan
terveellistä, itsetuotettua ravintoa ja viihtyisää asuinympäristöä.
Maatalousopetuksen ja puutarhanhoidon keskeisenä tehtävänä on perehdyttää oppilas
ymmärtämään maatalouden ja sen liitännäiselinkeinojen merkitys meille ihmisille.
Teoriatunneilla keskitytään perustietoon maatilasta ja sen tuotantosuunnista kuten
kasvinviljelystä, kotieläimistä, metsätaloudesta ja puutarhanhoidosta, sekä muista
liitännäiselinkeinoista, myös ympäristönhoitoon kiinnitetään huomiota. Lemmikkieläinharrastusta
käsitellään kiinnostuksen mukaan.
Käytännön töitä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Näihin kuuluvat esim. kukkien ja
hyötykasvien kasvatus. Retkiä tehdään lähellä oleviin kohteisiin.
Metsätalousopetuksen keskeisenä tehtävänä on antaa perustiedot suomalaisesta
metsätaloudesta ja sen merkityksestä meille suomalaisille ennen ja nyt. Metsätalouteen liittyviin
asioihin perehdytään teoriatunneilla joita täydennetään erilaisin käytännönharjoituksin, sekä
retkeilemällä esim. sahalla, sekä muissa metsätaloutta lähellä olevissa kohteissa.
Teoriatuntien keskeisiä aihealueita ovat metsien uudistaminen, metsänhoito ja puunkorjuu,
metsätuhot, metsien moninaiskäyttö, suomalainen metsäteollisuus ja sen tuotteet, sekä niiden
merkitys kotimaassa ja viennin kautta myös kansainvälisesti. Puhumme myös erilaisista metsään
liittyvistä ammateista. Teemme katsauksen myös maailman metsiin ja metsätalouteen ja
vertaamme niitä suomalaiseen metsätalouteen.

8) Musiikki
Kaikille yhteisten pakollisten musiikin opintojen jälkeen valinnaisen musiikin tavoite on syventää
jo opittuja tietoja ja taitoja. Musiikkiopintojen tavoitteena on tarjota monipuoliset mahdollisuudet
kehittää omaa osaamistaan, harjaannuttaa tietoja ja taitoja sekä ohjata vastuulliseen toimintaan
ryhmässä. Musiikin keskeiset sisällöt jakaantuvat musiikin tuottamiseen (esim. laulu, soitto,
musiikillinen keksintä), musiikin vastaanottamiseen (mm. kuuntelu), musiikkiteknologiaan sekä
asiateemoihin. Opetus rakennetaan siten, että uusien asioiden oppiminen ja aiemmin opittujen
aiheiden soveltaminen käytäntöön tapahtuu vaiheittain ja elämyksellisesti.

Musiikissa pyritään siihen, että erilaiset aihealueet ja sisällöt opiskellaan pääasiassa käytännön
tekemisen kautta. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten
taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä
muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden
musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja
tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Uudet aiheet rakennetaan opittujen
taitojen pohjalta, vanhaa kerrataan, sekä pyritään työskentelemään luovasti yhdistäen esimerkiksi
soittoa, laulua, teknologiaa ja musiikin käsitteistöä. 

Musiikin opetuksen tarkoitus on tarjota oppilaalle mahdollisuus opetella uusia taitoja, ilmaista 
itseään musiikin avulla sekä kokea yhteisöllisyyttä ja vastuuta, ja opetus on suunnattu kaikille lähtötasosta 
tai aikaisemmista musiikkiharrastuksista riippumatta. Musiikin opiskelu pyritään tuomaan lähelle oppilaan arkea:
asiat käsitellään siten, että oppilaan on helppo soveltaa aihetta tai taitoa omassa arjessaan.
Aineena musiikki on monipuolinen ja opinnot tukevatkin monien alojen jatko-opintoja.

9) Tietotekniikka
• Antaa oppilaalle valmiudet tietotekniikan hyödyntämiseen elämän eri osa-alueilla kuten
koulussa, kotona ja jatko-opinnoissa.
• Opettaa oppilasta hankkimaan tietotoa ja kehittämään taitoja tietotekniikan välinein.
• Kartuttaa tietoteknisiä taitoja, joita voidaan hyödyntää muiden aineiden opiskelussa.
• Kannustaa oppilasta hyödyntämään tietotekniikkaa luovassa ongelman ratkaisuissa

Tietotekniikka, vuosiluokka 8
Vuosiluokan tavoitteet
Antaa oppilaalle yleiskuvan tietotekniikan käytöstä ja sen
mahdollisuuksista
Antaa oppilaalle perusvalmiudet sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun
tietotekniikkaa hyödyntäen
Opettaa oppilasta tuottamaan sisältöä yhteisöllisesti verkkoympäristöissä
Perehdyttää oppilasta taulukkolaskentaohjelman alkeisiin
Antaa oppilaalle perusteet ohjelmoinnista

Tietotekniikka, vuosiluokka 9
Vuosiluokan tavoitteet
Antaa yleiskuvan tietotekniikan käytöstä ja mahdollisuuksista
Kehittää oppilaan taitoja tuottaa esitysmateriaalia tietotekniikan avulla
Kasvattaa oppilasta toimimaan vastuullisesti ja muut huomioiden
sähköisissä ympäristöissä
Perehdyttää oppilaan taulukkolaskentaohjelman perusteisiin
Antaa oppilaalle perusteet ohjelmoinnista.

10) Vieras kieli, saksa (B2-oppimäärä)
8. luokalla tutustutaan saksan kieleen ja saksankielisten maiden elämään. Pyritään herättämään
oppilaan mielenkiinto saksan kieltä ja kulttuuria kohtaan. Harjoitellaan kielellistä päättelykykyä
sukulaiskielten välillä.

Innostetaan oppilasta käyttämään saksan kieltä mahdollisimman paljon ja pyritään luomaan
arkisia vuorovaikutustilanteita sekä oppitunneilla että myös koulun ulkopuolella.
Harjoitellaan helpoissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa saksan kielelle tyypillistä kohteliasta
kielenkäyttöä. 

9. luokalla kannustetaan oppilasta käyttämään saksan kieltä mahdollisimman paljon ja pyritään luomaan
arkisia vuorovaikutustilanteita sekä oppitunneilla että myös koulun ulkopuolella. Innostetaan
oppilasta saksankielisen musiikin, sosiaalisen median ja elokuvien pariin.

Harjoitellaan monipuolisesti suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa saksan kielelle tyypillistä
kohteliasta kielenkäyttöä. Harjoitellaan monipuolisempia vuorovaikutustilanteita ja reagointitapoja
sekä non-verbaalia viestintää. Harjoitellaan kohteliaisuusfraaseja monipuolisesti eri
tilanteissa. Harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja innostetaan oppilasta tutustumaan
itseään kiinnostaviin teksteihin. Sovelletaan ääntämisen perussääntöjä ja käytetään kielen
yleisimpiä rakenteita. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista monipuolisemmista aiheista.

11) Vieras kieli, ranska (B2-oppimäärä)

8. luokalla tutustutaan ranskan kieleen ja ääntämiseen. Verrataan ranskan kieltä muihin sukulaiskieliin ja harjoitetaan kielellistä päättelykykyä. Tutustutaan ranskalaisiin perinteisiin ja ruokakulttuuriin sekä muihin ranskankielisiin alueisiin eri puolilla maailmaa.

Opitaan arkipäivän sanastoa, kohteliaisuusmuotoja ja tietoa käyttäytymissäännöistä sekä kerrataan ääntämistä. Etsitään tietoa ranskalaisesta kulttuurista, kehitetään suullista ja kirjallista osaamista.

Harjoitetaan tekstin ja median lukutaitoja erilaisten aihepiirien ja välineiden avulla. Opitaan tuttavallisen ja muodollisen kielenkäytön erot. Opitaan kertomaan itsestä, perheestä, ystävistä, harrastuksista ja lähiympäristöstä suullisesti ja kirjallisesti. Syvennetään ranskalaisen kulttuurin tuntemusta sekä ruokakulttuuria. Harjoitellaan ääntämistä ja foneettisten merkkien tunnistamista.

9. luokalla opitaan lisää Ranskan kulttuurista, mutta myös muiden ranskankielisten maiden kulttuurista ja tavoista. Pohditaan omaa kulttuuria ja tapoja suhteessa opittavan kielen kulttuuriin ja tapoihin.
Opitaan ilmaisemaan tunteita ja mielipiteitä. Etsitään tietoa ranskalaisesta kulttuurista ja sen erityispiirteistä. Kehitetään kommunikaatiotaitoja. Pohditaan omia kielenoppimisstrategioita. Tavoitteena on vahvistaa ranskan kielen ääntämistä ja rohkaista oppilasta puhumaan ja
käyttämään oppimaansa kieltä mahdollisimman monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti paitsi oppitunnilla myös luokkahuoneen ulkopuolella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä