Käyttöehdot

Lisenssi

e-Opin oppimateriaali

1. Hei. Olet hankkimassa käyttöoikeutta e-Oppi Oy:n (jäljempänä ”me”) kustantamaan oppikirjaan. Pyydämme sinua tutustumaan huolella näihin käyttöehtoihin. Ehtojen tarkoituksena on kertoa sinulle, miten saat oppikirjaamme käyttää. Haluamme myös estää oppikirjojemme luvattoman tai laittoman käytön sekä suojata meidän ja oppikirjailijoidemme tekijänoikeuksia.

Yleistä

2. Meillä on tekijänoikeus oppikirjoihin, jotka olemme kustantaneet. Tekijänoikeus tarkoittaa, että meillä on yksinoikeus määrätä oppikirjojen käytöstä tekijänoikeuslaissa säädetyllä tavalla. Hyväksymällä nämä käyttöehdot sinä teet kanssamme oikeudellisesti sitovan sopimuksen siitä, millaisin ehdoin annamme sinulle käyttöoikeuden oppikirjaan.

Käyttöoikeuden hyödyntäminen ja oppikirjojen saatavuus

3. Pääset hyödyntämään käyttöoikeutta eli lukemaan oppikirjojamme sen internetissä toimivan verkkopalvelun kautta, jonka kautta olet käyttöoikeutesikin hankkinut. Tarvitset oppikirjan lukemiseen internetyhteydellä ja yhteensopivalla internet-selaimella varustetun päätelaitteen. Näitä koskevat vaatimukset voivat muuttua ajan myötä.

4. Verkkopalvelun toiminnasta ja ylläpidosta vastaa meistä erillinen, kolmas osapuoli (jäljempänä ”palveluntarjoaja”). Me emme vastaa palveluntarjoajan toimista tai laiminlyönneistä, jotka saattavat haitata tai estää hankkimiesi oppikirjojen lukemista.

Käyttöoikeuden syntyminen

5. Käyttöoikeuden syntyminen edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot.

6. Kirjan käyttöoikeus on maksullinen. Oppilaitokset maksavat käytöstä vuotuisen, oppilasmäärän mukaisen lisenssimaksun. Jos oppilaitos ei ole suorittanut maksua puolestasi, sinun on suoritettava valitsemastasi oppikirjasta hinnaston mukainen maksu, jotta saat käyttöoikeuden. Maksu suoritetaan palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

7. Jos olet opettaja, saat käyttöoikeuden maksutta niihin oppikirjoihimme, jotka oppilaitoksesi on valinnut viralliseksi oppimateriaalikseen. Oppilaitoksesi tulee toimittaa halutulle palveluntarjoajalle ote päätöksestä, jossa kustantamamme oppikirja valitaan oppilaitoksen viralliseksi oppikirjaksi sekä kirjallinen ilmoitus siitä, että sinä olet oppilaitoksen opettaja, joka tarvitsee käyttöoikeuden kyseiseen oppikirjaan.

Käyttöoikeuden sisältö

8. Oppikirjan käyttöoikeus antaa sinulle oikeuden (a) lukea oppikirjaa palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta niin usein kuin haluat, (b) tulostaa oppikirjasta muutamia sivuja omaan käyttöösi,

9. Nämä oikeudet ovat henkilökohtaisia eli et saa antaa muiden henkilöiden lukea hankkimiasi oppikirjoja sinun käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Sinulla ei myöskään ole oikeutta siirtää hankkimaasi käyttöoikeutta kenellekään toiselle.

10. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää oppikirjoja tai niiden osia muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Sinä et myöskään saa kiertää tai poistaa oppikirjojen kopioimisen estoa tai muita oppikirjan sisältöä suojaavia teknisiä toimenpiteitä.

11. Sinun käyttöoikeutesi ei rajoita meidän oikeuttamme myydä erilaisia käyttöoikeuksia samoihin oppikirjoihin muille henkilöille.

Käyttäjän luoma sisältö

12. Mikäli valitsemasi palveluntarjoaja sen teknisesti mahdollistaa, sinulla on oikeus muokata oppikirjaamme tekemällä siihen lisäyksiä ja poistoja palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta. Näiden muokkausten säilyttämisestä ja esittämisestä vastaa palveluntarjoaja omien käyttöehtojensa mukaisesti.

13. Palveluntarjoajasi saattaa mahdollistaa muokkaamasi oppikirjan julkaisemisen siten, että muilla palvelun käyttäjillä on mahdollisuus hankkia käyttöoikeus sinun muokkaamaasi oppikirjaan. Palveluntarjoajasi saattaa mahdollistaa muokkaamasi oppikirjan julkaisemisen toisille käyttäjille suoraan nähtäväksi. Vaikka kannustamme käyttäjiämme oppikirjojen muokkaamiseen ja muokkausten jakamiseen, haluamme muistuttaa sinua, että saat julkaista muokkaamasi version vain sellaisten henkilöiden nähtäväksi, jotka ovat hankkineet käyttöoikeuden samaan oppikirjaan.

14. Si­nul­la on te­ki­jän­oi­keus te­ke­mii­si muok­kauk­siin. Jos pää­tät jul­kais­ta muok­kaa­ma­si oppi­kir­jan, annat meille sinun tekijänoikeuteesi nähden rinnakkaisen käyttö- ja hyödyntämisoikeuden tekemiisi muokkauksiin. Tarvitsemme tätä oi­keut­ta sii­hen tar­koi­tuk­seen, että muok­kaa­maa­si oppi­kir­jaa voi­daan näyt­tää muil­le pal­ve­lun käyt­tä­jil­le ja että muil­le käyt­tä­jil­le voi­daan antaa käyt­tö­oi­keuk­sia muok­kaa­maa­si oppi­kir­jaan. Kyse on siitä, että e-Oppi Oy:llä pitää olla oikeudet materiaaliin, jota käytetään sen nimissä. Lupaamme käyttää luovuttamaasi oikeutta vain tähän tarkoitukseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että e-Opilla ei ole oikeutta kirjautua Peda.net-tiedostoihisi eikä siten oppimateriaaliisi. Koska kirja julkaistaan internetissä maailmanlaajuisesti, myös luovuttamasi oikeus on voimassa maailmanlaajuisesti. Voimme myös siirtää tai luovuttaa edelleen yllä kuvatun oikeuden, jos siihen syntyy tarve esimerkiksi yritysjärjestelyiden vuoksi. Oikeuden siirrolla tai edelleenluovutuksella ei ole vaikutusta sinun oikeuksiisi. Oikeudenluovutus on tarkoitettu pysyväksi, mutta voit kos­ka ta­han­sa kes­keyt­tää kir­jan jul­kai­se­mi­sen. Täl­löin kir­jaa ei enää näy­te­tä pal­ve­lun­tar­jo­a­jan verk­ko­pal­ve­lus­sa eikä sii­hen myy­dä uu­sia käyt­tö­oi­keuk­sia. Jo käyt­tö­oi­keu­ten­sa os­ta­neil­la käyt­tä­jil­lä on kui­ten­kin oi­keus jat­kaa si­nun muok­kaa­ma­si kir­jan käyt­tä­mis­tä. 

15. Haluamme vielä muistuttaa sinua siitä, että sinä olet vastuussa myös siitä, että tekemäsi muokkaukset eivät loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia ja että ne ovat muutenkin lain tai hyvän tavan mukaisia.
Koska kyse on oppikirjoista, on tärkeää, että toisten nähtäville saatetut muokkauksesi eivät sisällä asiavirheitä tai ole muuten harhaanjohtavia.

16. Me emme ole velvollisia seuraamaan, tarkistamaan tai korjaamaan tekemiäsi muokkauksia. Annat meille kuitenkin oikeuden määrätä palveluntarjoajaa keskeyttämään muokkaamasi oppikirjan julkaiseminen, mikäli katsomme sen aiheelliseksi.

Peruutusoikeus

17. Sinulla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan oikeus perua käyttöoikeuden kauppa 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut käyttöoikeuden valitsemaasi oppikirjaan. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran lukenut oppikirjaa.

Käyttöoikeuden voimassaolo ja muutokset käyttöehtoihin

18. Hankkimasi käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi eli kunnes toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen. Mikäli palveluntarjoajasi lopettaa sen verkkopalvelun ylläpidon, jonka kautta olet käyttöoikeuden hankkinut lopetetaan, käyttöoikeutesi oppikirjaan päättyy ilman eri irtisanomista.

19. Meillä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa voit hyväksyä uudet käyttöehdot tai irtisanoa tämän sopimuksen.

20. Käyttöoikeudesta maksettua korvausta ei palauteta vaikka käyttöoikeus päättyisi tai et hyväksyisi käyttöehtojen muutosta.

Takuu

21. Olemme tehneet parhaamme oppikirjojemme korkean laadun varmistamiseksi, mutta emme anna oppikirjojen sisältämän tiedon oikeellisuudelle takuuta. Oppikirjoihin on voinut jäädä kirjoitus- tai asiavirheitä. Tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu myös se, että kulloinkin vallitseva käsitys muuttuu aika ajoin uuden tutkimustiedon myötä. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen oppikirjaan jääneen virheellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta.

Koko sopimus

22. Tarkoituksemme on, että kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet on sovittu näissä käyttöehdoissa. Sinulla ei ole oikeutta vedota jossakin muussa yhteydessä ennen näiden ehtojen hyväksymistä kirjallisesti tai suullisesti esitettyyn ehtoon.

23. Huomioi, että tämän sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden toteuttamiseen saattaa liittyä myös muita sopimuksia erityisesti sinun ja palveluntarjoajan välillä. Näillä muilla sopimuksilla on eri kohde kuin tällä sopimuksella, eikä sinun ja kolmannen osapuolen välisellä sopimuksella voida pätevästi puuttua tämän sopimuksen määräyksiin.

Ehdon pätemättömyys

24. Vaikka jokin tämän sopimuksen ehdoista todettaisiin pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutusta koko sopimuksen pätevyyteen, ellei koko sopimus menetä merkitystään ehdon pätemättömyyden vuoksi.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

25. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

26. Toivomme, että välillemme ei tule riitaa. Mahdolliset erimielisyydet pyrimme ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta tarvittaessa sinun ja meidän välinen riita ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

License

e-Oppi’s learning material

1. Hello. You are about to purchase a book published by e-Oppi Oy (hereafter “we”). Before doing so, we ask you to familiarise yourself with the following terms of use. The function of these terms of use is to tell you how you are allowed to use our learning material. We also want to prevent any unauthorized or illegal use of our books, and protect both our and our authors’ copyrights. 

In general

2. We hold the copyright to all the books we have published. This copyright means that we alone have the right to determine how our books are used, as specified in the Finnish copyright law. By agreeing to these terms of use, you consent to a legally binding agreement with us about the terms of use of the book you are about to purchase. 

Right of use and accessibility

3. You can exercise your right of use to the book you have purchased through the online service where you have acquired your right of use. To use the book, you need a computer or smart device with an internet connection and a compatible web browser. The requirements concerning which devices fill these criteria can change over time.

4. A third party unaffiliated with e-Oppi (hereafter ”service provider”) is responsible for the maintenance and upkeep of the online service on which the book is located. We are not responsible for the actions or derelictions of the service provider, which may disturb or prevent the use of the books you have purchased. 

Receiving the right of use

5. In order for you to receive the right of use to the book, you must agree to these terms of use.

6. The right of use to a book is subject to a charge. Educational establishments pay a yearly license payment determined by their number of students. If your educational establishment has not completed the payment for you, you must complete a payment for the learning material yourself in order to receive the right of use to it. The cost of each book is specified in our price catalogue. The payment for a book is completed via the service provider’s online service.

7. If you are a teacher, you will receive the right of use to all the textbooks your educational establishment has determined their official learning materials for free. Your educational establishment must inform the service provider of the decision in which our textbook has been selected as the establishment’s official learning material, and supply a written document confirming that you are a teacher at said educational establishment and need the right of use to the textbook. 

The contents of the right of use

8. The right of use gives you the right to (a) read the textbook on the service provider’s online platform as often as you desire to, (b) print out some pages of the textbook for your own personal use.

9. These rights are personal, which means that you cannot give other persons access to the textbooks you have purchased by giving them your account information. You also do not have the right to transfer the right of use to a textbook to another person.

10. You cannot copy, reproduce, forward, present or use the textbook or parts of the textbook in any way that is not inside the boundaries set in this agreement and the Finnish copyright law. You also cannot circumvent or delete any technical features of the textbook that protect it from being copied or reproduced.

11. Your right of use does not restrict our right to sell different rights of use to other persons.

User-created content

12. If the service provider through which you access the textbook technically allows it, you have the right to modify the book by adding and removing content. The service provider is responsible for maintaining and presenting these changes in the boundaries set in their terms of use.

13. The service provider may make it possible for you to publish your modified textbook so that other users on the online platform have the option to become participants or users of the book. The service provider may make it possible for your textbook to become visible to other users. Although we encourage our users to modify and customise their textbooks to suit their specific needs, we want to remind you that you can only give access to your modified textbook to people who have acquired the right of use to the same textbook.

14. You hold the copyright to all the changes and modifications you make in the textbook. If you decide to publish your modified textbook to other people, you give us a parallel right of use and utilization to the changes you have made. We need this right in order for you to be able to share the textbook with other users and for other users to receive the right of use to the modified textbook. This stems from the fact that e-Oppi Oy must hold the rights to all materials that are published in its name. We promise to only use this right to fulfill the aforementioned uses. For the sake of clarity, it should be pointed out that e-Oppi does not have the right to log in to your Peda.net account or your teaching material. We have the right to transfer or give away the aforementioned right if such a decision becomes necessary. This will not have any effect on your rights to the modified textbook.

15. You are responsible for all changes and modifications you make in your copy of the textbook. This means that you must make sure that your modifications do not infringe on the copyright of any third party. As our books are learning materials, it is important that your modifications do not contain factual errors, offensive material or misleading content.

16. We are not responsible for monitoring, checking or correcting the modifications you make in your textbook. However, by agreeing to these terms of use, you give us the right to order the service provider to stop the publication of your modified textbook to other people if we deem such an action necessary. 

Right of cancellation

18. As determined in Ch. 6, 15 § of the Finnish consumer protection act, you have the right to cancel your right of use during a period of 14 days beginning from the day on which you received the right of use. However, this cancellation right is not valid after you have already opened the textbook. 

The validity of the terms of use

18. Your right of use is valid indefinitely. This means that your right of use is in effect until the other party decides to discontinue it. If the service provider decides to end the maintenance of the online platform where the textbook is hosted, your right of use is discontinued without further notice.

19. We have the right to change and modify these terms of use. You will be informed when the terms of use are changed, and you will be given the option to either agree to the new terms of use or discontinue your right of use to the textbook.

20. The payment made for the right of use to a textbook is not returned even if your right of use is discontinued due to aforementioned reasons or if you do not agree to a change in the terms of use.

Guarantee

21. We make sure that our textbooks are made professionally and that they are of a high quality, but we cannot guarantee the validity of all information presented in them. The books may contain spelling or factual errors. The nature of scientific knowledge also necessitates that previously held notions can be replaced by new views supported by factual evidence. You do not have the right to ask for compensation for any damage that may be caused by factual errors contained in our textbooks. 

Agreement

22. The purpose of these terms of use is to outline the rights and duties of both parties. You do not have the right to appeal to any provisions or conditions that may have been presented either in oral or written form prior to these terms of use.

23. Note that putting these terms of use into practice may require you to agree to the terms of use between you and other third parties, especially the service provider. These agreements have differ from this agreement in terms of their subject and parties, and you cannot appeal to agreements made between you and a third party to question the provisions of this agreement. 

The invalidity of provisions

24. Even if one of the provisions of this agreement were to be proven invalid, this would not have an effect on the validity of the agreement as a whole, given that the provision in question does not render the rest of the agreement irrelevant. 

Applicable law and disagreements

25. Finnish law is applicable to this agreement.

26. We hope that no discord is formed between us. We try to solve possible disagreements through negotiations. However, if necessary, disagreements can be solved in a court of law. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä