6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Yhteistyö SOTEn, lapsen ja huoltajan kanssa

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus[1]. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset[2]. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 1 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.

Henkilökunnan ensijainen vastuu ja oppilashuollon palvelut

Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla[1]. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina[2]. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla[3]. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa[4].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 4 § 1 ja 2 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 3 mom. ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 §

[3] Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 15 § ja 17 §

Yhteistyö huoltajan ja eri ammatilaisten kanssa

Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja[1]. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja edesauttavat palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 11 § 1 - 2mom.

Oppilashuollon jatkumo

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia[1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 25 §

Oppilashuollon koordinointi ja järjestäminen Muuramessa

Opiskeluhuollon koordinointi ja järjestäminen Muuramessa 

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta koordinoi esiopetuksen ja koulujen oppilas- ja opiskelu- sekä kouluterveydenhuollon palveluja. 

Muuramen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu strategiset linjaukset ja kehittämisen painopistealueet neljän vuoden jaksoissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (Lastensuojelulaki 417/2007) on kirjattu opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet, arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta, käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista ja avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta, toimet , joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea sekä tiedot suunnitelman toteutumisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista. 

Opiskeluhuollon opetussuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. 

Lapsi ja perhe-työryhmän ohjausryhmä toimii opiskeluhuollon ohjausryhmänä. 

Oppilas- ja opiskeluhuollon tavoitteet ovat yhtenevät Muuramen kunnan strategiset tavoitteiden kanssa, jotka ovat 1) tehokas ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, 2) joustavat, oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut sujuvan arjen turvaamiseksi sekä 3) oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaamisen hyödyntäminen. Opiskeluhuollon visio on sujuvasti toimiva oppilashuolto varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Muuramen Hyvinvointi- liikelaitos järjestää neuvola-, kouluterveyden- ja opiskeluhuollon palvelut. Esikoululaisten terveydenhuollosta vastaa neuvolapalvelut. 

Muuramen Hyvinvointi tuottaa esi-ja perusopetuksen psykologi ja kuraattoripalvelut. 

Esikoululaisten saattoavustusten ja kuljetusten järjestämisestä vastaa esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen esimies yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Koulukuljetusten järjestämisestä vastaa opetuspalvelut. 

Esikoululaisten, koululaisten ja lukiolaisten ruokailun järjestää Muuramen kunnan ruokapalvelut. Yksityiset päiväkodit järjestävät ruokahuollon yksityisten palveluntarjoajien kautta. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä