12.2 Valinnaiset aineet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja tavoitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.[1] Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet toiselle asteelle [2].

 

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusase­tuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), voivat tunnit ylityk­sen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.


[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 §

[2] Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisesta ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013); Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006)

Kunnan OPS sisältö - 6 lk valinnaisaineet

Valinnaiset aineet

- Tieto- ja viestintätekniikan kurssi, tekstinkäsittely painotteinen. Laajuus 1 vvh.

- Tieto- ja viestintätekniikan kurssi, kuvankäsittely painotteinen. Laajuus 1 vvh.

 

Nimi Laajuus Sisältö Tavoitteet
Ohjelmistojen perusteet 1 vvh Kurssilla tutustutaan nykypäivän teknologiaan ja digitalisaation eri ilmiöihin sekä harjoitellaan tietokoneen peruskäyttötaitoja. Painotetaan tekstinkäsittelyä, esitysgrafiikkaa ja taulukkolaskentaa oppia perusasiat käytössä olevista ohjelmista
Julkaisun perusteet 1 vvh Kurssilla tutustutaan nykypäivän teknologiaan ja digitalisaation eri ilmiöihin sekä harjoitellaan tietokoneen peruskäyttötaitoja. Painotetaan kuvankäsittelyä, julkaisuohjelmia ja videoeditointia oppia perusasiat käytössä olevista ohjelmista

Kummankin kurssin sisältöön kuuluu turvallisen netin käytön läpikäynti, Peda.net ympäristöön tutustuminen ja sinne oman tunnuksen luominen, ellei ole jo tehty.

Kurssien sisällä tehdään projekteja yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.

Sisältöön vaikuttaa koululla käytössä olevat ohjelmat ja laitteistot.

Kunnan OPS sisältö - valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet

Kuhmoisten kunnan hyväksytyn tuntijaon mukaisesti valinnaisia aineita tarjotaan 8 luokalla 4 vuosiviikkotuntia ja 9 luokalla 4 vuosiviikkotuntia.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti valinnaiset aineet syventävät, soveltavat ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Opettajat valitsevat kurssien tarkemmat aiheet tässä luvussa esitettyjen kuvausten rajoissa vuosittain ottaen mahdollisuuksien mukaan oppilaiden mielipiteet huomioon.

Oppilaat valitsevat opiskeltavat aineet koulun valinnaisainetarjottimelta. Tarjottava valinnaisainetarjotin päätetään lukuvuosittain resurssien puitteissa. Ryhmän opettamisestai kurssin aikana voi olla vastuussa useampi kuin yksi opettaja.

Vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain kurssista riippuen 1- 2 h / viikko. Valinnaisaineiden tarkempi arviointimenettely on kuvattu opetussuunnitelman luvussa 6.

Kurssit on tarkoitettu 8:nnen ja 9:nnen luokan oppilaille, jollei kurssin nimessä toisin mainita.

 

 

Nimi Laajuus Tavoitteet Sisältö Arviointi

Luonnontieteiden syventävä kurssi

1-2 vvt

L1, L4, L5 ja L6

Syvennetään luonnontieteiden osaamista, työskentelymetodeja ja käsitteistöä. Integroidaan eri luonnontieteitä esim. jonkin ilmiön ympärille. Työtapoina kokeelliset työt, tiedon etsiminen ja prosessointi, projektit.

Tutustutaan kemiaan, fysiikkaan, biologiaan ja/tai (mahdollisesti) muihin luonnotieteisiin syvemmin. Lopullinen sisältö määräytyy osallistujien toiveiden mukaisesti.

 

Arvioinnissa jatkuva tuntityöskentely keskeistä, projektien suunnittelu ja toteutus tärkeää.
Arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty.

Englanti

1 - 2 vvt

L1-L5
Käytetään monipuolisia työtapoja.

Kurssilla pääpaino suullisessa tuottamisessa. Syvennetään ja kerrataan aiemmin opittuja asioita. Aktivioidaan oppilasta käyttämään kieltä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. 

Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn olennaista. Arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty.

Ruotsi 9.lk

1 vvt

L1-L4
Monipuoliset työtavat käytössä. Integroidaan eri oppiaineisiin.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa, taito tulkita tekstejä.

 

Kurssilla pääpaino suullisessa tuottamisessa. Syvennetään ja kerrataan aiemmin opittuja asioita.
Aktivoidaan oppilasta käyttämään kieltä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa.

Arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty/hylätty.

Tekninen työ

1-2 vvt L1-L7

Syventää koneiden ja laitteiden hallinan perusteita. Tehdään oppilaiden omia projektitöitä. Syvennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja oppilaan mielenkinnon mukaan. Mahdollista tehdä puutöitä, metallitöitä tai elektroniikkaa.

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeerinen arviointi (2 vvh), formatiivinen arviointi.

Kuvataide

1 tai 2 vvt L1-L7

Kurssilla syvennetään, laajennetaan ja sovelletaan aiemmin opittuja kuvataiteen osa-alueita, tekniikoita ja välineiden käyttöä. Tutustutaan myös uusiin kuvataiteen ilmiöihin sekä kuvataidetta hyödyntäviin aloihin. Kurssilla toteutetaan monialaisia opintoja ja mahdollisia projekteja myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)
Tekstiilityö 1 tai 2
vvt
L1-L7

Kurssilla syvennetään, laajennetaan ja sovelletaan aiemmin opittuja käsityön osa-alueita, tekniikoita ja välineiden käyttöä. Tutustutaan käsityön tämänhetkisen suosion ilmentymiin (blogit, kirjat, lehdet, harrastesivustot jne., joita voidaan toteuttaa myös itse).  Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan vaate tai sisustustuote eri materiaaleja – uutta ja kierrätettyä – yhdistellen. Kurssilla toteutetaan monialaisia opintoja ja mahdollisia projekteja myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)
Asusteet arkeen  1 tai 2 vvt  L1-L7  Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan asuste (laukku, päähine, huivi, jne.). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)

Juhlan joutuessa

1 vvt  L1-L7  Juhla-ajan somistuskurssi, jossa yhteistyössä kotitalous, kuvataide ja käsityö sekä myös muita oppiaineita. Monialainen kurssi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty
Arkki

1 vvt  L1-L7 Matematiikkaa, kuvataidetta ja käsityötä yhdistävä arkkitehtuurikurssi. Kurssin toteutus sovitaan ydessä oppilaiden kanssa. Monialainen kurssi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty
Kotitalous 2 vvh Li-3, L7 Valmistetaan erilaisia aterioita ja leivonnaisia. kartutetaan ravitsemukseen ja ruokakulttuuriin liittyviä taitoja.  Numeroarviointi (2 vvt)
Leivonta 1 vvt L1-3, L7 Valmistetaan erilaisia leivonnaisia huomioiden oppilaiden toiveet. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty

Draama (ÄI) 1 tai 2 vvt L1–2

Tehdään monipuolisia ilmaisutaidonharjoituksia ja tutustutaan draaman työtapoihin. 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)

Luova kirjoittaminen (ÄI) 1 tai 2 vvt

 L1–2 

Kurssilla tehdään monipuolisia, virikkeellisiä ja hauskoja kirjoitusharjoituksia.  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)

Valinnainen TVT-kurssi

2 vvt

TVT-kurssin tavoitteet liittyvät L5 laaja-alaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteena on tutustua tietotekniikan perusteisiin ja merkitykseen tämän päivän yhteiskunnassa. Tämän lisäksi kurssilla opiskellaan eri sovellusten ja ohjelmien toimintaperiaatteita sekä syvennetään oppilaan tietoteknisiä käyttötaitoja monipuolisten harjoitusten avulla.

Kurssilla tutustutaan nykypäivän teknologiaan ja digitalisaation eri ilmiöihin sekä syvennetään tietokoneen peruskäyttötaitoja. Tämän lisäksi opitaan tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan perusteita sekä harjoitellaan tiedonhakua ja lähdekriittisyyttä. Kurssilla harjoitellaan sähköpostiviestintää ja siihen liittyviä toimintoja, kuten pilvipalvelun käyttöä. Kurssilla pohditaan yhdessä internettiin, tietoturvallisuuteen ja vastuulliseen tietotekniikan käyttämiseen liittyviä asioita sekä tutustutaan tekijänoikeuksiin. Myös ohjelmoinnin ja kuvankäsittelyn perusteet tulevat tutuiksi. Kurssilla oppilas tekee omavalintaisen laajemman projektin esimerkiksi oman elokuvan, pelin, blogin tai kotisivut.

Kurssin arviointi perustuu kurssilla tehtäviin harjoitustöihin, tuntityöskentelyyn sekä kurssin aihepiireihin liittyviin kokeisiin. Myös oppilaan itsearviointi on osana kurssiarviointia. Numeroarviointi.

 

Valinnainen matematiikka

1 vvt
L1, L3, L5. Kurssin tavoite on parantaa ja osin syventää jo opittuja matematiikan taitoja ja menetelmiä toisen asteen opintoja varten.

Harjoitellaan matematiikan tehtävien ratkaisua erilaisilla menetelmillä ja välineillä.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty

Musiikki 1 tai 2 vvt  Monipuolisten musiikillisten kokemusten ja elämysten kartuttaminen, sekä ilon kokeminen ja tuottaminen musiikin keinoin. Onnistumisen elämykset ja rohkeus osallistua yhteisiin musisointeihin.
L2,L4,L7

Oppilaslähtöinen, kunkin ryhmän valmiudet ja toiveet huomioiva musisointi yhdessä ja/tai yksin. Erilaisiin musiikkikulttuureihin ja -genreihin tutustuminen ja sitä kautta musiikillisen tietoisuuden laajentaminen. Paikallisen musiikkitarjontaan tutustuminen.

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)
Liikunta 1 tai 2 vvt  
L1, L2, L3, L7.Tavoitteena on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Syventää oppilaiden taitoja liikunnassa, tutustua eri liikuntamuotoihin ja edistää liikuntaharrastusta positiivisten elämysten kautta.
 
Kurssilla käydään läpi monipuolista perustaitojen syventämistä, fyysisten ominaisuuksien
harjoittamisen opiskelua eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Motorista toimintaa myönteistä minäkäsitystä vahvistaen ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä tukien.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hylätty/hyväksytty (1 vvt) tai numeroarviointi (2 vvt)

----------
Seuraava lisäys hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.11.2019:

Venäjä kotikielenä

1h/vko, Luokat 7-9

Kurssi on tarkoitettu niille oppilaille, joilla äidinkielenä on venäjä tai he puhuvat sitä ainakin toisen vanhemman kanssa.

Tavoitteet ja sisällöt:

Luokkien 7-9 kuluessa

  • Vakiinnutetaan oikeinkirjoitusta
  • Vahvistetaan kirjoitetun kielen rakenteita
  • Tunnistetaan kirjoitetun kielen ja yleispuhekielen eroja
  • Tutustutaan erityyppisiin teksteihin (asiateksteihin, kaunokirjallisuuteen tms.)
  • Tuotetaan erilaisia tekstejä käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen
  • Kehitetään kielellistä tietoisuutta ja kaksikielisyyden merkityksen ymmärtämistä
  • Pystytään vertailemaan venäjän kieltä pääpiirteittäin suomen kieleen

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Hyväksyttyyn arviointiin vaaditaan annettujen tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen.

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä