6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisen oppilashuollon määrittelyä

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan

  • lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina
  • oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
  • yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.[1]

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Esiopetuksen oppilashuollolla on tärkeä merkitys varhaisen tuen turvaamisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Lasten yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että esiopetuksen arjessa.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 5 § 1 mom.

Vapaaehtoisuus

Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukseen[1]. Huoltajan osallisuutta tuetaan ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. Lapsen osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti[2]. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

[1] Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.

Yksilökohtainen oppilashuolto Kuhmoisissa

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoidon palveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluina sekä yksittäistä lasta koskevana monialaisena oppilashuoltona. Tavoitteena on seurata ja edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Lapsen yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon rakentamisessa että esiopetuksen arjessa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan osallisuutta tuetaan ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa.

Lapsen osallisuus, omat mielipiteet ja toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja. Huoltajan suostumusta ei sen sijaan tarvita tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan, jotka tehdään monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Oppilashuoltoryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Ryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tehtävään. Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa oppilashuoltokertomukseen yksittäisen lapsen oppilashuollon tarpeen ja suunnitellut ja toteutuneet yksilöllisen oppilashuollon tukitoimet sekä muut oppilashuoltolaissa määritellyt asiat. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä