6. Oppilashuolto

Esiopetuksessa käytettävät käsitteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä[1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

Oppilashuollon merkitys

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus[1].

[1] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää[1]. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon[2]. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1 - 2 mom.

Ero oppilashuollon sekä kasvun ja oppimisen tuen välillä

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Esiopetuksen toteuttamiseen kuuluvasta kasvun ja oppimisen tuesta määrätään perusteiden luvussa 5[1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 6 §

Oppilashuollon järjestäminen Kuhmoisten esiopetuksessa

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuolto muodostaa esiopetuksesta lukioon ulottuvan jatkumon.

Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat ovat yhtenäisiä koko yhtenäiskoulussa.

Oppilashuollon tavoitteet tukevat alueellista Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista. Tavoitteena on hyvinvoiva esiopetusyhteisö. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät seikat huomioidaan esiopetuksen sisällöissä, järjestelyissä ja menetelmissä sekä esiopetuksen muussa toiminnassa.

Yhteisöllisen oppilashuollon kohteena voi olla koko esiopetusyhteisö tai esiopetusryhmä. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet, opintojen etenemistä edistävät toimet, lasten ja vanhempien osallisuutta lisäävät toimet, esiopetusympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet ja yhteistoiminta esiopetuksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia.

Esiopetuksen oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista annetaan tietoa huoltajalle ja lapselle esiopetuksen WWW-sivuilla, vanhempienilloissa ja -varteissa tai esiopetuksen tiedotteissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä