6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Yhteistyö SOTEn, lapsen ja huoltajan kanssa

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus[1]. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset[2]. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 1 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.

Henkilökunnan ensijainen vastuu ja oppilashuollon palvelut

Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla[1]. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina[2]. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla[3]. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa[4].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 4 § 1 ja 2 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 3 mom. ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 §

[3] Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 15 § ja 17 §

Yhteistyö huoltajan ja eri ammatilaisten kanssa

Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja[1]. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja edesauttavat palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 11 § 1 - 2mom.

Oppilashuollon jatkumo

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia[1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 25 §

Oppilashuollon palvelut Kuhmoisissa

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.

Esiopetuksessa oppilashuolto on kaikkien esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla.

Lakisääteisiä oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoidon palvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisesti ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina. Palveluja tarjotaan lapsille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Kaikki ryhmät ovat monialaisia eli opetushenkilöstön lisäksi ryhmässä on terveydenhoitoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluita edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Jämsän ja Kuhmoisten opetuksen järjestäjät ovat asettaneet toimijoiden yhteisen oppilashuollon ohjausryhmän. Ryhmään on nimettynä eri toimijoiden ja kouluasteiden edustus lain säätämällä tavalla.

Kuhmoisten yhtenäiskoulun oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esiopetusyksikössä ja ongelmien ennaltaehkäisy. Yhteisöllinen oppilashuolto on myös keskeinen tehtävä. Opetuksen järjestäjä asettaa monialaisen yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän yhteistyössä oppilashuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa. Yhtenäiskoulun rehtori johtaa monialaista ryhmää. Ryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai esiopetusryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, jolla on asioiden kirjaamisvelvollisuus. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai lasten läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää huoltajan suostumusta.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä