2. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Kivijärven kunnassa esiopetusta järjestetään Tainionmäen yhtenäiskoululla omassa esiopetusryhmässä. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti yhtenäiskoulun lukuvuoden työ- ja loma-aikoja sekä soveltuvin osin peruskoulun vuosisuunnitelmaa. Esiopetus on maksutonta.

- Esiopetuksen tehtävänä on tarjota joustava, lapsen tarpeista lähtevä oppimisenpolku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen. Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Yksilöllisen tavoitteellisuuden lisäämiseksi lapselle laaditaan henkilökohtainen esiopetussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Mikäli lapsi saa tehostettua tukea, hänelle laaditaan pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma. Erityisen tuen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

- Esiopetuksen arvoperustana ovat lapsilähtöisyys, motivoiva ja kannustava opetus, tasa-arvoinen kohtelu ja oikeudenmukaisuus, rakentava vuorovaikutus kodin ja esiopetuksen välillä.- Esiopetuksen työtavat muodostuvat leikistä, leikinomaisesta tutkimisesta, kokeilusta, tiedonhankinnasta sekä ongelmien ratkaisusta vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Esiopetuksen tavoitteet ja toimintatavat liittyvät luonnollisiin arkipäivän tilanteisiin ja lapsen lähiympäristöön sekä luontoon ja sen muutoksiin. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.- Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa
  1. Ajattelu ja oppiminen: lasten muistia, mielikuvitusta ja itseluottamusta kehitetään monipuolisilla ja kannustavilla opetusmenetelmillä, esimerkkeinä leikit, lorut, musisointi, draama, pelit, liikunta, kuvallinen ilmaisu ja tutkimustehtävät.
  2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja harjoitellaan turvallisessa ympäristössä. Lapsia kohdellaan arvostavasti ja heitä kannustetaan yhteistyöhön ja hyviin tapoihin. Lapsia ohjataan arvostamaan oman ja toisten perheiden ja kulttuurien perinteitä ja tapoja. Esiopetuksen toimintakulttuuriin kuuluvat erilaiset juhlat, esiintymiset, retket lähiympäristöön ja monipuoliset leikit.
  3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: lasta ohjataan huolehtimaan itsestä, toisista, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. Erityistä huomiota kiinnitetään terveelliseen ruokavalioon, riittävään lepoon ja monipuoliseen liikuntaan. Lasta ohjataan toimimaan turvallisesti lähiliikenteessä. Lapselle tarjotaan tietoja ja taitoja terveellisen elämäntavan omaksumiseksi.
  4. Monilukutaito: monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Lasten monilukutaidon kehittymistä edistetään osallistumalla erilaisiin kulttuuritapahtumiin, kuten konsertteihin, taidenäyttelyihin sekä elokuva- ja teatteriesityksiin. Sanomalehtiviikkoa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Esiopetuksessa monilukutaitoa harjoitellaan laulujen, lorujen ja leikkien avulla. Hyödynnämme kirjaston tarjontaa.
  5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: tutustutaan turvallisesti erilaisiin tieto- ja viestintävälineisiin, palveluihin ja peleihin. Käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköisiä oppimateriaaleja.
  6. Osallistuminen ja vaikuttaminen: lapset osallistuvat esiopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin oman ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Ryhmän säännöt ja sopimukset laaditaan yhdessä lasten kanssa. Korostetaan toisten auttamisen merkitystä sekä kannustetaan tarvittaessa myös pyytämään toisilta apua. Tuetaan lapsen kasvua vastuuntuntoiseksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi. Lapset ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus aikuisen apuun ja suojeluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä