LUKU 8 OPPILASHUOLTO

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan pääsääntöisesti ennaltaehkäisevänä, koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona sekä tämän lisäksi yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntymistä
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä

Oppilashuollon kokonaistarve

Karstulan peruskoulussa on noin 400 lasta ja nuorta. Tolppilan koulu on tällä hetkellä evakkotiloissa useassa eri paikassa. Laaksolan koulu toimii samassa kiinteistössä kuin Karstulan lukio ja henkilökunta on lähes sama molemmissa yksiköissä. Peruskoulu tarjoaa oppilailleen koulupsykologin, -kuraattorin ja –terveydenhoitajan palveluja. Oppilailla on mahdollisuus keskustella heidän kanssaan henkilökohtaisesti. Koulupsykologin, -kuraattorin sekä -terveydenhoitajan yhteystiedot sekä vastaanottoajat löytyvät Helmestä sekä lukuvuositiedotteesta. Psykologin työtila löytyy Himmelistä, terveydenhoitajan tilat ovat Laaksolassa. Kuraattorilla on toimitila sekä Laaksolassa että Himmelissä.

Seudullinen oppilashuollon ohjausryhmä

Ryhmän tehtävänä on ohjata oppilashuollollista toimintaa Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven, Karstulan ja Saarijärven alueella. Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat säännöllisesti tapaamisiin. Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja ryhmän puheenjohtaja on vaihtuva. Ryhmän tehtävänä on oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi alueella. Ryhmän toimintaa ohjaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka on laadittu SoTe kuntayhtymän / Perusturvaliikelaitos Saarikan alueelle, joka käsittää Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupungin. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty yhtenäisesti koko alueelle Saarikan kautta.

 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä[1].


Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus[2].

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää[3]. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.[4] Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7[5].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

[2] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

[3]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä