LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Kunnan OPS-sisältö

 

Vuosiluokat 1-6

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Vuosiluokilla 4-6 on kullakin 2vt taito-ja taideaineiden valinnaista tuntia, jotka sisältyvät pakollisten taito- ja taideaineiden tunteihin. Nämä arvioidaan osana pakollisia taito- ja taideaineita.

Valinnaiset aineet

Vuosiluokilla 5-6 on 2vt oppilaiden omia valintoja. Opetus järjestetään niin että syyslukaudella opiskellaan kaksi peräkkäistä oppituntia yhtä valinnaisainetta ja kevätlukukaudella sitten 2h toista oppilaan valitsemaa valinnaisainetta. Oppitunteja kertyy noin 36. Opettajina aineissa toimivat niin luokanopettajat kuin aineenopettajat. Oppilasryhmät valinnaisaineissa ovat 8-15 henkilöä. Valinnaisaineesta tulee hyväksytty/hylätty merkintä todistukseen.

Neljännen luokan helmikuussa tehdään viidennen luokan valinnat ja viidennen luokan helmikuussa tehdään kuudennen luokan valinnat. Valinnaisaineiden valitseminen on oppilaalle pakollista.

Vain tietotekniikan peruskurssi suhteen on tehtävä valinta, joko viidennellä tai kuudennella luokalla on peruskurssi valittava. Peruskurssin käyminen on ehtona myös sille, että voi osallistua jatkokurssille. Kaikkien muiden valinnaisaineiden suhteen on valinta vapaa.

Valinta tehdään vain yhdelle lukuvuodelle kerrallaan.

5. luokan valinnaisaineet

Kotitalous (ympäristötieto)
Kotitaloudessa opitaan tunnistamaan ja maistamaan erialaisia ruoka-aineita, kuten kasviksia ja marjoja. Opitaan perustietoa ruoanvalmistuksen taidoista, kuten hygieniasta, mittaamisesta ja reseptin lukemisesta. Opitaan valmistamaan terveellisiä aamu- ja välipaloja.

Tekninen työ (käsityö)
Käydään läpi ja harjoitellaan teknisen työn erikoistyökalujen käyttöä. Lähtökohtana on oppilaan omat ideat ja ajatukset. Työskentely voi olla uuden tuotteen tekemistä, vanhan korjaamista tai huoltamista esimerkiksi polkupyörän huolto/tuunaus, korurasia, koriste-eläinhahmot jne.

Tekstiilityö (käsityö)
Tunneilla tutustutaan erilaisiin lankatekniikoihin. Menetelminä ovat virkkaus, neulonta ja kirjonta. Valmistetaan esim. virkkaamalla kori tai laukku tai neulomalla huivi, pipo tai lapaset. Työt suunnitellaan oppilaslähtöisesti.

Liikunta
Tutustutaan Karstulan ja lähialueen liikuntamahdollisuuksiin. Liikunnan valinnaisaine toteutetaan yhteistyössä seurojen ja harrastajien kanssa.

Ilmaisutaito (äidinkieli)
Tavoitteena on parantaa itseluottamusta ja esiintymistaitoja. Apuna käytetään mm. tunteiden ilmaisua ja rentoutumista, tehdään improvisaatioharjoituksia, pieniä näytelmiä, harjoitellaan esiintymistä toisten edessä ja ennen kaikkea leikitään paljon.

Tietotekniikka (äidinkieli, kuvataide)
Tietotekniikan peruskurssilla opitaan kymmensormijärjestelmän käyttöä, tekstinkäsittelyä Wordilla ja esitysgrafiikkaa Power Pointilla. Tutustutaan tietokoneen käytön moniin mahdollisuuksiin työvälineenä.

Musiikki
Musiikin valinnaisaine soveltuu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään bändisoitto- ja laulutaitojaan. Kurssi painottuu musisointiin käytännössä. Tavoitteena on kannustaa rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän jäsenenä, ohjata ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoja sekä kehittämään soitto- ja yhteismusisointitaitoja. Tunneilla tutustutaan yleisimpiin bändisoittimiin ja mikrofonilauluun. Järjestetään vähintään yksi esiintyminen yleisölle.

Kuvataide ja askartelu
Tutustutaan kuvataiteen tekniikoihin ja askartelun keinoihin. Tunneilla pääsee kokeilemaan millaista jälkeä syntyy, kun tekniikkana on grafiikka, maalaus, piirustus, keramiikka, kuvanveisto, muotoilu, arkkitehtuuri, valokuvaus, animaatio… Kuvataide askartelu valinnaisaineessa sinulle tulee tutuksi savi, rautalanka, öljyvärit, vesivärit, hiili, puu, tussi, liidut, puuvärit, kierrätysmateriaalit ja monet muut materiaalit.

Englanti
Can I have the menu, please? Heitetään enkun kirjat nurkkaan ja puhutaan englantia. Tavoitteena on harjoitella englannin puhumista erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Sisältö on itsensä esittelyssä, toiseen tutustumisessa, ostoksilla käymisessä, ravintolassa asioimisessa, tien neuvomisessa, harrastuksissa, mielipiteen ilmaisemisessa, matkustamisessa ja sairaalassa käymisessä.


6. luokan valinnaisaineet

Kotitalous (ympäristötieto)
Kuudennen luokan kotitaloudessa opitaan tekemään ruokaostoksia kaupassa ja vertaamaan hintoja. Perehdytään ruoanvalmistuksen estetiikkaan: katetaan pöytiä ja harjoitellaan servettitaitteita. Tutustutaan suomalaiseen ruokakulttuuriin ja ruokaketjuun eli ruoan reittiin pellolta pöytään. Valmistetaan pientä syötävää.

Tekstiilityö (käsityö)
Valinnaisaineessa tutustutaan ompelukoneen ja saumurin käyttöön tehokkaammin ja valmistetaan esimerkiksi vaate, laukku tai kassi. Työhön yhdistetään kirjontaa, kuviointia, värjäystä ja painantaa. Työt suunnitellaan oppilaslähtöisesti.

Tekninen työ (käsityö)
Tunneilla käydään läpi ja harjoitellaan teknisen työn erikoistyökalujen käyttöä. Lähtökohtana on oppilaan omat ideat ja ajatukset, mutta vaativampia työtehtäviä kuin viidennellä luokalla. Työskentely voi olla uuden tuotteen tekemistä, vanhan korjaamista tai huoltamista esimerkiksi kauko-ohjattavat, rc-auto, vesigeneraattori, hylly hajuvesille jne.

Musiikki
Musiikki valinnaisaineena soveltuu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään bändisoitto- ja laulutaitojaan. Tunnit painottuvat täysin musisointiin käytännössä; jokaisella tunnilla lauletaan ja soitetaan. Tavoitteena on kannustaa rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän jäsenenä, ohjata ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoja sekä kehittämään soitto- ja yhteismusisointitaitoja. Tunneilla tutustutaan yleisimpiin bändisoittimiin ja mikrofonilauluun. Järjestetään vähintään yksi esiintyminen yleisölle.

Liikunta
Liikunnan kuudennen luokan valinnaisaineena painottuu luontoliikuntaan. Yhdessä mietitään, mitä mahdollisuuksia ympäröivä luontomme tarjoaa liikkumiseen. Aine pitää sisällään mahdollisuuksien mukaan yöpymisen maastossa leiriolosuhteissa.

Kuvataide ja askartelu
Tutustutaan kuvataiteen tekniikoihin ja askartelun keinoihin. Kurssin aikana pääsee kokeilemaan millaista jälkeä syntyy, kun tekniikkana on grafiikka, maalaus, piirustus, keramiikka, kuvanveisto, muotoilu, arkkitehtuuri, valokuvaus, animaatio… Kuvataide askartelu valinnaisaineessa sinulle tulee tutuksi savi, rautalanka, öljyvärit, vesivärit, hiili, puu, tussi, liidut, puuvärit, kierrätysmateriaalit ja monet muut materiaalit.

Englanti
Heitetään enkun kirjat nurkkaan, käynnistetään tietokoneet ja kurkataan millaista elämä on muualla Euroopassa. Tavoitteena on harjoitella yhteyksien luomista ja nettityökalujen käyttämistä englannin kielellä. Tunneilla tutustutaan eTwinningiin, tehdään kuva ja tekstiesityksiä padletilla, sarjakuvia pixtonilla, blogeja bloggerilla ja nettitietokilpailuja kahootilla tai socrativella.

Tietotekniikka, perus (äidinkieli , kuvataide)
Tietotekniikan peruskurssilla opitaan kymmensormijärjestelmän käyttöä, tekstinkäsittelyä Wordilla ja esitysgrafiikkaa Power Pointilla. Tutustutaan tietokoneen käytön moniin mahdollisuuksiin työvälineenä.

Tietotekniikka, jatko (äidinkieli, kuvataide)
Peruskurssin käytyään voi valita tietotekniikan valinnaisaineen, joka keskittyy kuvankäsittelyyn Gimp ja valokuvaukseen sen verran, että saadaan materiaalia käsittelyyn. Lisäksi tutustutaan videokuvaukseen ja editointiin.

Ilmaisutaito (äidinkieli)
Ilmaisutaidossa tavoitteena on parantaa itseluottamusta ja esiintymistaitoja. Apuna
käytetään mm. tunteiden ilmaisua ja rentoutumista, tehdään improvisaatioharjoituksia, pieniä näytelmiä, harjoitellaan esiintymistä toisten edessä ja ennen kaikkea leikitään paljon.

Vuosiluokat 7-9

7. vuosiluokan oppilaat valitsevat kevätlukukaudella 8. ja 9.luokkaa varten

- kaksi kahden viikkotunnin valinnaisainetta (2x2vt=4vt). Nämä valinnat jatkuvat 9. vuosiluokalla ja arvioidaan numeroilla 4-10.

8.luokkaa varten

- kaksi yhden viikkotunnin (2x1vt=2vt), jotka eivät jatku 9.luokalla. Nämä aineet opiskellaan niin, että syyslukukaudella opiskellaa 2h viikossa yhtä ainetta ja kevätlukukaudella 2h toista valinnaisainetta. Nämä oppiaineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty- merkinnällä todistukseem.

9.luokkaa varten

-Yhden yhden viikkotunnin valinnaisaineen(1x1vt=1vt), jota opiskellaan koko vuosi 1h viikossa. Arviointi sanallissti hyväksytty/hylätty- merkinnällä todistukseen,

Osa yhden viikkotunnin valinnaisaineista toteutetaan luokattomasti eli niin että kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat voivat osallistua samaan ryhmään.

2 VIIKKOTUNNIN VALINNAISAINEET, jotka jatkuvat 9.luokalle

Käsityö

Käsityön tavoitteena on kehittää oppilaan oma-aloitteisuutta, taitoa tehdä työnsä kelvollisesti, myöneistä asennetta työntekoon sekä toisen huomioimista. Oppilasta ohjataan omaksumaan esteettisiä, eettisiä ja ekologisia arvoja.

Opetuksessa ohjataan oppilasta omaan suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun perustuvaan työhön erilaisia työtapoja, materiaaleja ja välineitä käyttäen. Oppilasta totutellaan itsearviointiin ja oikeisiin sekä turvallisiin työtapoihin. Lisäksi oppilaalle painotetaan pitkäjänteisen työn merkitystä sekä jatko-opiskelussa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksumista.

Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan omat kokemukset ja havainnot, luonnon ja ympäristön tuomat erikoispiirteet sekä suomalainen ja paikallinen käsityöperinne. Oppilaalle annetaan mahdollisuus toteuttaa suunnitelmiaan tietokoneen avulla sekä toteuttaa työnsä nykytekniikkaa apuna käyttäen.

Oppilas voi soveltaa oppimiaan tietoja jokapäiväisessä elämässä erilaisissa huolto- ja korjaustöissä sekä harrastuksissaan.

Tekninen työ (2 vt)

8.luokka
Sisältö
Tunnit antavat mahdollisuuden toteuttaa laajempialaisen suunnitelman yhteisten sekä puu- että metallipuolella. Työt voivat vaihdella mopopukista jätekatokseen.Tunneilla korostetaan suunnittelun merkitystä. Suunnittelun yhteydessä syvennytään tietokonepohjaiseen suunnitteluun CAD-ohjelmalla. Suunnitelmia voidaan tulostaa mm. 3d-tulostimella. Lisäksi tarkoituksena on syventyä työkohtaisiin erityistyömenetelmiin syvällisemmin itse suunnitellussa työkohteessa. Samalla tutustutaan työkonekohtaiseen laitehuoltoon.

9. luokka
Sisältö
Tunneilla hyödynnetään ja harjaannutetaan yläkoulussa opittuja kädentaitoja. Tunnit sisältävät suunnittelua ja suunnitellun tuotteen toteuttamista tai kunnostamista sekä puu- että metallipuo!ella.Tarkoituksena on keskittyä siihen teknisen työn alaan, jonka kukin tuntee omaksisuuntautumisvaihtoehdokseen ajatellen tulevaa jatkokoulutusta. Työaiheet voivat vaihdella mopon huollosta aina kiulun valmistamiseen. Uusina asioina opitaan puupuolella sirkkelin käyttö ja metallipuolella tutustutaan metallisorviin. Tuntien puitteissa tutustutaan yhteen paikkakunnan metalli- ja puualan yritykseen.

Arviointi
Arvostelussa otetaan huomioon oppilaan oma-aloitteisuus, toiminta tunneilla (käyttäytyminen ja toiminta ryhmässä), tavoite- ja suunnittelu-
pohjaisen työskentelyn taso ja oppilaan valmistamien käyttö- ja koriste-esineiden laatu ja
käytännöllisyys. Lisäksi otetaan huomioon oppilaan oma arviointi omasta työskentelystään.


Tekstiilityö (2vt)

Tekstiilityön valinnaisaineissa korostuu kokonaisen käsityön ideologia: oppilas hyödyntää työskentelyssään koko tuotteen elinkaaren mallia aina suunnittelusta arviointiin saakka. Tällöin työskentelyssä korostuu oppilaslähtöinen ajattelutapa. Tuotteen tai esineen tuotantoprosessi lähtee oppilaan omasta suunnitelmasta, ongelmasta tai tavoitteesta.
Käsityöprosessissa painotetaan tuotteen funktionaalisuutta ja esteettisyyttä. Painotus valitaan tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. Valittaessa valmistettavaa esinettä tai tuotetta huomioidaan myös vallitsevat käsityösuuntaukset ja uutuudet unohtamatta perinteisten käsityötapojen hyödyntämisen ja säilyttämisen merkitystä. Käsityöprosesseissa korostuu paikallisuus ja yrittäjämäinen tapa työskennellä.
Teknologista ajatustapaa vahvistetaan kaikissa käsityöprosessin vaiheissa. Oppilas oppii hyödyntämään teknologiaa käsityöprojekteissaan luontevasti ja luovasti niin suunnittelussa, valmistuksessa kuin dokumentoinnissakin.
Käsityöprojekteissa pyritään monimateriaalisuuden antamiin mahdollisuuksiin: käsityötuotteissa, -esineissä ja – teoksissa yhdistellään luovasti ja rohkeasti erilaisia aineita ja materiaaleja. Materiaalivalinnoissa painotetaan kestävän kehityksen ideologiaa.


8.luokka
tekstiilityön tunnit painottuvat vaatteiden ja asusteiden valmistamiseen. Ompelu-, neule- ja virkkaustekniikat ovat tärkeimmät työtavat.

• Ommellaan ja kaavoitetaan vaate tai jokin vastaava tekstiili käyttäen ompelukonetta ja saumuria.
• Valmistetaan asuste virkkaus- tai neuletekniikkaa käyttäen (tai vaihtoehtoisesti jotain muuta samankaltaista työtapaa hyödyntäen esim. koukkuamista).
• Valmistetaan jokin tuote tai esine, joka kuuluu aikaan tai johonkin vallitsevaan suuntaukseen.
• Valmistetaan jokin tuote tai esine, jossa voidaan soveltaa jotain perinteistä tekniikkaa nykyaikaan sopivaksi.

9. luokka
Yhdeksännellä luokalla tekstiilityössä painotetaan sisustustuotteiden valmistusta.

• Valmistetaan sisustustekstiili tai tekstiiliteos käyttämällä monipuolisesti erilaisia käsityötekniikoita. Tuotteen valmistuksen elinkaari perustuu kokonaisen käsityön ideologiaan: koko prosessi on oppilaslähtöinen eli oppilas on päätoimija kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta arviointiin saakka. Työ dokumentoidaan osin manuaalisesti ja osin TVT:aa hyödyntäen.
• Valmistetaan erilaisia esineitä, koruja ja tuotteita kotiin ja oppilaille yhdessä päätettävien tekniikoiden ja materiaalien pohjalta.

Arvioinnissa huomioidaan omatoimisuus, suunnitelmallisuus, ongelmanratkaisukyky ja työn laatu.


Kotitalous(2 vt)

tavoitteet
Kotitalouden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti oppilas oppii
•ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
•pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
•tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja
•toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia
•tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia.

8. luokka
Sisältö
•kasvisten tunnistaminen, satokausikalenteri ja säilöntää
•suomalainen perinneruoka
•erityisruokavaliot
•kalenterivuoteen liittyviä ruokia ja leivonnaisia
•juhlien järjestäminen
•omien terveellisten, monipuolisten ja taloudellisten ateriakokonaisuuksien suunnittelu
•teolliset elintarvikkeet ja niiden hyödyntäminen kotitalouden arjessa
•kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

9. luokka
Sisältö
•kansainvälinen ruokakulttuuri
•kokkisota (ateriakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus annetuista elintarvikkeista)
•oma ateriasuunnitelma ja toteutus käytännön työkokeena
•kalenterivuoteen liittyviä ruokia ja leivonnaisia
•kodin energiankulutus ja säästäminen
•ympäristöystävällinen ruoka
•asuminen (erilaiset asumismuodot, muutto omaan kotiin)

Arvioinnissa huomioidaan tiedot, taidot ja asenne. Arviointi muodostuu mm. tuntityöskentelystä, teoriakokeista ja käytännön työkokeista. Arviointiin sisältyy opettajan arvioinnin lisäksi oppilaan itsearviointia ja oppilastovereiden suorittamaa arviointia.


Kuvataide (2vt)

8. luokka
Tavoitteet
Kuvataiteen ja viestinnän keskeisten ilmaisutapojen käyttötaito ja kiinnostus taiteesta. Kuvataiteen tehtävä on kasvattaa esteettisesti ja eettisesti vastuuntuntoinen, ympäristöään herkästi havainnoiva ja kriittinen taiteen kuluttaja. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää taiteen merkityksen ja arvon arkipäivän hyvinvointia lisäävänä.

Oppilas oivaltaa myös visuaalisten valintojen merkityksen laadullisena ja taloudellisena pääomana sekä omassa ympäristössään että koko yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppilaan oman kuvallisen ilmaisun kehittäminen ja tukeminen. Syvennetään taiteentuntemusta ja erilaisten tekniikoiden hallintaa. Oppilas oppii ottamaan vastuuta työprosessista ja arvioimaan omia töitään ja keskustelemaan niistä.


Sisältö
Keskeisiä sisältöalueita ovat kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri, muotoilu, kuvaviestintä ja mediateknologia. Kurssin siältöpainotuksia voidaan räätälöidä osallistujien kiinnostuksen mukaan.
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Piirtäminen ja maalaaminen-opittujen taitojen syventäminen; akryyli, guassi, akvarelli, vesiliukoiset öljyvärit.
Grafiikka; silkkipaino, kuivaneula, lino.
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Taidekuvan kriittinen tarkastelu; rakenteen tutkiminen ja sisällön tarkastelu.
Museo –ja näyttelyvierailu; taiteilijan työhön tutustuminen (elämäkerta/työt)
Taidehistoria; Suomen taiteen tunnetut taiteilijat, yleinen taidehistoria.
Taiteen yhteiskuntasidonnaisuus, ajankohtaisuus.
Oman näyttelyn rakentaminen, teemat vuosittain, seutukunnalliset näyttelyt, virtuaalinäyttelyt, interaktiiviset näyttelyt netissä ja kilpailut.
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Plastinen sommittelu; savi, kipsi, paperimassa, sekoitemassat yms.
Tuotesuunnittelu; vaatesuunnittelu, sisustus.
Kuvaviestintä ja mediateknologia
Kuvakerronan muodot,kuvitus, sarjakuva, valokuva, digitaalinen kuva, videokuva, tietokonekuvat, animaatiot, graafinen suunnittelu; typografia ja taitto, juliste/mainos/tietokonetyöskentely.

Arviointikeskusteluja ja itsearviointia.

9. luokka
Tällä kurssilla käsitellään samoja asioita, kuin 8. vuosiluokan kurssilla mutta perusteellisemmin. Arviointikeskusteluja ja itsearviointia.


Musiikki (2vt)

Miten musiikissa toimitaan:
Valinnainen musiikki on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneet musiikista ja haluavat kehittää bändisoitto- ja laulutaitojaan. Oppilas avartaa musiikillista maailmankuvaansa ja häntä innostetaan toimimaan musiikin parissa myös koulun ulkopuolella. Oppilasta rohkaistaan itseilmaisuun musiikkia apuna käyttäen. Kehitetään aiemmin saatuja valmiuksia yhteismusisointiin. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden ja sovellusten käyttöä soittimena ja musiikin muokkaus- ja tallennusvälineenä.Mistä musiikki muodostuu:
Opetellaan käyttämään musiikin elementtien (rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, muodon ja sointivärin) käsitteistöä ja merkintätapoja musiikin kuuntelun, improvisoinnin ja musisoinnin yhteydessä. Tutkitaan musiikin elementtejä musisoinnin, kuuntelun ja liikkeen kautta.

Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:
Havainnoidaan kriittisesti musiikkia ja pohditaan, mitä musiikilla pyritään viestimään. Tutustutaan musiikin ja kuvan yhdistämisestä syntyviin vaikutelmiin. Omia musiikillisia tuotoksia voidaan käyttää ja kehitellä muun muassa monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, kuten musiikkivideon tekemisessä. Tieto- ja viestintäteknologian käytössä hyödynnetään oppilaiden omaa asiantuntijuutta. Perehdytään tekijänoikeuksiin.

Oppilas saa myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä sekä innostuu seuraamaan ajankohtaisia koti- ja ulkomaisia musiikkitapahtumia ja uutisia. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musisoinnissa kiinnitetään huomiota tulkintaan ja omaan ilmaisuun. Opetellaan nauttimaan musisoinnista ohjelmistosta riippumatta. Keskustellaan kuuntelukappaleen herättämistä mielikuvista ja tunteista ja perustellaan omia mielipiteitä. Kannustataan arvostamaan omia ja toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä rakentavasti.

Valmistetaan musiikkiesitys, joka esitetään mahdollisuuksien mukaan yleisölle.

Ohjelmisto:
Perehdytään musiikkikulttuureihin, joilla pyritään vaikuttamaan, kuten folkmusiikkiin sekä rap- ja reggae-musiikkiin. Oppilaita osallistetaan kuunneltavan, laulettavan ja soitettavan ohjelmiston valintaan. Ohjelmiston valinnassa huomioidaan myös oppilaiden mielimusiikki. Yhteislaulun lisäksi oppilasta kannustetaan myös laulamaan yksin musisoivan ryhmän jäsenenä. Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan myös moniäänistä ohjelmistoa. Ohjelmistoon valitaan riittävän helppoja kappaleita, jotta oppilas voi saada onnistumisen kokemuksia. Ryhmässä improvisoidaan, tehdään äänimaisemia tai pieniä sävellyksiä. Omia tuotoksia toistetaan, harjoitellaan, tallennetaan ja esitetään mahdollisuuksien mukaan.

Tietotekniikka (2vt)

Välineet ja tavoitteet:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-taitojaan

· omien tuotosten laadinnassa,

· tiedonhallinnassa,

· tutkivassa ja luovassa työskentelyssä,

· vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa,

· oman oppimispolun ja oppimishistorian rakentamisessa sekä

· vertais- ja itsearvioinnissa.

Tavoitteena on, että oppilas oppii laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja eri oppiaineiden opiskelussa tarvittavat TVT-taidot. Tavoitteena on, että oppijan ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät TVT:n avulla. Oppilas

· ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä käsitteitä.

· osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

· osaa käyttää tvt-taitojaan tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

· harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen välineenä.

· oppii käyttämään pilvipalveluja yhteisöllisenä työvälineenä

· oppii jakamaan tuotettuja sisältöjä turvallisesti omalle oppimisverkostolle.

Sisällöt vuosiluokilla:

Oppilas 8. luokka

· hallitsee käytössä olevat oppimisympäristöt, osaa kirjautumisen, ymmärtää tallentamisen (pilvi, kovalevy, verkkolevy).

· käyttää Helmeä (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)

· hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)

· osaa omalla laitteellaan kirjautua koulun verkkoon ja käyttää tarjottuja ohjelmia.

· ymmärtää verkkorakenteen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililiittymät,)

· osaa sähköpostin käytön (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen, liitetiedostojen liittäminen viestiin, liitetiedostojen vastaanottaminen, yhteystietolistojen ylläpito, kansioiden hallinta)

· ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne

· osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä

· osaa hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia työkaluja koulutyössään

· osaa kommentoida, antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta (Netiketti)

· toimii vastuullisesti ja noudattaa hyviä tapoja (Netiketti)

· opettelee ohjelmointikielen alkeita ja logiikkaa

Oppilas 9. luokka

· osaa vertailla erilaisia ohjelmia ja löytää omat suosikkinsa

· hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)

· osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista (esim. automaattinen sisällysluettelo, sivunnumerointi)

· osaa valita käyttötarkoitukseen sopivan työkalun

· osaa käyttää ohjelmien sisään rakennettuja ohjeita tai etsiä ratkaisuja itsenäisesti ongelmatilanteissa

· tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan

· ymmärtää tekijäinoikeuksien perusteet ja osaa kunnioittaa niitä

· tiedostaa omaa mediapersoonaansa ja mediamakuaan

· arvioi omien tvt-oppimistavoitteidensa toteutumista.


B2-KIELI , Ranska/Venäjä (2vt) tai Saksa/Espanja vuorovuosittain

Yleiset tavoitteet
Kielen opiskelun tavoitteena on, että oppilas selviytyy keskeisistä jokapäiväisistä tilanteista. Oppilas omaksuu kielen lisäksi tietoa maista, joissa kieltä puhutaan ja niiden kulttuureista. Tavoitteena on, että oppilas pystyy tuottamaan kielelle ominaisia rakenteita ja keskeistä sanastoa käyttäen lyhyitä tekstejä ja ymmärtää helpohkoa kieltä.

Sisältö
Tilanteet ja aihepiirit:
-Nuorten elämä
tapakulttuurin liittyvä kieli
-itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen
-perhe- ja vapaa-aika
- selviytyminen arkielämän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynti, ruokaileminen ja matkustaminen

Rakenteet
Viestinnän kannalta kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi.

Arviointi
Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, eli tuntityöskentelyyn, kotitehtävien suorittamiseen ja harrastuneisuuteen sekä kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin. Arviointiin vaikuttaa myös oppilaan kokonaistyöskentely kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppilasta kannustetaan asettamaan tavoitteita, arvioimaan sitä ja ottamaan siitä vastuu. Tavoitteena on herättää mielenkiinto kielen opiskelua kohtaan ja saamaan sellainen kielitaito, että hän pärjää arkipäivän tilanteissa. Puheharjoittelua on paljon, joten tuntityöskentelyllä on suuri vaikutus arvosanaan.


Virkistysliikunta (2vt)

8. ja 9. luokka
Kurssi soveltuu kaikille oppilaille, jotka haluavat harrastaa liikuntaa, virkistäytyä ja hoitaa yleiskuntooan koulupäivän aikana.

Tavoitteet
•oppilas kokee liikunnan iloa harrastaessaan hänelle mieluisia lajeja
•oppilas toimii myönteisesti ja yhteistyökykyisesti ryhmässä
•oppilas harjoittelee tarvittaessa itsenäisesti
•tunneilla on kannustava tekemisen ja onnistumisen meininki

Sisältö
•oppilaan oma kiinnostus ohjaa sisältöjen valintaa
•opettaja toteuttaa kurssin ohjelmassa mahdollisimman monen oppilaan toivelajeja, mistä seuraa yleensä monipuolinen kokonaisuus
•yhdellä liikuntakerralla voi olla useita eri lajeja valittavana
•vaihtelua ja virkistystä pyritään lisäämään harjoittelemalla mahdollisia uusia lajeja, pelimuunnoksia, kisailuja tai leikkejä

Arvosanaan vaikuttavat toiminta ja osallistumis-aktiivisuus tunneilla sekä taidot. Lisäksi myönteinen asennoituminen ja yhteistyökykyisyys ryhmässä voi vaikuttaa arvosanaan.

Jääkiekon laji- ja oheisharjoitus 2vt (liikunta)

Jääkiekon laji- ja oheisharjoitus, jossa keskitytääni henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Harjoitus koostuu n. 30 minuutin oheisharjoituksesta ja n. 45 minuutin jääharjoituksesta. Jääharjoittelun osalta huomio kiinnittyy erityisesti oppilaan laji- ja pelitaitojen kehittämiseen (luistelu, kiekonhallinta, syöttäminen/laukominen) sekä oheisharjoittelun osalta kehonhuoltoon (liikkuvuus- ja toiminnalliset harjoitteet). Toimintapaikkana Karstula Areena sekä lukion ja yläkoulun tiloissa toimiva liikuntahalli – ja/tai peilisali. Vaaditaan täysi jääkiekkovarustus. Mukaan on mahdollista ottaa myös maalivahtina pelaavia 1-2 oppilasta.

8.luokan kaksi yhden viikkotunnin valinnaisaineet

Nämä aineet opiskellaan niin, että syyslukukaudella opiskellaa 2h yhtä ainetta ja kevätlukukaudella 2h toista valinnaisainetta.
Nämä yhden viikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan todistukseen hyväksytty/hylätty- merkinnällä.

Bändikurssi (1vt) (musiikki)
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää yhteissoittotaitojaan.

Tavoitteet
•innostaa ja rohkaista oppilaita soittamaan erilaisia bändisoittimia
•kehittää oppilaan minäkuvaa positiiviseen suuntaan antamalla oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä musiikin parissa

Sisältö
Tällä kurssilla tutustumme lähemmin kitaraan, bassoon, rumpuihin ja sähköisiin kosketinsoittimiin sekä mikrofonilauluun.TyötavatKurssilla pyritään antamaan henkilökohtaista ohjausta soittimien hallinnassa ja käsittelyssä. Tämän lisäksi opettelemme soittimien huoltoa ja asiaan liittyvien teknisten laitteiden käsittelyä käytännössä.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan aktiivisuuteen oppitunneilla ja hänen henkilökohtaisten soittotaitojensa kehittymiseen.

”Urheilijaksi kasvaminen / Liikunnallinen elämäntapa” (1vt) (liikunta)
Lajiharjoituksissa keskitytään henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Lihashuoltotunnilla huomio on keskivartalon lihasten vahvistamisessa sekä isojen lihasryhmien huoltavassa harjoittelussa aktiivisia liikkuvuusharjoitteita sekä passiivista venyttelyä käyttäen. Puhutaan myös ravinnon ja levon merkityksestä terveellisen elämäntapojen kulmakivinä.
Toimintapaikat Karstula Areena ja liikuntahalli / peilisali.

Pelijää (1vt) (liikunta)
Pelijään tarkoituksena on lisätä pelaamisen määrää viikkotuntitasolla ja luoda edellytyksiä pelissä oppimiselle sekä vahvistaa pelipohjaa. Täysi jääkiekkovarustus. Toimintapaikka Karstula Areena.

Ilmaisutaito (1vt) (äidinkieli)

Tavoitteet

 • kehittää aisteja, tunneilmaisua ja keskittymiskykyä
 • parantaa itseluottamusta ja persoonallista, selkeää ilmaisutaitoa

Sisältö

 • aisti- ja rentoutumisharjoitukset
 • äänenkäyttö ja tunteiden ilmaisu
 • arkielämän keskusteluharjoitukset ja tilannepuheet
 • improvisointi, lyhyet esitykset, näytelmäkäsikirjoittaminen ja lyhyet näytelmät

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty


Pallopelit (1vt) (liikunta)
Tämä kurssi soveltuu kaikille oppilaille, jotka haluavat harrastaa ja harjoitella pallopelien pelitaitoja.

Tavoitteet
•oppilas liikkuu tehokkaasti pelatessaa pallopelejä
•oppilas kehittyy pallopelien harrastajana
•oppilas kokee onnistumisen elämyksiä ryhmässä
•oppilas käyttää sosiaalisia taitojaan ryhmän hyväksi reilun pelin hengessä kannustamalla, auttamalla ja ottamalla toiset huomioon

Sisältö
•mahdollisimman monia eri joukkue- ja mailapelejä
•muunnoksia virallisista peleistä•-mahdolliset uudet pelit ja pelikokeilut

Arviointi
Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää osallistumista tunneille tarkoituksenmukaisissa varusteissa.

Tukioppilaskurssi (1vt)
Kiinnostaisiko sinua toimia tulevaisuudessa tukioppilaana? Tämä kurssi voisi olla silloin sinulle sopiva.Haluaisitko toimia koulussamme tukioppilaana? Kurssi antaa valmiudet tukioppilaana toimimiseen. Kurssilla käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita sekä vahvistetaan ihmissuhde- ja ryhmässä toimimisen taitoja.Kurssin aikana tehdään myös vuosisuunnitelma seuraavan vuoden tukioppilastoiminnalle. Tällöin ryhmän toiveiden mukaan voidaan suunnitella esimerkiksi tukareiden oma retki johonkin sopivaan kohteeseen. Kurssin käyneet toimivat tukioppilaina alakoulun siirtyville oppilaille ja yläkoulun oppilaille.

Millainen tukari on?
·Tukioppilas on empaattinen, hänellä on kyky tajuta miltä toisesta tuntuu.
·Hän haluaa kuunnella toista oppilasta ja hyväksyy monenlaiset elämisen mallit.
·Hän on oma itsensä ja suhtautuu järkevästi toisten odotuksiin
·Hän kykenee suunnittelemaan ja sopimaan asioita yhdessä toisten kanssa.

Tärkeää on, että hän lupaa vain sen, mitä voi tehdä ja tekee sen, mitä on luvannut.


Tekstiilityö (1vt) (käsityö)
Yhden viikkotunnin tekstiilityön valinnaisaineessa tutustutaan erikoistekniikoihin, jolloin voidaan oman valinnan mukaan valmistaa: vaate, asuste, sisustustekstiili tai – tuote, koru tai pienesine.

Esimerkkejä tekniikoista ja materiaaleista:
• kankaankuviointi värjäys- ja painantatekniikoilla
• huovutus
• muovailutekniikat
• metallilanka-, kivi- ja savityöt
• paperimassa tms. paperityöt
• askartelumaiset tekniikat
• kierrätysmateriaalit
• kankaat
• langat
• kuidut

Elektroniikka (1vt) (käsityö)
Tavoitteet
oppia tuntemaan elektronisia laitteita
oppia tekemään perus elektroniikkatöitä
oppia käyttämään oikeita työvälineitä eri työvaiheissa
oppia arvioimaan ja soveltamaan elektroniikan mahdollisuuksia ympäröivässä arkielämässä ottaen huomioon kestävän kehityksen

Sisällöt
elektroniset komponentit ja niiden toiminta
juottaminen
piirilevyjen suunnittelu ja syövyttäminen
oma elektroniikkatyö

Robotiikka (1vt) (käsityö)
Tavoitteet
oppia tuntemaan erilaisia robotteja eri tehtäväkentissä
oppia rakentamaan mekaaninen robotti ohjeiden mukaisesti
oppia ja tutustua robotin toimintaan ja ohjelmointiin

Sisällöt
robotit yhteiskunnassa
robottien rakennussarjat
robotin ohjaaminen ja ohjelmointi

Hygieniapassi (1vt) (kotitalous)
Kurssilla suoritetaan hygieniapassi. Passia vaaditaan monilla työpaikoilla, kuten kioskeissa, kahviloissa,ruokapaikoissa, ruokakaupoissa ja elintarviketehtaissa. Opiskelun tavoitteena on ymmärtää elintarvikehygieniaa ja osata toimia niin, etteivät tuotteet aiheuta ruokailijalle sairastumista, ruokamyrkytystä.

Leivontakurssi (1vt) (kotitalous)
Kurssilla leivotaan erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia, kuten keksejä, leivoksia, piirakoita ja kakkuja. Harjoitellaan myös erilaisten koristeiden tekemistä.

Kuvankäsittely (1vt) (tietotekniikka)
Tavoitteena perehtyä syvemmin kuvankäsittelyyn ja valokuvaukseen

Mediatekniikka (1vt) (tietotekniikka)
Tavoitteena opetella editoimaan videota ja ääntä.

Avaruus (1vt) (maantieto)
Kurssilla hahmotellaan maailmankaikkeutta ja sen mittasuhteita. Tutustutan taivaankappaleisiin. Ihmetellään näkymätöntä ja ihastellaan tähtitaivasta.9.luokan yksi yhden viikkotunnin valinnaisaineet

Tekstiilityö (1vt) (käsityö)
Yhden viikkotunnin tekstiilityön valinnaisaineessa tutustutaan erikoistekniikoihin, jolloin voidaan oman valinnan mukaan valmistaa: vaate, asuste, sisustustekstiili tai – tuote, koru tai pienesine.

Esimerkkejä tekniikoista ja materiaaleista:
• kankaankuviointi värjäys- ja painantatekniikoilla
• huovutus
• muovailutekniikat
• metallilanka-, kivi- ja savityöt
• paperimassa tms. paperityöt
• askartelumaiset tekniikat
• kierrätysmateriaalit
• kankaat
• langat
• kuidut

Konetekniikka (1vt) (käsityö)
Kurssi on tarkoitettu erilaisten moottoreiden toiminnasta ja huollosta kiinnostuneille.

Tavoitteet
oppia tuntemaan polttomoottoreiden toimintaperiaatteet
oppia tekemään perus säätö- ja huoltotöitä
oppia käyttämään oikeita työvälineitä eri huoltokohteissa
oppia arvioimaan huoltoon ja säätämiseen liittyviä kustannuksia

Sisällöt
2- ja 4-tahtimoottorit
voitelu- ja puhdistusaineet
mopojen ja henkilöautojen huoltovälit
oman mopon korjaus ja huolto

Omaan kotiin-kurssi (1vt) (kotitalous, yhteiskuntaoppi)

Tehdään helppoja, nopeita, terveellisiä ja edullisia arkiruokia. Suunnitellaan opiskelijan budjetille sopivia ruokalistoja. Kerrataan vaatehuollon ja siivouksen perusasiat. Opiskellaan kuluttamiseen ja talouden hallintaan liittyviä asioita. Tutustutaan erilaisiin asumismuotoihin. Käydään läpi erilaisia muuttoon liittyviä asioita, kuten vuokrasopimuksen ja muuttoilmoituksen tekeminen.

Tietotekniikka (1vt) (matematiikka)
Tavoitteena perehtyä enemmän ohjelmointiin

Ilmaisutaito (1vt) (äidinkieli)
Tavoitteet
 • kehittää aisteja, tunneilmaisua ja keskittymiskykyä
 • parantaa itseluottamusta ja persoonallista, selkeää ilmaisutaitoa

Sisältö

 • aisti- ja rentoutumisharjoitukset
 • äänenkäyttö ja tunteiden ilmaisu
 • arkielämän keskusteluharjoitukset ja tilannepuheet
 • improvisointi, lyhyet esitykset, näytelmäkäsikirjoittaminen ja lyhyet näytelmät

Arviointi
Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty

”Urheilijaksi kasvaminen / Liikunnallinen elämäntapa” (1vt) (liikunta)
Lajiharjoituksissa keskitytään henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Lihashuoltotunnilla huomio on keskivartalon lihasten vahvistamisessa sekä isojen lihasryhmien huoltavassa harjoittelussa aktiivisia liikkuvuusharjoitteita sekä passiivista venyttelyä käyttäen. Puhutaan myös ravinnon ja levon merkityksestä terveellisen elämäntapojen kulmakivinä.
Toimintapaikat Karstula Areena ja liikuntahalli / peilisali.

Pelijää (1vt) (liikunta)
Pelijään tarkoituksena on lisätä pelaamisen määrää viikkotuntitasolla ja luoda edellytyksiä pelissä oppimiselle sekä vahvistaa pelipohjaa.Täysi jääkiekkovarustus. Toimintapaikka Karstula Areena.

Rakentelua (1vt)(kuvataide)
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat kokeilla ja harjoitella veistosten ja esinekokonaisuuksien rakentamista.

Tavoitteena harjoittaa käytännössä kolmiulotteista hahmotuskykyä ja ongelmanratkaisua,
tutustua kuvataiteen ilmiöihin, tekniikoihin ja materiaaleihin sekä
kehittyä ilmaisemaan ideoitaan ja ajatuksiaan kuvallisessa muodossa.

Sisältö
Tutustua kestävään kehitykseen kuvataiteen keinoin. Käytetään työskentelyn lähtökohtana pääosin uusiomateriaaleja.
Arkkitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide ja nykytaide tulevat tutuiksi.

Työtavat
Kokeilemme erilaisia materiaaleja ja tekniikoita veistosten, pienoismallien ja esinekokonaisuuksien rakentamisessa. Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia tiloja.

På väg till gymnasiet? (1vt) (ruotsi)
Tavoitteena kerrata ja syventää ruotsin kielen taitoja tieto- ja viestintäteknologian keinoja hyödyntäen.


Matematiikan kertauskurssi lukioon meneville (1vt) (matematiikka)

Kestävyysliikunnan kurssi (1vt) (liikunta)


 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä