2.3 Arvoperusta

Oikeus ainutlaatuisuuteen, osallisuuteen ja oppimiseen

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Oikeus iloon, erilaisuuteen ja yhteisöllisyyteen

Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Oikeus hyvään opetukseen, kannustukseen ja ilmaisuun

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute ja oikeudenmukainen kohtelu kuuluvat hyvään esiopetukseen. Lapsilla on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. Esiopetus tukee lasten kykyä ymmärtää arvoja, noudattaa terveellisiä elämäntapoja sekä kehittää tunnetaitojaan ja kauneudentajuaan.

Henkilöstön avoin ja kunnioittava asenne

Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. Esiopetuksen henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen ja opetuksen perusta [1].

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 §

Kestävä elämäntapa, tasa-arvo ja sitoutumattomuus

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja otetaan huomioon sen eri ulottuvuudet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen. Esiopetus toimintaympäristönä tukee lasten tasa-arvoisuutta. Siihen sisältyvät muun muassa mielipiteiden ja sukupuolten tasa-arvo. Esiopetus edistää lasten mahdollisuuksia kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia ja rajoituksia. Tasa-arvopyrkimyksiä täydentää laaja-alainen yhdenvertaisuuden periaate[2]. Opetus on lapsia puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Esiopetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.

[2] Yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom. (21/2004)

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Luhangan esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen OPS 2016 arvopohjaa.

OPPIMISEN ILO - perusta elinikäiselle oppimiselle

Keskeisenä arvona esiopetuksessa on lapsen oppimisen ilon löytyminen ja vahvistaminen.
Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Henkilökunnan ammatillista osaamista päivitetään suunnitelmallisesti mahdollisimman laajasti lukuvuosittain. Tavoitteena on, että lapsia opettaisi motivoitunut, ammattitaitoinen ja ajassa toimiva kehittämishaluinen henkilökunta.

ELÄMISEN TAIDOT - hyvään kasvaminen

Hyvät tavat kuuluvat esiopetuksen arkeen ja niitä harjoitellaan ja huomioidaan päivittäin. Jokainen aikuinen antaa omalla käytöksellään esimerkin hyvien tapojen toteutumisesta käytännössä.
Esiopetuksessa lapselle opetetaan omatoimisuustaitoja esim. käsien pesemistä, pukemista, ruokailutaitoja ja wc- käytäntöjä.
Ihmissuhde- ja sosiaalisia taitoja harjoitellaan esiopetuksessa sekä pienemmissä että isommissa ryhmissä ja yhteistyössä koulun kanssa.

OSALLISUUS - tasa-arvoon kasvaminen

Kulttuuriperintö ja erilaiset kulttuurit

Esiopetuksessa huomioidaan eri vuodenajat ja niihin liittyvät juhlat. Tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja kieliin. Esiopetus toimintaympäristönä tukee lasten tasa-arvoisuutta.

VASTUULLISUUS - kestävä elämäntapa

Vastuullisuus on inhimillisen toiminnan perusasia. Pärjätäkseen elämässä lapsen tulee oppia vastuullisuutta itsestään ja toisista sekä huolehtimaan yhteisesti sovituista asioista ikä-ja kehitystasonsa mukaisesti.
Vastuullisuuden toteutuminen näkyy siten, että
- noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä
- käytetään huolellisesti yhteisiä välineitä ja palautetaan ne omille paikoilleen
- annetaan lapsille pieniä, vastuullisia tehtäviä
- ohjataan lapsia ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti selvittämään ristiriitoja
- toimitaan rehellisesti
- annetut tehtävät tehdään huolellisesti

Vastuullisuuden toteutuminen edellyttää:
- aikuisten hyvää esimerkkiä
- lasten ohjaamista vastuun kantajiksi ikä- ja kehitystason mukaan
- rehellistä ja rakentavaa palautetta
- selkeitä ohjeita ja sopimuksia sekä niiden noudattamista ja noudattamisen valvomista
- keskusteluja aiheesta vanhempien ja henkilökunnan kanssa
- oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn ohjaamista

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita.


LUHANKALAISUUS - ylpeys kotiseudusta

Luhangan kunnan tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle turvallinen ja välittävä maaseutuympäristö, jossa on hyvä kasvaa, oppia ja harrastaa. Luhangassa lapsella on oppimisympäristönä monipuolinen ja rikas luonto, jossa on järviä, metsiä ja vihreyttä. Ympäristön moninaisuutta tutkitaan ja ihmetellään yhdessä lasten kanssa. Esiopetus on olennainen lenkki kiinnittymiseen omaan kotiseutuun. Esiopetuksessa huomioidaan paikallinen kulttuuri ja perinne. Tavoitteena on, että jokainen luhankalainen lapsi voisi olla ylpeä omasta kotiseudustaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä