Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 8

Biologian tavoitteet vuosiluokalla 8


Biologinen tieto ja ymmärrys


T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Biologiset taidot


T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Biologian asenne ja arvotavoitteet

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Biologian sisällöt vuosiluokalla 8

Vuosiluokalla 8. opiskellaan metsien ja soiden biologiaa. Opetuksessa käytetään hyväksi koulun lähiympäristöä ja paikallisen luonnon erityispiirteitä.

Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin.

S1 Biologinen tutkimus
 • biologisiin tutkimusmenetelmiin tutustuminen
 • mikroskopointi
 • metsä- ja suoekosysteemin omakohtainen havainnointi ja tutkiminen
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
 • tutustuminen metsien ja soiden kasvi-, sieni- ja eläinlajistoon
 • havainnoidaan ihmistoiminnan vaikutuksia metsä- ja suoekosysteemiin
 • mahdollinen metsäretkipäivä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
 • metsä- ja suoekosysteemien keskeisten kasvi-, sieni- ja eläinlajien tunnistaminen
 • kasvupaikkatekijät ja metsätyypit
 • metsä- ja suoluonnon syntyyn tutustuminen
 • eliölajien ekologiaan ja lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin perehtyminen
S4 Mitä elämä on?
 • metsä- ja suoekosysteemin lajien tutkiminen ja havainnointi
 • kasvisolun rakenteen ja toiminnan tutkiminen
 • fotosynteesi ja sen merkitys eliökunnalle
 • kasvien ja sienten lisääntyminen
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • metsänhoidon perusteet
 • suomalaisten metsä- ja suoekosysteemien haavoittuvuus ja uhkatekijät
 • ekologisesti kestävän kehityksen ymmärtäminen
 • ympäristönsuojelun perusteisiin tutustuminen
 • oman ympäristökäyttäytymisen ja sen seurausten pohtiminen
 • omaan lähiympäristöön vaikuttaminen

Biologian arviointi vuosiluokalla 8

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Biologian arvioinnissa painotetaan oppilaan tuntityöskentelyä sekä testeissä, kokeissa ja lajintunnistuskokeissa menestymistä. Lisäksi 7. ja 8. vuosiluokan välisenä kesänä KERÄTÄÄN tai KUVATAAN KASVIO, joka vaikuttaa 8. vuosiluokan arviointiin.

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä