Julkaisut

Hankkeen julkaisut

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset: ehdotus kansalliseksi osaamiskehykseksi

Tämä julkaisu on vastaus Elinikäisen ohjauksen kansallisen strategian 2020–2023 (Valtioneuvosto, 2020a) esittämään tarpeeseen laatia kansalliset ohjausalan osaamiskuvaukset. Julkaisu perustuu kattavaan kirjallisuuskatsaukseen ja laajaan yhteiskehittämisprosessiin, johon osallistui useita satoja ohjausalan ammattilaisia ja asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Näiden kuvausten pohjalta Kettunen ym. (2023) ovat laatineet arviointilomakkeet, jotka on suunniteltu ammattilaisten ja organisaatioiden käyttöön. Osaamiskuvausten laatimisen taustalla oleva hanke on kuvattu yksityiskohtaisesti erillisessä raportissa (Vuorinen ym., 2023). Osaamiskuvausesitys on laadittu osana työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) koordinoimaa valtakunnallista elinikäisen ohjauksen kehittämishankekokonaisuutta, jota rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä.

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset. Ehdotus kansalliseksi osaamiskehykseksi. Raportteja ja työpapereita 4. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/4

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset: arviointilomakkeet

Tämä julkaisu sisältää arviointilomakkeet, joiden avulla ohjausalan ammattilaiset ja organisaatiot voivat arvioida omaa ohjausosaamistaan suhteessa Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvauksiin (Vuorinen ym., 2023). Osaamiskuvaukset on laadittu osana työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) koordinoimaa valtakunnallista elinikäisen ohjauksen kehittämishankekokonaisuutta, jota rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä.

Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset: arviointilomakkeet. Raportteja ja työpapereita 7. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/7

Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi

Tässä raportissa kuvataan Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi -hankkeen taustoja ja etenemistä sekä avataan hankkeessa tuotettujen Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvausten (Vuorinen ym., 2023) sisällöllisiä perusteita ja rakennetta. Lisäksi nostetaan esiin useita eri käyttömahdollisuuksia osaamiskuvauksille ja tarkastellaan ohjausosaamisen kehitystrendejä. Osaamiskuvausten pohjalta laaditut arviointilomakkeet ammattilaisten, tiimien, verkostojen ja organisaatioiden käyttöön on julkaistu erikseen (Kettunen ym., 2023). Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) koordinoimaa valtakunnallista elinikäisen ohjauksen kehittämishankekokonaisuutta, jota rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä.

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi. Raportteja ja työpapereita 10. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/10

A proposal for a National Competency Framework for Career Professionals

This publication is a respose to the need presented in the Finnish National Strategy for Lifelong Guidance 2020–2023 (Valtioneuvosto, 2020) to prepare national competence descriptions for the field of guidance. The publication is based on a literature review and co-creation process involving several hundred guidance professionals and experts from all over Finland. Based on the competency framework, Kettunen et al. (2023) have developed assessment forms for career professionals and organisations. The project behind the competency framework development is described in detail in a separate report (Vuorinen et al., 2023). The competency framework proposal has been prepared as part of a national development project for lifelong guidance which is funded by the EU's Recovery and Resilience Facility and coordinated by the Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment, and the Development and Administrative Services Centre (KEHA Centre).

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E., Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2024). A proposal for a National Competency Framework for Career Professionals. Finnish Institute for Educational Research Reports and Working Papers 6. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/6

National Competency Framework for Career Professionals: Assessment Forms

This publication contains assessment forms designated to enable guidance professionals, teams, multidisciplinary networks, and organisations to assess their guidance competencies effectively. The forms are based on and complement the National Competency Framework for Career Professionals (Vuorinen, Kasurinen, Kettunen et al., 2023, 2024). The competency framework has been prepared as part of a national development project for lifelong guidance, which is funded by the EU’s Recovery and Resilience Facility and coordinated by the Ministry of Economic Affairs and Employment, and the Development and Administrative Services Centre (KEHA Centre).

Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2024). National Competency Framework for Career Professionals: Assessment FormsFinnish Institute for Educational Research Reports and Working Papers 9. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/9

Kompetensbeskrivning för professionella inom vägledning och handledning: Bedömningsformulär

I denna publikation finns bedömningsformulären som yrkesutbildade personer och organisationer
kan använda för att bedöma sin vägledningskompetens i förhållande till Kompetensbeskrivningen
(Vuorinen m.fl., 2023). Kompetensbeskrivningarna har utarbetats som en del av ett nationellt
utvecklingsprojekt för livslång vägledningen, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och
NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) och
finansieras av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2024). Kompetensbeskrivning för professionella inom vägledning och handledning: Bedömningsformulär. Pedagogiska forskningsinstitutet Rapporter och arbetspapper 8. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/8

Tulossa

  • Julkaisut
    • Kompetensbeskrivning för professionella inom vägledning och handledning. Ett förslag till en nationell kompetensram
      • Osaamiskuvausten ruotsinkielinen käännös

Viitteet

Valtioneuvosto. (2020a). Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–23: ELO-foorumi. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:34. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-536-8

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä