Osa 3 Oppimisen psykologia

Opiskeluprosessin tarkastelua

Kouluoppimiseen liittyvä tekijät (ks. kaavio)
 • Mainitse kolme mielestäsi tärkeintä koulumenestykseen vaikuttavaa tekijää.
 • Mihin kaavion osiin mainitsemasi asiat liittyvät?
 • Mitä tekijöitä et tullut ajatelleeksi?
 • Mitkä tekijät voisit omalla kohdallasi huomioida paremmin?

Motivaatio ja tavoitteen asettelu
 • Sisäinen motivaatio: kiinnostus, mielekkyys ja palkitsevuus
 • Ulkoinen motivaatio: palkkiot ja rangaistukset

Tee huomioita omasta opiskelumotivaatiostasi. Pohdi myös sitä, miten saisit ulkoisen motivaation muuttumaan sisäiseksi motivaatioksi.

KIINNOSTUKSEN ERI TASOJA

Tilannekohtainen kiinnostus

 • Säilyy tehtävän suorittamisen ajan
 • Keskeistä tunnereaktio

Henkilökohtainen kiinnostus

 • Pysyvämpi
 • Psykologinen tila

 • Pystyvyysuskomukset -> vaikuttaa tavoitteiden asetteluun ja toimintaan

Tee huomioita omista pystyvyysuskomuksistasi.

Tee testi s. 182 ja tulkitse sen tuloksia pystyvyysuskomuksien osalta. Pohdi, miten voit omalla toiminnallasi vahvistaa pystyvyysuskomuksiasi.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

 • Aina tilanne- ja tehtäväkohtainen
 • Pystyvyys yhdellä tai useammalla minäkäsityksen osa-alueella

 • Decin ja Ryanin itsemääräämisteoria: pätevyys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja autonomia + nämä mahdollistava ympäristö -> sisäinen motivaatio (s. 181, teht. 3)

Tee huomioita teorian pohjalta. Mitä oppimisen säätelyn muotoja (164-165) tunnistat omassa toiminnassasi?

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus

 • Turvallinen ja hyvä vuorovaikutus

Autonomia

 • Omaan toimintaan vaikuttaminen

Pätevyys

 • Pystyvyysuskomukset

Miten voit lisätä itsemääräämisen, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia opiskelussasi?

Oppiminen ja tunteet

Emootioilla yhteys

 • Opiskeluprosessiin
 • Opintomenestykseen
 • Ajanhallinta- ja organisointitaitoihin
 • Oppimisympäristön kokemiseen
 • Minäpystyvyysuskomuksiin ja itsesäätelytaitoihin

Tee huomioita emootioiden vaikutuksesta oppimiseen. Missä tilanteissa opiskelu herättää sinussa kielteisiä tunteita? Mieti, miten selviät hankalien tunteiden kanssa parhaiten. Miten rauhoitat itseäsi stressaavissa tai jännittävissä tilanteissa? Miten suhtaudut turhautumiseen ja epäonnistumiseen?

Positiiviset ja negatiiviset emootiot


Oppimisen yhteissäätely
 • Opiskeluprosessin eri tekijöiden säätely sosiaalisen tuen ja vastuun jakamisen avulla

Tee huomioita oppimisen yhteissäätelyn merkityksestä sinulle. Vertaa oppimisen itsesäätelyä ja yhteissäätelyä: Kumpi tapa säädellä oppimista soveltuu mielestäsi sinulle paremmin vai onnistutko parhaiten opiskelussa, jos hyödynnät molempia?

Vertaistuesta on hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelijan omat tiedot ja taidot eivät riitä.


Metakognitio (s. 168)
 • Tietoisuus omasta ja muiden kognitiivisista prosesseista: tiedot ja taidot (ks. teht. 2 s. 180)
 • Lähestymistavat oppimiseen

Tee huomioita metakognitiivisista tiedoistasi ja taidoistasi. Miten voit lisätä kykyäsi pohtia sitä, miten hyvin oppiminen sujuu?

Tulkitse s. 182 kyselyn tuloksia lähestymistapojen osalta.

Analysoi erilaisia lähestymistapoja muistia koskevan tiedon avulla. Pohdi, miten voisit lisätä syväsuuntautuneen oppimisen osuutta opiskelussasi. Miten voit lisätä opiskeluusi suunnitelmallisuutta?

Tutustu erilaisiin opiskelumenetelmiin. Mitä sinä voisit testata? Minkä olet kokenut toimivaksi?


Lähestymistavat oppimiseen

Pintasuuntautunut opiskelu

 • Opiskelulla ei ole selkeää tavoitetta tai tavoitteena vain kokeista selviytyminen
 • Ei pohdita, mitkä olisivat tehokkaita opiskelumenetelmiä
 • Keskitytään toistamiseen ja ulkoa oppimiseen
 • Huomio yksityiskohtien muistamisessa -> ei muodostu kokonaiskuvaa

Syväsuuntautunut opiskelu

 • Tavoitteena oppiminen
 • Pyrkimys ymmärtää opiskeltavia asioita
 • Opiskeltavien asioiden kytkeminen aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin
 • Pohdiskelu, esimerkkien ja sovellusten keksiminen
 • Pyrkimys saada kokonaiskuva asiasta -> myös yksityiskohdat muistuvat mieleen


Suunnitelmallinen
opiskelu
 • Tavoitteena hyvät arvosanat Erilaisten strategioiden käyttö tavoitteiden saavuttamiseksi (opiskelumenetelmät)
 • Ajankäytön suunnittelu ja hallinta
 • Pinta- tai syväsuuntautunut tarpeen mukaan
 • Tulkintatyylit: kognitiivis-attributionaaliset strategiat

Tee huomioita itsellesi tyypillisistä tulkintatyyleistäsi. Käytätkö optimistista, defensiivis-pessimististä vai itseä vahingoittavaa tulkintatyyliä? Mieti jokin tilanne, jossa tulkintatyylisi tulee esiin. Auttaako tämä tulkintatyyli sinua oppimaan paremmin? Mitä vaihtoehtoisia ajattelumalleja tilanteeseen voisi soveltaa?

Analysoi kokemuksiasi prokrastinaatiosta (s. 174)

Tulkintatyylit s. 172

 • Optimistinen strategia
 • Defenssiivis-pessimistinen strategia
 • Itseä vahingoittava strategia


Sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: oppimiskulttuuri

 • Opiskelijan ja opettajan rooli
 • Oppimisympäristö ja välineet
 • Arviointi

Tee huomioita sinulle sopivasta oppimiskulttuurista ja oppimiskulttuurin muutoksista.

Uusi ops

 • Opettaja ohjaaja
 • Opiskelija aktiivinen asioiden työstäjä
 • Digitaaliset välineet ja muut kuin luokka oppimisympäristönä
 • Oppimista edistävä arviointi, vertais- ja itsearviointiPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä