Liite 2 Oppilaanohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma


Sisällys


Ohjaus esiopetuksessa ja alakouluun siirtyminen


Ohjaus luokilla 1-2


Ohjaus luokilla 3-6, siirtyminen yläkouluun


Ohjaus 7-9, siirtyminen jatko-opintoihin


OPINTOJEN VAIHE

TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS

VASTUUHENKILÖT

Ohjaus esiopetuk- sessa ja ennen 1. luokalle siirtymistä

Koulumaiseen toimintaan perehdyttäminen

- Harjoitellaan ohjeiden kuuntelua, oman vuoron odottamista, jonossa kulkemista, ryhmässä toimimista, pöytätason työskentelyä (kynäote, työskentelyasento) sekä esikoulutarvikkeista ja pienistä läksyistä huolehtimista

- Osallistutaan koulun tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan

Esikoulunopettaja Lastentarhanopettaja

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

- Vanhempainilta syksyllä ja keväällä

- Keskustelut vanhempien kanssa

- Päivittäiset tapaamiset vanhempien kanssa

Esikoulunopettaja Lastentarhanopettaja

Esikoulun ja ympäröivänyhteisön välinen yhteistyö

- Tutustumiskäyntejä lasten vanhempien työpaikoille, postiin, kauppaan, kotikirkkoon mahdollisuuksien mukaan

Esikoulunopettaja

Tuen tarpeen kartoitus

- Havainnot lapsesta esikoulussa ja kotona (havainnointikaavake esikoulussa)

- Kielellisten ja matemaattisten valmiuksien arvioiminen erilaisilla testeillä (mm.Mavalka)

- Mahdollisuus osallistua kouluvalmiuden ryhmätutkimukseen helmikuussa sekä mahdollisiin jatkotutkimuksiin

perheneuvolassa

- Tarvittaessa tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta päättäminen ja sen järjestäminen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

Esikoulunopettaja

Laaja-alainen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Erityislastentarhanopettaja

Psykologi

Oppilashuolto

- Yksikkökohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtainen oppilashuolto

Esiopetuksen henkilökunta

Kuraattori

Kouluterveydenhoitaja

Psykologi

Tarvittaessa muut asiantuntijat

Tiedonsiirto

- Tiedonsiirto neuvolasta esikouluun esikoulunpettajalle

- Tiedonsiirto esikoulusta kouluun tulevalle opettajalle, erityisopettajalle ja rehtorille

Neuvolan terveydenhoitaja

Esikoulunopettaja

Luokanopettaja

Erityisopettaja

Rehtori

Tulevien ekaluokkalaisten perehdyttäminen

- Tutustumispäivä koululla

- Tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen tarve

Esikoulunopettaja Luokanopettaja

Rehtori

Ilta- ja aamupäivätoiminnan ohjaaja

OPINTOJEN VAIHE

TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS

VASTUUHENKILÖT

Ohjaus 1. ja 2. luokalla

Tavoitteiden asettamisen harjoittelu

-Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan

-Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan

Luokanopettaja, erityisopettajat

Yhteistyötaitojen harjoittelu

-Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin.

Koulun henkilökunta, luokanopettaja


Vastuun ottamiseen ohjaaminen

- Harjoitellaan oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtimista luokka- ja kouluyhteisössä

- Tavoitellaan yhteisten sääntöjen ja hyvien tapojen hallintaa

- Kiinnitetään huomiota itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä sekä turva- ja suojavälineiden käyttöön

Koulun henkilökunta, luokanopettaja, sidosryhmät

Demokratia koulussa

- Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä

-Oppilaskunta antaa oppilaille osallistumisen ja vaikuttamisen kanavan toiminta

Luokanopettaja

Monilukutaito opetuksessa

- Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle.

Luokanopettaja

Tieto- ja viestintä teknologia opetuksessa

- Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä

Luokanopettaja

Ammatteihin ja työelämään tutustumista

- Aloitetaan tutustuminen ammatteihin huomaamalla luokan ja koulun sisällä oppilaiden lähelle tulevat työtehtävät sekä oppilaan lähipiirin ammatit.

Luokanopettaja

Opintojen etenemisen seuranta ja tuki

-Jatkuva pedagoginen arviointi tunneilla sekä erityiset arvioinnit

- Sanallinen väliarviointi lukukausittain

- Itsearviointi lukukausittain

- Tarvittaessa oppilaan ja opettajan väliset keskustelut


- Käytetään erilaisia toimia oppimisen tueksi (esim.eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppimissuunnitelma, ohjattu läksyjenteko)

- Tarvittaessa tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta päättäminen ja sen järjestäminen pedagogisessa asiantuntijaryhmässä yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

- Tarkistetaan lakisääteisesti erityisen tuen tarpeellisuus ennen kolmannelle luokalle siirtymistä
Luokanopettaja

Aineenopettaja

Erityisopettaja

Kodin ja koulun välinen yhteistyöTarjotaan huoltajille mahdollisuus keskustella ja saada tietoa oman lapsensa edistymisestä esim. vanhempainvarttien tai -iltojen ja/tai henkilökohtaisten keskustelujen kautta.

- Yhteydenpito koteihin aina tarvittaessa

- Luokan ja/tai koulun vanhempainillat

Luokanopettaja erityisopettaja

Oppilashuolto

- Yksikkökohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtainen oppilashuolto

Luokanopettaja

Erityisopettaja

Kuraattori

Kouluterveydenhoitaja

Psykologi

Tarvittaessa muut asiantuntijat

Ohjaus ennen 3. luokalle siirtymistä

Tiedonsiirto

- Oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarpeellisten tietojen siirto mahdolliselle uudelle opettajalle sekä muille uusille opettajille

Luokanopettaja erityisopettaja

OPINTOJEN VAIHE

TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS

VASTUUHENKILÖT

Ohjaus 3.-6. luokalla

Oppilaan pitkäjänteisen ja tehokkaan työskentelyn tukeminen

- Ohjataan oppilasta suhtautumaan vastuullisesti omaan koulutyöhönsä ja tehtäviinsä

- Opetellaan eri aineissa tarvittavia opiskelutekniikoita: huomioidaan erityisesti uudet oppiaineet

- Autetaan oppilasta löytämään itselleen sopivia tapoja oppia

- Ohjataan oppilasta kokeisiin valmistautumisen tekniikoissa

- Ohjataan oppilasta työskentelemään kykyjään vastaavalla tasolla

-Tuetaan oppilasta tarvittaessa eriyttämisellä, tukiopetuksella ja erityisopetuksella

- Tehostettu tuki ja erityinen tuki tarvittaessa

- Ohjataan oppilasta opiskelemaan laajempia asiakokonaisuuksia, soveltamaan tietoa jo opittuun sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta

Luokanopettaja yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa

Aineenopettajat

Erityisopettajat

Oppilaan henkisen kasvun tukeminen

-Tuetaan oppilaan itsetunnon kehittymistä esim. kannustamalla oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja hyväksymään itsensä sellaisena kuin on

- Ohjataan oppilasta toimimaan luokan sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa aktiivisena osallistujana

- Korostetaan yhteisten sääntöjen ja sopimusten merkityksen ymmärtämistä

-Huomataan jokaisen yksilön oma vastuu ryhmän jäsenenä

- Kivakoulu -materiaalin läpikäyminen sovituilla luokka-asteilla ja kertaaminen muilla luokilla

-Tapakasvatus

Demokratia koulussa

- Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä

-Oppilaskunta antaa oppilaille osallistumisen ja vaikuttamisen kanavan toiminta

Luokanopettaja

Monilukutaito opetuksessa

- Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle

Luokanopettaja

Tieto- ja viestintä teknologia opetuksessa

- Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä

Luokanopettaja

Oppilaan henkilökohtainen ohjaus- Tarvittaessa henkilökohtainen keskustelu opettajan ja oppilaan välillä

Luokanopettaja

Tarvittaessa erityisopettaja tai opo

Ammatteihin ja työelämään tutustuminen

- Opastetaan oppilaita tutustumaan eri ammatteihin lähipiirissä, koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden arjen ja toimeentulon kannalta

-Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä

- Vieraillaan yrityksissä mahdollisuuksien mukaan

- Ohjataan yritteliäisyyteen

Luokanopettaja

Opintojen etenemisen seuranta ja tuki

- Jatkuva pedagoginen arviointi tunneilla sekä erityiset arvioinnit

- Sanallinen väliarviointi lukukausittain

- Itsearviointi lukukausittain

- Tarvittaessa oppilaan ja opettajan väliset keskustelut


- Käytetään erilaisia toimia oppimisen tueksi (esim.eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppimissuunnitelma, ohjattu läksyjenteko)

- Tarvittaessa tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta päättäminen ja sen järjestäminen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

- Tarkistetaan lakisääteisesti erityisen tuen tarpeellisuus ennen kolmannelle luokalle siirtymistä, 6. luokan kevätlukukauden alkupuolella


- Uusien oppiaineiden alkaessa niiden erityispiirteisiin ja opiskelutapoihin tutustuttaminen

Luokanopettaja

Aineenopettaja

Erityisopettaja

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Tarjotaan huoltajille mahdollisuus keskustella ja saada tietoa oman lapsensa edistymisestä esim. vanhempainvarttien tai -iltojen ja/tai henkilökohtaisten keskustelujen kautta.

- Yhteydenpito koteihin aina tarvittaessa

- Luokan ja/tai koulun vanhempainillat (vanhempainilloissa voidaan käsitellä esim. Kiva-koulua, uusia oppiaineita, oppilaskuntatoimintaa, verson ja välkkäriliikuttajan tehtäviä ja tarkoitusta jne.)

- Yhteistyö mahdollisen vanhempainyhdistyksen ja luokkatoimikunnan kautta

Luokanopettaja

Aineenopettaja Terveydenhoitaja

RehtoriOppilashuolto

- Yksikkökohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtainen oppilashuolto

Luokanopettaja

Erityisopettaja

Kuraattori

Kouluterveydenhoitaja

Psykologi

Tarvittaessa muut asiantuntijat

Ohjaus ennen 7. luokalle siirtymistä

Sujuva siirtyminen alakoulusta yläkouluun

6.luokan kevätlukukaudella

- Tutustuminen yläkoulun tiloihin, toimintatapoihin yms. esim. tutustumispäivän avulla, opon vierailulla alakouluihin ym.

- Mahdolliset tulevien 7.luokkalaisten haastattelut

- Tiedustelut ystävyyssuhteista ym. luokkien muodostamista varten

-Vanhempainilta tulevien 7.luokkalaisten vanhemmille keväällä tai 7. luokan alettua syksyllä

Opo

Luokanopettaja

Tuleva luokanvalvoja, Erityisopettaja alakoulusta ja yläkoulusta Terveydenhoitaja, Rehtori

Tiedonsiirto

-Tiedonsiirtopalaverit vastuuhenkilöiden kesken

- Tiedon siirtäminen erityisessä ja tehostetussa tuessa olevien oppilaiden tuen tarpeista

Luokanopettaja

Erityisopettaja

Opo

Aineenopettajat

Luokanvalvojat

OPINTOJEN VAIHE

TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS

VASTUUHENKILÖT

Ohjaus 7. luokalla

Syksy

Koulun käytänteisiin perehtyminen

-Koulun säännöt, eri oppiaineiden käytännöt, opiskelutavat ja arviointi

Luokanvalvoja

Aineenopettajat

Opo

Opintojen etenemisen seuranta ja tuki

-Jatkuva pedagoginen arviointi tunneilla sekä erityiset arvioinnit

-Oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi oppimistaan

-Tarvittaessa oppilaan ja opettajan väliset keskustelut

-Tarvittaessa tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta päättäminen ja sen järjestäminen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

Opo

Aineenopettajat


Luokanvalvoja

Erityisopettaja

Oppimaan oppimisen ja opiskelun taidot

-Opinto-ohjauksen oppitunneilla tutustutaan omiin oppimistapoihin erilaisten harjoitusten avulla

-Aineenopettajat käsittelevät asiaa omien aineidensa näkökulmasta

Opo

Aineenopettajat

Kevätlukukauden alku

Valinnaisainevalinnat

-Oppilaat tekevät valinnaisainevalinnat 8. ja 9. luokkaa varten

Opo

Valinnaisaineiden opettajat

Rehtori

syys- ja kevätlukukausi

Arviointi

-Oppilaiden itsearviointia opettajien harkinnan mukaan

Luokanvalvoja

Aineenopettajat

Opo

Ohjauskeskustelut

-Opo tapaa oppilaan vähintään kerran lukuvuodessa

-Kuraattori on 7. luokkalaisten tavattavissa

-Terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat kerran lukuvuodessa

-Aineenopettajien keskustelut tarvittaessa

-Luokanvalvojan keskustelut tarvittaessa

-Luokanvalvojan tuokio kerran viikossa koko luokalle

Opo

Luokanvalvoja

Aineenopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Työelämäyhteistyö

-Mahdollisia vierailijoita eri aloilta

-Mahdollisia työpaikkavierailuja

-Mahdollisia opettajien TET-jaksoja

- Mahdollisia oppilaiden TET-jaksoja

Opo

Rehtori

Aineenopettajat

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

-Vanhempainiltoja esim. valinnaisaineista

-Mahdolliset vanhempainvartit

-Mahdollisen vanhempainyhdistyksen toiminta

Luokanvalvoja

Rehtori

Opo

Vanhempainyhdistys

Oppilashuolto

-Yksikkökohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtainen oppilashuolto.

Rehtori

Opo

Aineenopettajat

Luokanvalvoja

Kuraattori

Kouluterveydenhoitaja

Muut asiantuntijat

OPINTOJEN VAIHE

TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS

VASTUUHENKILÖT

Ohjaus 8.luokalla

Opintojen etenemisen seuranta ja tuki

-Jatkuva pedagoginen arviointi tunneilla sekä erityiset arvioinnit

-Oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi oppimistaan

-Tarvittaessa oppilaan ja opettajan väliset keskustelut

-Tarvittaessa tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta päättäminen ja sen järjestäminen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

Opo

Aineenopettajat


Luokanvalvoja

Erityisopettaja

Arviointi

-Oppilaiden itsearviointeja opettajien harkinnan mukaan

Luokanvalvoja

Aineenopettajat

Ohjauskeskustelut

-Opo tapaa oppilaan vähintään kerran lukuvuodessa

-Kuraattori on 8. luokkalaisten tavattavissa

-Terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat kerran lukuvuodessa

-Aineenopettajien keskustelut tarvittaessa

-Luokanvalvojan keskustelut tarvittaessa

-Luokanvalvojan tuokio kerran viikossa koko luokalle

Opo

Luokanvalvoja

Aineenopettaja

Terveydenhoitaja

Työelämäyhteistyö

-Mahdollisia vierailijoita eri aloilta

-Mahdollisia työpaikkavierailuja

-Mahdollisia opettajien TET-jaksoja

-Mahdollisia oppilaiden TET-jaksoja

Opo

Rehtori

Aineenopettajat

Valinnaisainevalinnat

-Oppilaat tekevät valinnaisainevalinnat 8. ja 9. luokkaa varten

Opo

Aineenopettajat

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

-Vanhempainiltoja esim. valinnaisaineista

-Mahdolliset vanhempainvartit

-Mahdollisen vanhempainyhdistyksen toiminta

Luokanvalvoja

Rehtori

Opo

Vanhempainyhdistys

Oppilashuolto

-Yksikkökohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtainen oppilashuolto.

Rehtori

Opo

Aineenopettajat

Luokanvalvoja

Kuraattori

Kouluterveydenhoitaja

Muut asiantuntijat

OPINTOJEN VAIHE

TEHTÄVÄ

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS

VASTUUHENKILÖT

Ohjaus 9.luokalla

Opintojen etenemisen seuranta ja tuki

-Jatkuva pedagoginen arviointi tunneilla sekä erityiset arvioinnit

-Oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi oppimistaan

-Tarvittaessa oppilaan ja opettajan väliset keskustelut

-Tarvittaessa tehostetun ja erityisen tuen aloittamisesta päättäminen ja sen järjestäminen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

Opo

Aineenopettajat


Luokanvalvoja

Erityisopettaja

Arviointi

-Oppilaiden itsearviointeja opettajien harkinnan mukaan

Luokanvalvoja

Aineenopettajat

Ohjauskeskustelut

-Opo tapaa oppilaan vähintään kerran lukuvuodessa

-Kuraattori on 8. luokkalaisten tavattavissa

-Terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat kerran lukuvuodessa

-Aineenopettajien keskustelut tarvittaessa

-Luokanvalvojan keskustelut tarvittaessa

-Luokanvalvojan tuokio kerran viikossa koko luokalle

Opo

Luokanvalvoja

Aineenopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Työelämäyhteistyö

-Mahdollisia vierailijoita eri aloilta

-Mahdollisia työpaikkavierailuja

-Mahdollisia opettajien TET-jaksoja

-Mahdollisia oppilaiden TET-jaksoja

Opo

Rehtori

Aineenopettajat

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

-Vanhempainilta jatko-opintomahdollisuuksista

-Mahdolliset vanhempainvartit

-Mahdollinen vanhempainyhdistyksen toiminta

Luokanvalvoja

Rehtori

Opo

Vanhempainyhdistys

Oppilashuolto

-Yksikkökohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä sekä yksilökohtainen oppilashuolto

Rehtori

Opo

Aineenopettajat

Luokanvalvoja

Kuraattori

Kouluterveydenhoitaja

Muut asiantuntijat

Yhteishaun tekeminen

-Oppilaan tukeminen yhteishaussa tai muun jatkosuunnitelman laatimisessa

-Mahdollisten liitteiden toimittamisen varmistaminen, pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin valmistautuminen ja niissä käyminen

Opo

Rehtori

Koulusihteeri

Kevät

Tiedonsiirto

-Varmistetaan tiedonsiirtolupa huoltajilta (esim. pedagogisten asiakirjojen siirtäminen vastaanottavaan oppilaitokseen)

-Mahdolliset tiedonsiirtopalaverit

Opo

Erityisopettaja

Rehtori

Kuraattori

Luokanvalvoja

Kouluterveydenhoitaja

Muut asiantuntijat

Kesä

Opiskelijavalintojen seuranta ja mahdollinen jälkiohjaus

-Jatkosuunnitelman varmistaminen kaikille oppilaille

Opo

Etsivä nuorisotyö

Nuorisotyö

Erityisopettaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä