9.luokka

Oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt 9.luokalle


Oppilasta tuetaan itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista 9.luokalla erityisesti jatko-opintoihin peilaten. Edelleen vahvistetaan oppilaan itsetuntemusta, itsearviointitaitoja, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitoja sekä taitoja ratkaista ongelmia, joihin valmista ratkaisua ei ole. Erityisesti näitä taitoja tarvitaan 9.luokalla jatko-opintoja pohdittaessa. Oppilasta autetaan ymmärtämään työn merkitys sekä omalla kohdalla että yhteiskunnan kannalta ja autetaan oppilasta hahmottamaan mahdollista omaa paikkaa yhteiskunnassa ja työelämässä.


Oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta edistetään myös 9.luokalla. Työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot voivat konkretisoitua oppilaalle esimerkiksi vierailujen, vierailijoiden tai erilaisten elämänpolkujen esittelyn kautta. Tärkeässä roolissa on myös TET, työelämään tutustuminen. TET:in avulla oppilaat tutustuvat työelämään ja sen eri aloihin sekä harjoittelevat työnhakemista. Oppilasta ohjataan kehittämään taitojaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja. Tärkeää on, että oppilaan itsetuntemuksen taidot ovat kasvaneet riittävästi, jotta oppilas voi pohtia omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita suhteessa eri ammattien sisältöihin. Ohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös työelämän tasa-arvokysymyksiin. Oppilaan ohjauksen tulee 9.luokalla myös vahvistaa oppilaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta peruskoulun jälkeen.


Oppilasta opastetaan hankkimaan tietoja koulutusmahdollisuuksista ja työelämästä Suomessa, ulkomailla ja monikansallisissa opiskelu- ja työympäristöissä. Myös oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia kulttuurien välisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa tuetaan. Oppilasta ohjataan edelleen käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta. Erityisen tärkeää on, että oppilas tutustuu niihin verkkopalveluihin, joiden kautta jatko-opintoihin hakeudutaan sekä 9.luokan että toisen asteen opintojen jälkeen.