9.luokka

Fysiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteerit 9. luokalle

ysiikan opetuksen tavoitteena on kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti ja turvallisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilasta ohjataan käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta.

Oppilasta kannustaa muodostamaan ja esittämään kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi. Oppilasta ohjataan työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti sekä toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. Oppilasta ohjataan tulkitsemaan, käsittelemään ja esittämään tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan tuloksia ja tutkimusprosessia. Oppilasta opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Tuetaan oppilaan oppimista simulaatioiden avulla. Oppilasta ohjataan ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä. Oppilasta innostetaan osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen muiden kanssa.

Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia malleja fysikaalisten ilmiöiden kuvaamiseen, selittämiseen ja ennustamiseen. Oppilasta ohjataan käyttämään fysiikan ilmiöihin liittyviä käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä. Oppilasta ohjataan hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. Oppilasta ohjataan käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

Oppilasta tuetaan saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä. Oppilasta ohjataan soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.

Fysiikan opiskelussa painotetaan tutkimusprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista. Harjoitellaan mittaamista, tulosten koontia, käsittelyä ja esittämistä sekä arvioidaan tuloksia. Tutkimuksia toteutetaan ohjeistettuina ja avoimina. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä harjoitellaan tutkimusten eri vaiheissa.

Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Sisällöissä huomioidaan paikallinen toimintaympäristö. Ilmiöissä ja teknologisissa sovelluksissa huomioidaan yhteiskunnan toiminta ja kehittyminen. Pääpaino on energian tuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Lisäksi pohditaan, miten fysiikan osaamista tarvitaan eri ammateissa.

Sisällöissä huomioidaan fysiikan luonne tieteenä, energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Tutkitaan olomuodon muutoksia ja syvennytään joihinkin lämpöilmiöihin. Tarkastellaan jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, mitataan suureiden arvoja ja tutkitaan suureiden välisiä riippuvuuksia. Tutustutaan kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen. Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään virtapiirien ilmiömaailmaan.

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Oppilas
-
osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi
-
osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella
-
osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa
-
osaa kuvata fysiikan osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa
-
osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi
-
osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta
-
osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä
-
osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia
-
osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan
-
osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia
-
osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia
-
osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta
-
osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita
-
osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa
-
osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen
-
osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta
-
osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla
-
osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet
-
osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yksinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista
-
osaa kuvata mallia ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita
-
osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä
-
osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla
-
osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä
-
osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
-
osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa
-
osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä.