7.luokka

Fysiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kriteerit 7. luokalle

Fysiikan opetuksen tavoitteena on kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti ja turvallisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

Oppilasta kannustetaan muodostamaan ja esittämään kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi. Oppilasta ohjataan työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti sekä toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. Oppilasta ohjataan käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään tutkimustensa tuloksia. Oppilasta ohjataan arvioimaan tuloksia ja tutkimusprosessia. Oppilasta opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tuetaan oppilaan oppimista simulaatioiden avulla.

Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia malleja fysikaalisten ilmiöiden kuvaamiseen, selittämiseen ja ennustamiseen. Oppilasta ohjataan käyttämään fysiikan ilmiöihin liittyviä käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä. Oppilasta ohjataan soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Fysiikan opiskelu aloitetaan painottamalla tutkimusprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista. Harjoitellaan mittaamista, tulosten koontia, käsittelyä ja esittämistä sekä arvioidaan tuloksia. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä harjoitellaan tutkimusten eri vaiheissa.

Seitsemännellä luokalla sisällöiksi valitaan sopivia kokeellisia kohteita ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi aaltoliikkeen jaksollisuus, olomuodon muutokset, painava ja hidas massa, tiheys, kahden kappaleen välisissä vuorovaikutuksissa esiintyvät voimat, kitka, sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä yksinkertaiset virtapiirit.

Hyvän osaamisen (8) kriteerit fysiikassa vuosiluokalla 7

Oppilas
- osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi
-
osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella
-
osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa
-
osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä
-
osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan
-
osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia
-
osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia
-
osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta
-
osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen
-
osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta
-
osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla
-
osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet
-
osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yksinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista
-
osaa käyttää kahden kappaleen vuorovaikutukseen, värähdysliikkeen jaksollisuuteen, olomuodon muutoksiin, massaan, tiheyteen, sähköisiin ja magneettisiin vuorovaikutuksiin sekä yksinkertaisiin virtapiireihin liittyviä keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.