Vilppulankosken koulu

Koulun visio

Oppivassa koulussa

teemme yhteistyötä

yksilöiden tarpeet huomioiden

myönteisessä ilmapiirissä

Koulun toiminta-ajatus

Koulumme toiminta tukee yhteistyössä vanhempien kanssa oppilaan kasvua sosiaaliseksi, suvaitsevaiseksi, itsetunnoltaan terveeksi ja vastuuntuntoiseksi.
Koulussamme oppilas oppii erilaisia perustietoja ja -taitoja. Häntä ohjataan kehittämään omia oppimistaitojaan ja myönteistä oppimisasennetta.
Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon taloudellisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet

Koulun strategia

1. oppilastuntemuksen syventäminen ja oppilaan hyväksyminen

2. kokonaisvaltainen huolenpito

3. vahvuuksien kautta ohjaaminen

4. osallistamisen ja vastuuttamisen lisääminen

5. erilaisten ryhmäkokemusten mahdollistaminen

6. oman työn suunnittelua ja arviointia yhteistyössä rinnakkais-, erityisopettajan kanssa
sekä koulunkäynnin ohjaajien ja oppilaiden kanssa

7. monipuolisten opetusmenetelmien käyttö

8. arviointitapojen monipuolistaminen erilaisten oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi

9. koti-koulu -yhteistyön lujittaminen ja monipuolistaminen