Tuki ja opiskeluhuolto/Stöd och elevhälsa

Yleistä tietoa/ Allmän information

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen lisäksi oikeus saada tarpeellinen määrä oppimisen ja koulukäynnin tukea heti, kun tarve tähän on olemassa (Perusopetuslaki 1998/628; 16a §, 16 §, 17 §). Oppimisen ja koulukäynnin tukea annetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen mukaisesti.

Opiskeluhuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Opiskeluhuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään. (Oppilas- ja opiskelulaki 1287/2013, 3 §)


Enligt Lag om grundläggande utbildning har eleven rätt att vid sidan av den läroplansenliga undervisningen få handledning och tillräckligt stöd för sitt lärande och sin skolgång, genast när behov uppstår. (Lag om grundläggande utbildning 1998/628; 16a §, 16 §, 17 §) Stödnivåerna för lärande och skolgång är allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Elevhälsan hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag. Elevhälsosarbetet skall utgå från elevens bästa. Elevhälsan skall främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Med elevhälsa avses såväl elevvård enligt lagen om grundläggande utbildning som studerandevård enligt gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning. (Lag om elev- och studerandevård 1287/2013, 3 §)https://peda.net/id/cade6416c

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä