Ympäristösuunnitelma

Ympäristösuunnitelma

Alueemme keke-ajatus:
Rakennamme päiväkodista 9. vuosiluokkaan kulkevaa keke-polkua, jonka tavoitteena on oppia vastuulliseksi kansalaiseksi, joka uskoo omien valintojensa vaikuttavan globaaliin hyvinvointiin.
Yhteinen ajatuksemme KEKE-polusta:
Keke-polkua kulkevat ja suunnittelevat yhdessä aikuiset ja lapset.
Yhteiset arvomme ympäristösuunnitelmassa ovat luonnon, ihmisen ja ympäristön arvokkuus, joita on tärkeä vaalia hyvillä tavoilla ja tiedolla siitä, miten edistämme luonnon ja ympäristön säilymistä sukupolvien päähän.

Päiväkodissa korostuu konkreettinen tekeminen luonnossa ja tavoitteena on, että lapsista kasvaa ajattelevia, ihmetteleviä ja omasta ympäristöstä huolehtivia yhteiskunnan jäseniä . Alakoulussa on tavoitteena, että lapsen toimintaympäristö ja ympäristöajattelu laajenee kotiin, kouluun ja lähiympäristöön. Lapsi oppii ymmärtämään omien valintojensa vaikutuksen yhteiseen hyvään. Yläkoulussa keke-polku laajenee globaaliksi ajatteluksi, jossa oppilas ymmärtää toimiensa merkityksen maailmanlaajuisesti. Yläkoulussa käytännön toimet ovat automatisoituneet ja siirtyneet osaksi arkea.
Alueemme lähiluonto ja ympäristö:
Alueellisia vahvuuksiamme ovat harjuluonto ja muut monipuoliset luonnon ympäristöt sekä rautatien ympärille rakentunut asemaympäristö.

Muijalan koulun luonnonympäristön tärkeinä elementtinä on Hiihtomaa, “Majakallio”, Muijalan peltoalueet, Muijalan kenttä ja kaukalo sekä niiden takainen metsikkö frisbeegolfratoinee. Ne kaikki tarjoavat liikunta- ja luontoelämysmahdollisuuksia koululaisille ja alueen asukkaille.
Yhteiset ympäristösuunnitelman painotukset:
Painotamme luontosuhteen syntymistä ja vahvistamista ja luonnossa oppimista sekä kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä.
Alueellisia vahvuuksiamme:
Vahvuuksiamme ovat monipuolinen ympäröivä luonto ja kulttuuriympäristö sekä alueella toimivat yritykset ja yhteisöt. Lisäksi olemme maantieteellisesti lähellä toisiamme, jolloin yhteistyön tekeminen on helppoa.

Alakoulu:

Ympäristökasvatukset tukipilarit

Ympäristökasvatus on johdonmukaista ja jokapäiväistä toimintaa, joka kattaa kaikki vuosiluokat muodostaen yhtenäisen keke-polun. Kaikki koulun aikuiset ja lapset noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Kaikki pystyvät vaikuttamaan!
“Koulussa ympäristökasvatus voisi parhaimmillaan ilmetä koulun kaikkea toimintaa ohjaavana periaatteena, laatuna ja arvoulottuvuutena, joka heijastuu sekä opetussuunnitelmaan että koko koulun toimintaan.”

Käytännön toimet Muijalassa

Käytännön keinoja ovat kulutuksen vähentäminen, tavaroiden kestävä käyttö ja kunnioitus, kierrättäminen, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen sekä ympäristöasioiden huomioiminen tilauksissa (ostanko halvimman vai hieman kalliimmalla kestävän ja laadukkaan?). Mahdollisuuksien mukaan kouluissa järjestetään vuosittain kestävään kehitykseen liittyviä teematapahtumia, projekteja tai asiantuntijavierailuja. Oppilaat ovat aktiivisia suunnittelijoita ja toteuttajia kaikessa ympäristötoiminnassa.

Jätteiden lajittelu:

Luokissa ja opettajanhuoneessa on lajittelupisteet paperille, pahville ja sekajätteelle. Ruokalassa ja joissain luokissa on lisäksi biojäteastiat. Tehdään joka luokkaan kierrätysohjeet ja opastetaan niiden käytössä. Lasi- ja metallijätteen jokainen opettaja huolehtii itse keräyspisteeseen, joka sijaitsee aivan koulun läheisyydessä. Luokkien omat paperin- ja pahvinkeräysastiat oppilaat tyhjentävät itse koulun isoon keräyspisteisiin.
Uimabussilla tai vanhempainyhdistyksen kustantamalla bussilla viidesluokka vierailee Roskn Rollissa vuosittain.

Sähkö:

Luokista sammutetaan valot pitkän välitunnin ajaksi sekä silloin, kun luokissa ei opiskella tunnin aikana. Valot sammutetaan aina myös WC-tiloista ja eteisistä.
Luokissa olevat videotykit tulee sammuttaa oppituntien jälkeen. Koulupäivän aikana voi käyttää “mute”-toimintoa. Tietokoneet ovat päivisin virransäästötilassa ja viikonlopuksi koneet sammutetaan kokonaan. Opettajat tai tehtävään nimetyt oppilaat huolehtivat koneiden sammuttamisesta.

3. Yhteistyö kotien kanssa

Kodit ovat tärkeässä roolissa lapsen tietoisuuden herättämisessä kestävän kehityksen edistämiseksi. Koulussa opittujen ympäristötaitojen olisi tärkeää siirtyä ja näkyä myös kotien arjessa. Edistämme yhteistyötä kotien kanssa tiedottamalla koulussa käsitellyistä ympäristöasioista koteihin. Kannustamme lapsia kertomaan taidoistaan kotona ja kehittämään omaa kotiaan kestävän kehityksen mukaisesti. Pyrimme myös innostamaan vanhempia jakamaan omaa asiantuntijuuttaan koululla ja toimimaan aktiivisesti ympäristökasvatukseen liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa.

Kodit lahjoittavat pieneksi jääneitä liikuntavarusteita yms. koulun käyttöön. Näin myös edistetään kierrätysajattelua.
Oppilasvaltuusto pyytää joulun alla kodeilta lahjoituksia Lohjan vähäosaisten lasten joululahjoiksi. Nämä toimitetaan eteenpäin Hope-yhdistyksen jaettavaksi.

Muuta:

*Vuosittain koululla järjestetään koulun ympäristön siivoustalkoot.
*Koulun oppilaat osallistuvat luokan oman kiinnostuksen mukaan esim. Roskn Roll´n järjestämiin tapahtumiin, kuten tuikkujahti tms.
*Koululla toimii kirjanvaihtotori, johon opettajat ja oppilaat voivat tuoda ja saa hakea luettavia kirjoja.
*Kierrätysmateriaalia käytetään opetusmateriaalina.
*Sähköiset materiaalit on otettu hyvin vastaan ja tämä on osaltaan vähentänyt paperin käyttöä ja monisteita.
*Kirjaston kirjoja käytetään osana opetusmateriaalia.


Yhteistyö lähialueella:

*Koulut ovat yhteistyössä alueensa yritysten ja toimijoiden kanssa.
*Roskn Roll vierailee koululla tiedottamassa opettajia ja oppilaita ja viidennen luokan oppilaat vierailevat paikan päällä Roskn Roll:ssa.
*Kirjaston kanssa on vuosia tehty tiivistä yhteistyötä. Tämä näkyy suurena kirjojen lainausmääränä,vuosittaisina luokkien kirjastovierailuina, kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettävinä lukupiireinä (sekä lapsille että vanhemmille), kirjaston kirjojen käyttönä opetusmateriaalina

4. Kestävän elämäntavan ulottuvuudet
Sosiaalinen
Otamme toisemme huomioon ja kunnioitamme toinen toistamme. Jokaisella on ihmisarvo - jokainen on yhtä tärkeä.
Kulttuurinen
Tulemme tietoisiksi omasta kulttuuristamme ja sen merkityksestä. Osaamme kunnioittaa ja arvostaa kulttuurien erilaisuutta oppimalla myös muista kulttuureista.
Taloudellinen ja ekologinen
Säästämme luonnonvaroja esimerkiksi käytännön toimissa mainituilla tavoilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä