1-2.lk tavoitteet

1-2.lk tavoitteet ja arviointi

1-2.lk on arviointikeskustelut talven aikana. Lukuvuositodistuksessa kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Äidinkielestä, matematiikasta ja käytöksestä annetaan lisäksi sanallinen arvio todistuksen ohessa.


ÄIDINKIELI

 

VUOSILUOKKA 1

- mekaanisen lukutaidon oppiminen lausetasolla
- lukutaidon kehittäminen 
- harjoitellaan ymmärtävää lukemista
- laajennetaan sana- ja käsitevarastoa
- kannustetaan lukemaan ja kuuntelemaan erilaista kirjallisuutta
- omien tarinoiden keksiminen
-
kehitetään mielikuvitusta
- oikeinkirjoituksen harjoittelu
- itsenäinen virkkeiden kirjoittaminen
- harjoitellaan tarinan kirjoittamista
- harjoitellaan selkeän käsialan kirjoittamista
- tutustutaan näppäimistöllä kirjoittamiseen
- rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri tavoin
- vuorovaikutus- ja keskustelutaitojen harjoittelu

VUOSILUOKKA 2

- lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen kehittäminen

- laajennetaan sana- ja käsitevarastoa
- kannustetaan lukemaan ja kuuntelemaan erilaista kirjallisuutta
- ohjataan lukuharrastuksen pariin
- omien tarinoiden keksiminen
-
kehitetään mielikuvitusta
- oikeinkirjoituksen vahvistaminen
- itsenäinen tarinoiden kirjoittaminen
- selkeän käsialan omaksuminen
- tutustutaan näppäimistöllä kirjoittamiseen
- rohkaistaan ilmaisemaan itseään eri tavoin
- vuorovaikutus- ja keskustelutaitojen harjoittelu

Äidinkielen arviointi on
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- saneluita
- lukutaidon seurantaa ääneen lukemisesta
- kirjallisia ja suullisia testejä


MATEMATIIKKA 

Vuosiluokka 1
- K
ehitetään oppilaan matemaattista ajattelua 
- ymmärretään numeromerkin, lukusanan ja lukumäärän yhteys
- lukujonotaidot eteen- ja taaksepäin
 
- hallitaan hajotelmat 1-10
- yhteen- ja vähennyslaskut 0-20
- harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteitä
- harjoitellaan mittaamista 
- tutustutaan kellonaikoihin
- tunnistaa kappaleita ja tasokuvioita
- opittujen taitojen soveltaminen arkielämässä


Vuosiluokka 2

- kehitetään oppilaan matemaattista ajattelua
- osataan yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-100.
- vahvistetaan lukujen 1-10 hajotelmien hallintaa, kymmenylityksen taitoja
- perehdytään kymmenjärjestelmään
- ymmärretään kertolaskun käsitte ja opetellaan 1-5 ja 10 kertotaulut.
- syvennetään suunta- ja sijaintikäsitteitä
- harjoitellaan kellonaikoja
- harjoittellaan mittaamista ja mittayksiköitä
- luokitellaan kappaleita ja tasokuvioita
- opittujen taitojen soveltaminen arkielämässä

Matematiikan arviointi on
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- kirjallisia testejä ja kokeita
- suullisia testejä
- opettajan havainnointia toiminnassa
- itsearviointia ja vertaisarviointia

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

- tutustutaan englannin kieleen toiminnallisin ja leikinomaisin keinoin
- rohkaistaan oppilasta käyttämään vierasta kieltä

Englannin arviointi
- osallistumiseen rohkaisevaa
- opettajan havainnointia toiminnassa
- itse- ja vertaisarviointia 

YMPÄRISTÖOPPI 1-2

- harjoitellaan havaintojen tekemistä ympäristöstä
- opetellaan liikkumaan luonnossa vastuullisesti
- kestävän kehityksen ajattelun herättelyä
- turvalliseen toimintaan ohjaaminen (liikenne, koti, lähiympäristö) 
- tutustutaan arjen teknologiaan 
- tutustutaan suomalaisiin eläimiin ja kasveihin
- tutustutaan karttoihin
- pohditaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia
- tunnetaidot

Ympäristöopin arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- kirjallisia tehtäviä tai testejä
- suullisia kyselyitä
- pieniä esitelmiä tai ryhmätöitä
- opettajan havainnointia toiminnassa

USKONTO 1-2 

- tutustutaan uskonnon kertomuksiin ja symboleihin
- tutustutaan arjessa olevien uskontojen vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin
- ymmärretään ja opitaan hyväksymään ja kunnioittamaan erilaisuutta
- oikean ja väärän ymmärtäminen

Uskonnon arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- pieniä esitelmiä tai ryhmätöitä
- opettajan havainnointia toiminnassa
- itsearviointia ja vertaisarviointia

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1-2

- ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua
-
 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin
- ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
- pohditaan oikean ja väärän eroa


Elämänkatsomustiedon arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- pieniä esitelmiä tai ryhmätöitä
- opettajan havainnointia toiminnassa
- itsearviointia ja vertaisarviointia

KÄSITYÖ 1-2

- harjoitellaan käsityön perustekniikoita ja tutustutaan eri materiaaleihin
- harjoitellaan oman työn suunnittelua, toteuttamista, viimeistelyä, arviointia ja dokumentointia
- ohjataan työskentelemään turvallisesti
- arvostetaan omaa työtä

Käsityön arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
-tuotoksen arviointia positiivisuus korostuen
- opettajan havainnointia työskentelyssä
- itsearviointia ja vertaisarviointia

LIIKUNTA 1-2 

- kannustetaan aktiiviseen liikkumiseen
- rohkaistaan liikkumaan monipuolisesti ja tutustumaan uusiin liikuntamuotoihin
- opetellaan sääntöjen noudattamista ja ohjeiden kuuntelemista
- motoristen perustaitojen (tasapaino-
, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista
- harjoitellaan turvallista liikkumista erilaisissa ympäristöissä
- rohkaistaan oppilasta vedessä liikkumiseen ja harjoitellaan alkeisuimataitoa
- harjoittellaan yhteispeliä ja toisen huomioimista
- liikunnan ilon ylläpitäminen

Liikunnan arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- osallistumiseen rohkaisevaa
- opettajan havainnointia toiminnassa
- itse- ja vertaisarviointia 


MUSIIKKI 1-2

- rohkaistaan oppilasta laulamaan ja soittamaan yhdessä
- ääniympäristöjen hahmottaminen
- tutustutaan musiikilliseen kulttuuriperintöön (vuoden kierto, juhlat)
- tutustutaan musiikin merkintätapoihin 
- tutustutaan eri musiikkityyleihin
- kannustetaan musiikin kuuntelemiseen ja tuottamiseen
- musiikin ilo

Musiikin arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- osallistumiseen rohkaisevaa
- opettajan havainnointia toiminnassa
- itse- ja vertaisarviointia

KUVATAIDE 1-2
- kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita
- kannustetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn
- hyödynnetään vuodenaikojen vaihtelua
- oman ja luokkatovereiden työn arvostaminen
- tutustutaan taidenäyttelyyn tai taideteokseen

Kuvataiteen arviointi
- jatkuvaa tuntitoiminnan tarkkailua ja oppilaan ohjausta
- tuotoksen arviointia positiivisuus korostuen
- opettajan havainnointia työskentelyssä
- itsearviointia ja vertaisarviointia

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä