Vehmasmäen koulu

Koulun tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 14

1 April 2024 Thursday
2 April 2024 Thursday
3 April 2024 Thursday
4 April 2024 Thursday
5 April 2024 Thursday
6 April 2024 Thursday
7 April 2024 Thursday

Viikko 15

8 April 2024 Thursday
9 April 2024 Thursday
10 April 2024 Thursday
11 April 2024 Thursday
12 April 2024 Thursday
13 April 2024 Thursday
14 April 2024 Thursday

Viikko 16

15 April 2024 Thursday
16 April 2024 Thursday
17 April 2024 Thursday
18 April 2024 Thursday
19 April 2024 Thursday
20 April 2024 Thursday
21 April 2024 Thursday

Viikko 17

22 April 2024 Thursday
23 April 2024 Thursday
24 April 2024 Thursday
25 April 2024 Thursday
26 April 2024 Thursday
27 April 2024 Thursday
28 April 2024 Thursday

Viikko 18

29 April 2024 Thursday
30 April 2024 Thursday
1 May 2024 Thursday
2 May 2024 Thursday
3 May 2024 Thursday
4 May 2024 Thursday
5 May 2024 Thursday
Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin
Ilmoittautuminen tehty
Ilmoittautuminen ei ole avoinna

Ajankohtaista

Infotilaisuuksien ja valintakokeiden päivämäärät LV2023-2024


Koulujen ja seurakunnan yhteistyö Kallaveden seurakunnan alueella

KOULUN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kallaveden seurakunta 14.9.2022
1
Koulujen ja seurakunnan yhteistyö
Kallaveden seurakunnan alueella
Kallaveden seurakunta ja alueen koulut tekevät monipuolista yhteistyötä.
Koulut ja seurakunta tukevat lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetuksen arvopohjana ovat:
- Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
- Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
- Kulttuurisen moninaisuuden näkeminen rikkautena
- Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Seurakunnan kasvatustyön periaatteet ovat:
- Perustuu kasteeseen
- Lähtee kokonaisvaltaisesta ihmisnäkemyksestä
- Suuntautuu tulevaan luomalla toivoa ja rohkaisemalla elämään
- Tukee jokaisen osallisuutta ja osallistumista
- Rakentaa ihmisarvoa ja turvallisuutta
- Tukee kasvua elämänkaaren eri vaiheissa
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) arvokasvatusta kuvataan seuraavasti:
Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys,
globaalit tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten
arvomaailmaa. Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja
nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti.
Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen
arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien
erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan
vuorovaikutuksen perusta.1
1 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

KOULUN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kallaveden seurakunta 14.9.2022
2
Koulun ja seurakunnan tehtävä
Koulujen tehtävänä on tarjota oppilaille voimassa olevaan opetussuunnitelmaan pohjautuva monipuolinen
yleissivistys, joka antaa aineksia myös maailmankatsomukselliseen pohdintaan.
Seurakunta tukee koulujen opetussuunnitelman mukaista opetusta ja kouluyhteisön hyvinvointia. Osa
yhteistyöstä on suunnattu evankelisluterilaisessa uskonnonopetuksessa oleville, osa kaikille. Kaikissa
koulujen ja seurakunnan järjestämissä yhteisissä tilaisuuksissa toimitaan koulujen arvojen ja
opetussuunnitelman mukaan.
Tässä sopimuksessa on määritelty Kallaveden seurakunnan ja sen alueen koulujen yhteistyön muodot.
Sopimuksen päivittäminen ja käyttö
Yhteistyösopimus tehdään koulun ja seurakunnan kesken ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Päivitetyt sopimukset viedään koulujen rehtoreiden ja seurakunnan kirkkoherran hyväksyttäväksi.
Päivitetty sopimuspohja löytyy seurakunnan kotisivulta ja koulukohtaiset sopimukset ovat saatavilla sekä
seurakunnasta että kouluilta.
Yhteistyösopimus ohjaa koulun ja seurakunnan käytännön yhteistyötä. Kumpikin osapuoli nimeää
vastuuhenkilön koordinoimaan käytännön yhteistyötä.
Sekä koulu että seurakunta perehdyttävät työntekijänsä yhteistyösopimuksen mukaiseen toimintaan.
Yhteistyö on jaoteltu Kirkkohallituksen Kumppanuuden korit -mallin mukaisesti.
Malliin voi tutustua myös osoitteessa www.koulujakirkko.evl.fi.
I Yleissivistävä opetus / Opetussuunnitelman mukainen opetus
Ensimmäisessä korissa olevat yhteistyömuodot perustuvat valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin
ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Ne ovat uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamattomia eivätkä
sisällä uskonnonharjoittamista.
Seurakunnan tilat voivat toimia oppimisympäristönä, ja sen edustaja oman alansa asiantuntijana sekä
katsomusopetuksen tukijana.
Pedagoginen vastuu on opettajalla, joka on läsnä kaikissa tilanteissa.
Osa tässä korissa olevista yhteistyömuodoista on suunnattu evankelisluterilaisessa uskonnonopetuksessa
oleville oppilaille, osa kaikille oppilaille. Osallistuminen perustuu siihen, mihin opetussuunnitelman osaan
toiminta liittyy.
Kallaveden seurakunta tarjoaa koluille yleissivistävän opetuksen tueksi:
Kirkkoseikkailut 1.-2. luokkalaisille
Kirkkoseikkailu on seurakunnan järjestämä toiminnallinen oppitunti kirkon tiloissa. Seikkailussa tutustutaan
kirkkotilaan, sen symboleihin ja aarteisiin, kuten rukoukseen, Raamattuun ja virsikirjaan.
Kirkkoseikkailu kestää noin yhden oppitunnin ajan. Pappi tai nuorisotyönohjaaja ohjaa kirkkoseikkailua
seurakunnan tilassa. Kirkkoseikkailu on osa evankelisluterilaista uskonnonopetusta.

KOULUN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kallaveden seurakunta 14.9.2022
3
Ilo sulle ja mulle –lähetysnäyttely 1.-2. luokkalaisille
”Ilo sulle ja mulle” –lähetysnäyttely on Suomen Lähetysseuran tuottama oppitunti kehitysyhteistyöstä.
Seurakunnan tiloihin rakennettu visuaalisesti rikas näyttely on toiminnallinen, sekä elämyksellinen.
Esittelymatkalla tutustutaan eri maiden lasten elämään ja koulun käyntiin tarinoiden kautta.
”Ilo sulle ja mulle” –lähetysnäyttely kestää noin yhden oppitunnin ajan. Seurakunnan työntekijät toimivat
lähetysnäyttelyn kertojina. Näyttelyn sisältö nousee ympäristöopin opetussuunnitelmasta ja liittyy
globaalikasvatukseen sekä kansainväliseen vastuuseen.
Hautausmaakävelyt
Hautausmaakävely on tutustumisretki hautausmaalle ja siunauskappeliin. Hautausmaakävelyjä toteutetaan
pyydettäessä kaikille alueemme hautausmaille. Kävelyn yhteydessä tutustutaan hautausmenettelyyn ja
hieman ”-lainsäädäntöön”, keskustellaan kuolemasta ja tutustutaan siunauskappeliin ja hautausmaahan, sen
symbolien ja hautamuistomerkkien kautta. Hautausmaakävelyllä huomioidaan oppilaiden ikätaso.
Hautausmaakävelyä ohjaa pappi tai nuorisotyönohjaaja, joka antaa runsaasti tilaa oppilaiden ja opettajien
kysymyksille.
Hautausmaakävely kestää yhden oppitunnin ajan, ellei toisin sovita. Oppitunti on sovellettavissa kaikille
oppilaille sopivaksi tai se voi olla osa kristillistä uskonnonopetusta.
Oppituntivierailut
Seurakunnan työntekijät vierailevat kutsuttaessa kouluilla sekä uskonnon että muiden oppiaineiden tunneilla.
Vierailujen ajankohdat ja sisältö sovitaan tapauskohtaisesti, mutta aina opetussuunnitelmaan perustuen.
Evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen liittyviä asioita seurakunnan työntekijä voi olla mukana
opettamassa uskonnon tunnilla.
Oppituntivierailu voi olla esimerkiksi eettistä opetusta ajankotaisista aiheista kuten pakolaisuus,
ympäristöasiat tai yhteisvastuu. Nämä opetuskokonaisuudet sopivat erinomaisesti yläkoululaisille.
Vierailuja voivat toteuttaa seurakunnan eri työntekijäryhmät: nuoristyönohjaajat, papit, diakonit tai kanttorit.
Ohessa muutamia oppituntivierailuiksi suunniteltuja opetuskokonaisuuksia:
Vuorovaikutustaitoja eri ikäisille koululaisille
Vuorovaikutustaitojen opetuskokonaisuudet ovat oppituntivierailusarjoja, joissa seurakunnan
työntekijät ohjaavat koululaisia yhteistoimintataidoissa. Niillä pyritään vastaamaan luokan
ajankohtaisiin tarpeisiin. Seurakuntamme työntekijät ovat saaneet koulutusta
vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen eri ikäryhmille.
Nämä työskentelyt sopivat erinomaisesti yläkoululaisille.
Oppituntikokonaisuudet on tarkoitettu kaikille oppilaille.
Raamattua elävästi 3.-4. luokkalaisille (myös muille luokka-asteille)
Raamattuopetuksen elävöittämiseen seurakunnan työntekijöillä on useita eri menetelmiä,
kuten Bibliodraama, Godly Play, Lattiakuvat ja Tuolialttarit.
Bibliodraama on raamatunkertomuksiin tutustumista toiminnallisin ja draamallisin keinoin.
Godly Play- menetelmä kutsuu leikkimään Raamatun kertomusten sisällön parissa.
Lattiakuvat ja Tuolialttarit ovat osallistavan oppimisen menetelmiä, joissa oppitunnin aikana
rakentuu konkreettinen kuva opetettavasta kokonaisuudesta.

KOULUN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kallaveden seurakunta 14.9.2022
4
Lattiakuva menetelmä kutsuu oivaltavaan hiljentymiseen.
Tuolialttarit toimivat kerronnan apuvälineenä, jossa Vanhan ja Uuden Testamentin keskeiset
kertomukset nivoutuvat yhteen. Opetuskokonaisuuteen kuuluu konkreettisia symboleita,
kerrontaa ja musiikkia. Menetelmä sopii erityisen hyvin 3. ja 4. luokan uskonnonopetuksen
(Raamattu) tueksi.
Edellä mainitut menetelmät ovat tarkoitetut kristillisen uskonnonopetuksen tueksi.
Tarvittaessa niiden avulla voi esitellä Raamattua myös muihin uskontokuntiin kuuluville.
Kirkkovuosi ja kirkolliset toimitukset
Tuolialttari ja lattiakuva –menetelmillä toteutettuja oppitunteja on tarjolla myös muihin
aiheisiin esim. kirkkovuoteen, kirkollisiin pyhiin ja toimituksiin.
Oppituntikokonaisuudet on tarkoitettu evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen
opetuskokonaisuudeksi, jonka kesto voi olla 1-2 oppituntia.
Koulukonsertit
Kuopion seurakunnat järjestävät konserttikiertueita Kuopion eri kouluissa. Kallaveden seurakunnan alueella
konsertit toteutuvat usein vuorovuosin ala- ja yläkoulujen oppilaille.
Seurakunta tiedottaa kouluja konsertin sisällöstä hyvissä ajoin, jotta koulu voi määritellä ketkä oppilaat
osallistuvat konserttiin.
Kanttorien veisu- ja virsitunnit
Kanttorit tukevat koulujen virsiopetusta tarvittaessa. Kanttorin veisu- ja virsitunnilla opetellaan
kirkkovuoden ajankohtaan liittyviä hengellisiä lauluja.
Yläkoululaisille tarjoamme erityisesti Nuoren Seurakunnan Veisukirja -tunteja (NSV).
Kanttorin vierailuja voidaan järjestää pyydettäessä mahdollisuuksiensa mukaan. Niistä sovitaan edellisen
lukukauden aikana.
Pienryhmäyhteistyö
Pienryhmäyhteistyö on erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa tehtävää yhteistyötä. Sitä
toteutetaan mm. retkinä ja leireinä luokkavierailujen lisäksi. Pienryhmäyhteistyötä tehdään ryhmän tarpeiden
pohjalta.
Leirikoulut
Leirikoulut ovat osa koulun toimintaa, jossa seurakunta on mielellään yhteistyökumppanina.
Leirikouluyhteistyöstä sovitaan erikseen edellisen lukukauden aikana kouluyhteistyöstä vastaavien kautta.
II Koulun perinteiset juhlat
Toisessa korissa olevat tapahtumat liittyvät kouluvuoden taitekohtiin, esimerkiksi joulu- ja kevätjuhliin.
Seurakunnan edustaja voi olla tilaisuudessa vieraana ja tuoda seurakunnan tervehdyksen huomioiden, että
tilaisuus on uskonnollisesti sitoutumaton. Opetushallituksen ohjeen mukaan niissä voidaan laulaa yksittäisiä
suomalaiseen kulttuuriperimään kuuluvia virsiä. Tilaisuuksissa huolehditaan siitä, että kaikkien oppilaiden ja
läsnäolijoiden ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta kunnioitetaan.

KOULUN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kallaveden seurakunta 14.9.2022
5
III Uskonnolliset tilaisuudet
Kolmannessa korissa olevat uskonnolliset tilaisuudet perustuvat positiiviseen uskonnonvapauteen.
Huoltaja ilmoittaa oppilasilmoituksessa oppilaan osallistumisesta näihin tilaisuuksiin keskusteltuaan niistä
oppilaan kanssa. Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on yhdessä oikeus muuttaa ennalta ilmoitettua kantaansa.
Lisäksi osallistumisesta voi ilmoittaa tapauskohtaisesti.
Uskonnollisista tilaisuuksista sekä vaihtoehtoisesta ohjelmasta tiedotetaan hyvissä ajoin koteja.
Koulukirkot ja virsitunnit
Kallaveden seurakunta tarjoaa kouluille kolme koulujumalanpalvelusta vuodessa: syys-, joulu- ja
kevätkirkon, sekä adventti- ja pääsiäishartaudet. Näistä sovitaan koulukohtaisesti ennen edellisen lukukauden
päättymistä. Koulujumalanpalveluksia ja -hartauksia järjestetään seurakunnan alueen kirkoissa ja muissa
tiloissa, sekä kouluilla. Koulujumalanpalveluksia ja –hartauksia varten seurakunta tuottaa äänitteet virsien
harjoittelemista varten.
Päivänavaukset salissa ja verkossa
Kallaveden seurakunta tarjoaa päivänavauksia ensisijaisesti koulujen saleissa ja luokissa pidettäviksi. Salissa
tai luokissa pidettävät päivänavaukset ovat lähtökohtaisesti luterilaisen tunnustukseen sitoutuneita
uskonnollisia tilaisuuksia.
Kallaveden seurakunta tuottaa kerran kuussa verkkopäivänavauksen. Verkkopäivänavaukset ovat
katsomusten kohtaamista tukevia, eivätkä sisällä uskonnonharjoittamisen elementtejä, kuten rukouksia tai
virsiä.
Päivänavausten määrä, ajankohdat ja toteutustavat sovitaan kausittain vastuuhenkilöiden kesken.
Sisällöltään päivänavaukset käsittelevät kirkkovuotta ja kristinuskon perusteemoja esim. lähimmäisyyttä.
Sali- ja luokkapäivänavausten osalta koulu järjestää vaihtoehtoisen ohjelman sitä tarvitseville oppilaille.
IV Kasvun ja hyvinvoinnin tuki
Neljännen korin yhteistyö on koulun oppilaiden, opettajien ja koko henkilökunnan
tukemista koulutyön arjessa. Kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi seurakunta on mukana mm. välitunti- ja
kerhotoiminnassa, kouluille jalkautumisessa, vuorovaikutustyöskentelyissä sekä kriisiavussa.
Tässä korissa olevat yhteistyömuodot ovat uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamattomia.
Seurakunta mukana koulujen ryhmäytyksissä
Lukuvuosien aikana koulut järjestävät oppilailleen erilaisia ryhmäytyksiä hyvän luokkahengen tukemiseksi
sekä ala- että yläkoulussa. Tällainen on esimerkiksi seiskaluokkalaisten ryhmäytys, jossa seurakunta on
kutsuttaessa mukana järjestämällä ohjelmaa tai tarjoamalla tilat. Ryhmäytyksistä sovitaan aina
tapauskohtaisesti, kun koululta tulee yhteistyötoive seurakunnan kouluyhteistyöstä vastaavalle työntekijälle.
Tukioppilaskoulutus
Yläkouluilla on tukioppilastoimintaa. Tukioppilaat saavat koulutuksen myötä valmiuksia yksinäisen oppilaan
kohtaamiseen sekä kummiluokka- ja välituntitoiminnan ohjaamiseen. Seurakunta voi olla mukana jakamassa
koulutusvastuuta. Lisäksi nuorisotyönohjaajat voivat toimia tukioppilaskoulutuksessa ohjaajina yhteistyössä
koulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa. Seurakunta osallistuu tukioppilastoimintaan koulujen toiveiden
ja seurakunnan resurssien mukaisesti.

KOULUN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS
Kallaveden seurakunta 14.9.2022
6
Koulupäivystys ja välituntitoiminta
Seurakunnan nuorisotyöntekijät käyvät kouluilla jalkautumassa välitunneille ja toteuttamassa
välituntitoimintaa erikseen sovittuina aikoina yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja muiden Kuopion
seurakuntien nuorisotyönohjaajien kanssa. Toiminta sopii kaikille oppilaille eikä sisällä uskonnollisia
elementtejä. Nuorisotyöntekijät esimerkiksi pelaavat nuorten kanssa lautapelejä, järjestävät ohjattuja
leikkejä, juttelevat nuorten kanssa sekä huomioivat yksinäisiä nuoria.
Rippikouluinfot
Lokakuussa yläkouluilla pidetään kasiluokkalaisille infot rippikouluun ilmoittautumisesta. Tilaisuudet
järjestetään joko luokkakohtaisesti tai salissa koko ikäryhmälle kerrallaan. Kuten rippikouluihin, myös
rippikouluinfoihin ovat tervetulleita kaikki katsomuksesta riippumatta. Tilaisuudet ovat oppilaille
vapaaehtoisia. Koulu tiedottaa huoltajia etukäteen rippikouluinfoista.
Kerhot ja kerhoesitteiden jakaminen
Seurakunta järjestää viikoittain arkena useita alakouluikäisten kerhoja. Kerhot toteutuvat sekä osana
koululaisten iltapäivätoimintaa, että ilta-aikoihin sijoittuvana harrastuksena. Tyypillisiä kerhoja ovat
kokkikerhot ja liikuntakerhot. Osa näistä kerhoista pidetään koulujen tiloissa. Kerhot ovat maksuttomia ja
kaikille avoimia. Kerhojen tarkoituksena on tukea lasten kasvua ja sosiaalisia taitoja sekä ennaltaehkäistä
syrjäytymistä. Poikkeuksena muihin neljännen korin yhteistyömuotoihin kerhot sisältävät pienen
hartaushetken, joka liittyy kirkkovuoden ajankohtaan tai muuhun ajankohtaiseen teemaan. Kouluilla jaetaan
esitteitä kerhoista syys- ja kevätlukukauden alussa niille oppilaille, jotka esitteen haluavat.
Tuki kriisitilanteissa
Seurakunta tukee kouluja erilaisissa kriisitilanteissa, esimerkiksi onnettomuuden tapahduttua. Kullakin
koululla on oma kriisisuunnitelma, johon yhteyshenkilöksi merkitään Kallaveden seurakunnan
kouluyhteistyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja ja alueen oma työntekijä. Seurakunta tukee kouluja
kriisisuunnitelmissa määritellyillä tavoilla. Kriisiavun vastaanottaminen on vapaaehtoista.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Yhteistyömuodot tarkistetaan tarvittaessa yhdysopettajien ja
Kallaveden seurakunnan kouluyhteistyöstä vastaavan papin toimesta.
Muut yhteistyön muodot
Tässä sopimuksessa mainittujen yhteistyömuotojen lisäksi seurakunta voi tarjota kouluille muuta yhteistyötä,
esimerkiksi erilaisia projekteja esim. seurakuntavaalit osana yhteiskuntaopin opetusta.
Seurakunta tukee kouluyhteisöä, myös työyhteisönä, erilaisin hengellisin ja työkykyä ylläpitävin keinoin.
Tällaisista yhteistyömuodoista ja niiden sisällöstä sovitaan hyvissä ajoin etukäteen.

Hiltulanlahden ja Vehmasmäen alueen koulumatkan turvallisuuden katselmustilaisuus              

Hiltulanlahden ja Vehmasmäen alueen koulumatkan turvallisuuden katselmustilaisuus

Aika 15.6.2022 klo 10.00-11.10

läsnä Petri Pahkin, ylikomisario

Tarja Miettinen, kuljetussuunnittelija

 Kirsi Ahtonen, kuljetussuunnittelija

 

Katselmus on tehty paikanpäällä 15.6.2022.

Kevyen liikenteen väylä valmistuu, kesällä 2022 vanhalle Vitostielle oikealle puolelle tietä, välillä Lapinmäentie – Kurkimäentien risteys.

Matkan vaarallisuus jää pois, sieltä puolen tietä minne tulee kevyen liikenteen väylä.  

Tiellä on hyvä näkemä, katselmuksessa otetaan kantaa tien ylityksiin.

Joukkoliikennelautakunnan vahvistamat liikenteellisesti vaaralliset koulumatkat 2017, jotka ovat Hiltulanlahden ja Vehmasmäen koulujen alueilla.

  • Hiltulanlahden koulu, vanha Vitostie välillä Riihiraitti- Lapinmäentie, tieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Turvaton koko vuodeksi 0-4 vuosiluokille.
  • Vehmasmäen koulu, vanha Vitostie kevyen liikenteen väylän ulkopuolelta, välillä Kurkimäen tienristeys-Mäntyselän tienhaara, nopeusrajoitus. Turvaton koko vuodeksi 0-2 vuosiluokille ja talviajaksi 3-4 vuosiluokille.

 

Arvioinnin pohjana on käytetty Koululiitu-arviointiohjelmaa. Ohjelman avulla lasketaan maanteille tieosuuksittain liikenneympäristöön ja -olosuhteisiin perustuva vaarallisuusindeksi, jonka myötä kouluteiden turvallisuusmäärittely tapahtuu tasapuolisesti koko kunnan alueella.

 

Katselmuksessa todettiin koulumatkan turvattomuudesta seuraavasti:

Hiltulanlahden ja Vehmasmäen koulujen koulumatkan turvattomuus Lapinmäentien- Kurkimäentien risteykseen, Vitostien koulumatkan vaarallisuus jää pois, sieltä puolen tietä minne tulee kevyen liikenteen väylä. Vitostien ylitykset ja kulkeminen todettiin turvattomiksi 0-2 luokkalaisille.

 

Katselmuksessa todettiin koulumatkan turvattomuudesta seuraavasti:

Vehmasmäen koulun Vitostien ylitykset ja kulkeminen todettiin turvattomiksi 0-2 luokkalaisille.

 

Poliisin antamassa yleisessä lausunnossa todetaan, että kaiken liikenneturvallisuuden lähtökohtana on tieliikenteen luottamusperiaate, jonka mukaan kaikkien tiellä liikkujien tulee pystyä luottamaan siihen, että kaikki noudattavat heille määrättyjä liikennesääntöjä liikkuessaan tiellä. Tieliikenteessä on kuitenkin lapsi määritelty ns. liikenteen ennalta arvattavaksi vaaratekijäksi, koska lapsella ei välttämättä ole henkilökohtaista kykyä noudattaa edes kaikkia hänelle määrättyjä liikennesääntöjä. Edellä mainitun perusteella on tieliikennelain 29§:n 3 momenttiin määritelty jokaista tiellä liikkuvaa ajoneuvon kuljettajaa koskeva sääntö, jonka mukaan jokaisen ajoneuvon kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta lähestyessään tiellä sinne pysäytettyä koululaiskuljetusta, linja-autoa tai raitiovaunua sekä lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä. Tämä erityinen varovaisuusvelvoite on otettava huomioon aina kun pohditaan lasten turvallista koulumatkaa, sillä jos kaikki autoilijat noudattaisivat kyseistä ehdotonta varovaisuusvelvoitetta, olisi jokaisen koululaisen koulumatka jopa täysin turvallinen.

 

Muistion laati

Kirsi Ahtonen, kuljetussuunnittelija Petri Pahkin, ylikomisario

kirsi.ahtonen@kuopio.fi puh. 044 718 4225 petri.pahkin@poliisi.fi puh. 029 545 6895

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä