2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2022 - 2023 kehittämisen kohteina ovat kieli- ja kulttuuritietoinen koulu sekä oppilasarvioinnin ja oppilaanohjauksen kehittäminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö. Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2024:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet
 • 2022 - 2023: 4 Resurssit ja 6 Kasvatus ja oppiminen
  • tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
 • 2023 - 2024: 6 Kasvatus ja oppiminen


Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

 


Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu


- aiheena koulun monialaisissa opintokokonaisuuksissa marraskuussa 2022
- kieli- ja kulttuuritietouden näkyminen pitkin lukuvuotta eri oppiaineissa
- aihepiireinä voi olla esim. oma kulttuuri, viittomakieli, Suomen vähemmistö, juhlaperinteet


Monipuolinen arviointi
  

Tavoitteiden asettaminen ja oppimiskeskustelut:  

Lomakkeiden täyttäminen ja käsittely:  

 • Syyslukukauden alussa opettaja käy luokassa yhdessä oppilaiden kanssa läpi lomakkeet ja oppilaat valitsevat itse tavoitteet tunnilla.  
 • Tämän jälkeen lomake lähetetään reppupostina kotiin ja huoltajat täyttävät lapsensa kanssa lomakkeen ensimmäisen sivun ja keskustelevat lapsensa asettamista tavoitteista ja kirjoittavat oppilaan valitsemasta oppiainetavoitteesta lyhyesti 
 • Lomakkeet palautetaan opettajalle syyslomaan mennessä.  
 • Opettajan tulee syyslukukauden aikana ennen oppimiskeskustelua keskustella yleisesti luokassa oppilaiden asettamista tavoitteista ja niiden toteutumisesta, jotta tavoitteet pysyvät mielessä. (oppilaille voi monistaa omat tavoitteensa pulpetin sisäkanteen tms).  
 • Opettaja valmistautuu oppimiskeskusteluun miettimällä kuinka oppilaan valitsemat tavoitteet ovat toteutuneet ja keskustelee valittujen tavoitteiden toteutumisesta oppilaan kanssa ja kerää tarpeen mukaan tiedot myös muilta oppilasta opettavilta opettajilta. Näyttönä havainnot, oppilaan itsearvioinnit ja muu oppimismateriaali. Ajan ja tavan näille keskusteluille opettajat sopivat luokkataso- tai yhteisopettajuustiimeissä.  
 • Oppimiskeskustelussa käsitellään vähintään valittujen tavoitteiden toteutuminen ja keskustellaan muista opiskeluun liittyvistä keskeisistä asioista (pääpaino oppimisen edellytysten luomisessa ja ei helposti mitattavissa asioissa). Oppimiskeskustelussa esille tulleet asiat ja jatkotavoitteet kirjataan viimeiselle sivulle allekirjoituksineen. Aikaa varataan 20min/oppilas.  

  Lukuvuosiarviointi  

 • Vuosiluokkien 1 – 2 lukuvuositodistuksessa on sanallinen arvio.  

Jokaisesta oppiaineesta ilmenee, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Lisäksi arviointiasteikolla erinomainen, hyvä, kohtalainen ilmaistaan, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Käyttäytymisen arviointi annetaan todistuksen liitteellä.  

 • Vuosiluokkien 3 – 6 lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi.  
 • Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio vuosiluokilla 1 – 2 ja numeroarvosana vuosiluokilla 3 – 6.  
 • Vuosiluokilla 1 – 6 arviointia voidaan perustellusta syystä täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi oppilaan erityisen tuen tarve tai perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.  
 • Vuosiluokilla 1 – 6 ei anneta välitodistuksia.    


OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada koulupäivinä ohjausta. Oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista ja koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä.

Vuosiluokat 1–2

Ohjaus toteutuu kiinteänä osana koulun muuta toimintaa. Ohjauksesta vastaa luokanopettaja. Oppilaanohjauksessa on painopistealueita: oppilaan itsetuntemus ja sitä kautta oman elämän hallinnan vahvistaminen, opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittäminen, sosiaalisten valmiuksien ja taitojen kehittäminen 

Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista.

Vuosiluokat 3–6

Ohjaus toteutuu pääosin eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä, ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita muun muassa omien vahvuuksien tunnistamisessa sekä sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymisessä.

Oppilaanohjauksen suunnitelma 2022-2023.docx

Caf-arviointi tehdään maaliskuussa. Kohteina ovat tieto- ja viestitätekniikan pedagoginen käyttö ja henkilöstö.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä