5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

OPPILAIDEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 
 
Pulkonkosken koulun oppilaskunta 
 
- Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Pulkonkosken koulun oppilaat. 
- Koulullemme valittiin 2022-2023 uusi oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu edustaja jokaiselta vuosiluokalta.  
- Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pohtimaan koulutyöhön liittyviä ajankohtaisia asioita, esim. kehittämiskohteita tai teemapäivien sisältöjä.  
- Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Marjaana Paldanius. 
- Lasten Parlamentin kaksivuotiselle kaudelle valitaan oppilaskunnan jäsenistä uudet edustajat kolmannelta ja neljänneltä luokalta. Lasten Parlamentti kokoontuu mahdollisuuksien mukaan Kuopiossa kaksi kertaa lukuvuodessa.  
- Oppilaskunnan hallituksen edustajana yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä on kuudennen luokan edustaja. 
- Oppilaskunnan edustajat tuovat oppilaiden ehdotuksia ja ajatuksia oppilaskunnan hallitukselle. 
- Luokkien edustajat tiedottavat oppilaskunnan hallituksen päätökset omissa luokissaan. 
- Oppilaat otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheeseen mietittäessä oppilaskunnan lukuvuoden hankkeita. 
- Yhdessä suunniteltu ja päätetty toteutetaan resurssien puitteissa. 
- Opettajien rooli on toimia tukena ja ohjaajina.  

Osallistumista ja päätöksentekoa harjoitellaan osana koulun arkea ja juhlaa erilaisissa tilanteissa. Oppilaat saavat kokemuksia tavoitteiden asettamisesta, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista osana osallistumista ja vastuunkantoa jo oman luokan tasolla.  

 
Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen 

- Oppilaat osallistuvat koulutyön suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollisuuksien mukaan sekä luokka- että koulutasolla.  
- Sosiaalisia taitoja edistetään erilaisten ryhmien toiminnan kautta. 
- Luokkien välistä yhteistyötä pyritään lisäämään mm. oppilastutorointia ja kummitoimintaa hyödyntämällä, sekä koko koulun yhteisillä tunneilla. 
 
 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet 

- Kieli- ja kulttuuritietoisuus - MOK on koko kaupungin yhteinen MOK. 
- Toinen koululla toteutettavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista toteutetaan oppilaiden ideoinnin pohjalta. 
- Tämän lukuvuoden toisen MOKin teema selviää myöhemmin. Toisen MOK- viikon aiheen päätämme myöhemmin, sillä emme ole voineet pitää lainmukaisia oppilaskunnan vaaleja oppilaiden poissaolojen vuoksi.  
- Huoltajille jaetaan tietoa MOKeista Wilman välityksellä. Myös Pedanettiin kootaan MOKkeihin liittyvää asiaa. 
 
(-Hyvinvoiva minä -mok: toteutus 1 pv/vko/päivät vaihtelevat viikoittain, vko 39-41, kesto on oppilaiden viikkotuntimäärä,. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa päivien sisältöjä. Oppilaskunta toimii oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten kokoajana. Arviointi annettujen ohjeiden mukaan. 
 
-Toinen -mok: toteutus 1 pv/vko, päivät vaihtelevat viikoittain; vko 3-8, kesto on oppilaiden viikkotuntimäärä, oppilaat ovat valinneet päivien aiheet, joita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa päivien sisältöjä. Oppilaskunta toimii oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten kokoajana. Arviointi annettujen ohjeiden mukaan. )
 
Liikkuva koulu  
 
- Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa välituntitoimintaan ohjaavan opettajan kautta. 
- Oppilaat esittävät toiveita välitunneille hankittavista välineistä ja liikuntapaikkojen kehittämisestä. 
- Oppilaiden toiveita kuunnellaan myös liikuntatuntien aiheissa. Kerran kuussa on oppilaiden toivetunti. 
- Liikkuvan koulun ohjaavana opettajana toimii Anna-Liisa Pitkänen. 
 
Oppilaiden suojaaminen kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä 
- Koulullamme on laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Suunnitelma on käsitelty yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä keväällä 2020.  
 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä 
 
YHTEISTYÖ 
 
Kodin ja koulun yhteistyö 
Tärkein yhteistyötahomme ovat huoltajat, joiden kanssa toimimme jatkuvassa yhteistyössä. Yhteistyön muotoja voivat olla tilanteiden ja tarpeiden mukaan esim. 
 
- puhelinkeskustelut ja tekstiviestit koko lukuvuoden ajan 
- Wilma-viesteillä välitetään ajankohtaista tietoa koulun/luokan toiminnasta tai koulutoimen yhteisiä tiedotteita 
- Pedanetissä on yleisempää ohjeistusta koulutyön järjestämisestä 
- vanhempainillat syyskuussa 
- oppimiskeskustelut marras-tammikuussa 
- koulun tapahtumiin osallistuminen (Kodin ja koulun päivä, joulu- ja kevättapahtumat) 
- yhteiset retket (luonto- ja muut retket) 
- tuen palaverit syksyllä ja keväällä 
- yhteisöllinen oppilashuolto; huoltajien edustaja mukana 
 
Tavoitteena on pitää huoltajiin yhteyttä mahdollisimman tiiviisti. Huoltajia aktivoidaan ottamaan yhteyttä tarpeen mukaan. Huoltajille järjestetään mahdollisuus osallistua koulun suunnittelutyöhön mm. järjestämällä kyselyitä, keskustelumahdollisuuksia jne. Huoltajia tiedotetaan ja opastetaan Wilman käyttömahdollisuuksista.  
 
Vanhempainyhdistys Pulkon Mammat ja Papat ry 
- Vanhempainyhdistys ja koulu tekevät tiivistä ja hyvin toimivaa yhteistyötä läpi lukuvuoden.  
- Vanhempainyhdistyksemme mahdollistaa 5.-6. luokan oppilaille leirikoulun järjestämisen säännöllisin väliajoin. Seuraavan leirikoulun toteutusvuoro on oletettavasti lukuvuonna 2026-2027 
- Myös muut luokat retkeilevät vanhempainyhdistyksemme tuella.  
- Järjestämme vanhempainyhdistyksen kanssa mahdollisuuksien mukaan myös yhteisiä tapahtumia lukuvuoden aikana.  
- Vanhempainyhdistys lahjoittaa oppilaille ruokailun jälkeen nautittava xylitol-pastillit sekä stipendejä kevätlukukauden päätteeksi jaettavaksi.  
- Vanhempainyhdistyksen edustaja osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltoryhmän palaveriin.  
 
Esikoulu 
Esikoulu on siirtynyt lukuvuodella 2022-2023 Maaninkajärven koululle. 
 
Yläkoulu 
- Yläkoulujen oppilaanohjaaja vierailee tukioppilaiden kanssa 6. luokassa kevätlukukauden aikana.  
- Samaan aikaan koulullamme pidetään tiedonsiirtopalaveri, johon osallistuvat oppilaanohjaaja sekä 6. luokan opettaja ja erityisopettaja.  
- 6.-luokkalaisilla on kevätlukukaudella vierailupäivä tulevassa yläkoulussa. 
- Yläkoulu järjestää vanhempainillan 6.-luokkalaisten vanhemmille. 
- Vuosittain muutama yläkoulun oppilas suorittaa TET-jakson alakoulullamme. 
 
 

 

MUUT YHTEISTYÖTAHOT 
 
Servica 
- Oppilaat voivat osallistua toiveruokaäänestykseen. 
 
Kyläyhteisö 
- Toimimme yhteistyössä kylätoimikunnan ja kyläläisten kanssa esimerkiksi kutsumalla heitä mukaan koulun tapahtumiin.  
- Kyläläisiä voi olla mukana koulun tapahtumissa myös asiantuntijoina. 
- Yhteiset tapahtumat lisäävät oppilaiden osallisuutta ja yhteishenkeä. 
 
4 H -yhdistys 
- 4 H -yhdistys järjestää koulullamme kerhon tiistaisin, josta yhdistys tiedottaa itse.  

 

Harrastamisen Suomen mallin kerhot: 

-Kuopion kansalaisopiston musiikkikerho keskiviikkoisin 

-4 H –yhdistyksen liikuntakerho perjantaisin? 
 
Seurakunnat 
- Koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan seurakunnan järjestämiin kirkkovuoden tapahtumiin; syys- ja kevätlukukauden lopussa koululaisjumalanpalvelukset, joissa Maaningan pitäjän alueen koulujen järjestämää ohjelmaa.  
- Ev.lut seurakunta pitää koulullamme noin kerran kuukaudessa aamunavauksen. 
- Ortodoksisen seurakunta voi vierailla koulullamme mm. siunaamassa virpomavitsoja sekä kertomassa ortodoksisesta elämästä.  
- Seurakunnan aamunavauksiin ja koululaiskirkkoihin osallistumattomille oppilaille järjestetään korvaavaa toimintaa. 
- Seurakunnat tiedottavat omasta toiminnastaan (esim. kerho- ja leiritoiminta). 
- koulun 3.- ja 4.-luokkalaisille jaetaan Gideon-veljien lahjoittamat Uudet Testamentit.  
 
Vaihtoehtoinen ohjelma:  
Vaihtoehtoisten ohjelmien sisältö tiedotetaan koulun tapahtumakalenterissa ja lukuvuosisuunnitelmassa huoltajille ja oppilaille, jotta kaikilla vanhemmilla ja oppilailla, on mahdollisuus harkita kumpaanko tilaisuuteen oppilas osallistuu. Lähtökohta on kuitenkin, että oppilas osallistuu siihen ohjelmaan, johon vanhemmat ovat oppilastietolomakkeessa hänen ilmoittaneet osallistuvan ja vanhemmat käyvät keskustelun osallistumisesta tarvittaessa lapsen kanssa. Luokanopettaja laittaa tiedon koulun tapahtumakalenteriin.  

Ohjelman sisältö tulee olla opetussuunnitelman mukaista laadukasta toimintaa. Laadukas ohjelma voi liittyä esim. vuoden kiertoon, esim. talvi, syksy, kevät jne. Opettajat vuorollaan suunnittelevat ja toteuttavat ohjelman.  

Metsästysseurat 
- Suunnittelemme vierailua Piilolaan, Petsamon Erän metsästysmajalle tutustumaan alueella sijaitsevaan luontopolkuun. 
- Käymme myös muiden mahdollisuuksien mukaan metsästysseurojen laavuilla tms. toimintapaikoissa vierailuilla. 
 
 
Pelastustoimi 
- Turvallisuusvalistusta järjestetään 3.-luokkalaisille kerran vuodessa. 
- Resurssien puitteissa pelastustoimi osallistuu turvallisuustyöskentelyyn esim. pelastautumisharjoitusten suunnittelun ja toteutuksen muodossa. 
 
Yhteistyötä tehdään myös muiden yhteisöjen ja henkilöiden kanssa koulun toimintaan sopivien teemojen yhteydessä. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä