Oppilashuolto

Juantehtaan koulun oppilashuollon suunnitelma

Juantehtaan koulun oppilashuollon suunnitelma

Oppilashuollolla tarkoitetaan

Oppilashuolto pyrkii edistämään ja ylläpitämään oppilaan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuolto ehkäisee vaikeuksia ennakolta ja parantaa edellytyksiä niiden voittamiseen. Tässä dokumentissa oppilas tarkoittaa sekä oppilasta että opiskelijaa.

Koulun yhteisöllinen oppilashuolto

Koulun yhteisöllisen oppilashuollon vastuulla on koulukohtaisen oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. Näkökulma on ennen kaikkea ennaltaehkäisevässä oppilashuoltotyössä ja keskittyy yhteisölliseen vaikuttamiseen. Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä tai ratkaista yksittäistä oppilasta koskevia asioita.

Koulun oppilashuoltoryhmän jäseninä ovat koulun rehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori, erityisopettajat, sosiaalityöntekijät, terveydenhoitaja, psykologi, oppilaiden ja vanhempien edustajat sekä tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu kaksi-viisi kertaa vuodessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Jokaisen opettajan, joka saa tietoonsa oppilaan oppilashuollon tarpeen (opiskeluun liittyviä sosiaalisia ja/tai psyykkisiä vaikeuksia), tulee ottaa asia esille oppilaan kanssa. Oppilaan suostumukselle opettajan tulee hoitaa asiaa itse tai tarvittaessa ohjata ja neuvoa oppilasta eteenpäin kuraattorille, kouluterveydenhoitajalle tai psykologille avun saamiseksi. Opettaja kirjaa erillisille lomakkeelle tiedot siitä, miten on toimittu. Jos oppilas kieltäytyy jatko-ohjauksesta, myös se tulee kirjata kaavakkeelle. Opettaja ilmoittaa ilmenneestä huolesta ja jatko-ohjauksesta myös huoltajalle. Opetuksen tai oppilashuollon järjestämisen kannalta tarpeellinen tieto tulee kertoa luokanohjaajalle.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä

Tarvittaessa oppilaan tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä oppilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Oppilaan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua opiskeluhuollon yhteistyötahoja taikka oppilaan läheisiä.

Opiskeluhuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 26 §:n 3 momentissa säädetään.

Monialaisen asiantuntijaryhmässä sovitut asiat ja toimenpiteet kirjataan opiskeluhuollon kertomukseen.

Opiskeluhuoltokertomus, salassapito ja tietojen luovutus

(linkit opiskeluhuoltokertomus, suostumuslomake)

Opiskeluhuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon aikajärjestyksessä eteneväksi ja siihen kirjataan yksittäisen opiskelijan:

1) nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen tai muutoin vajaavaltaisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) asian aihe ja vireille panija

3) oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet;

4) tiedot asian käsittelystä opiskeluhuoltoryhmän kokouksessa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, kokouksessa tehdyt päätökset, päätösten toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot;

5) toteutetut toimenpiteet

6) kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa.

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä (opiskeluhuoltorekisteri).

Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvien tietojen salassapito ja luovutus

Oppilaitoksen henkilöstö, opiskeluhuoltopalveluja toteuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt taikka niiden toimeksiannosta tai muutoin niiden lukuun opiskeluhuollon toimenpiteisiin osallistuvat ammattihenkilöt, opetusharjoittelua suorittavat ja muut opetuksen tai yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutukseen osallistuvat henkilöt taikka opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet eivät saa antaa sivullisille yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakirjoihin sisältyviä tai muuten tietoonsa saamia yksittäistä opiskelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja, jos siihen ei ole:

”asianomaisen henkilön tai,

1) ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen laillisen edustajansa kirjallista, yksilöityä suostumusta; taikka tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä.

2) Sivullisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei osallistu asianomaisen opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarpeen selvittämiseen tai sen toteutukseen taikka niihin liittyviin tehtäviin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden salassapitovelvoitteista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 22 §:ssä (asiakirjasalaisuus) ja 23 §:ssä (vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto)."

Oikeus poiketa salassapitovelvoitteista

Opiskeluhuoltoa koskevista salassapitovelvoitteista voidaan poiketa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 luvussa säädetään, ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä.

Perusopetuslain mukainen moniammatillinen käsittely

Perusopetuslaissa säädetyn tehostetun ja erityisen tuen antaminen edellyttää yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa seuraavissa tilanteissa:

  • tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa (PoL 16 a §, 30.12.2013/1288)
  • ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä tehdään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta (PoL 17 §, 30.12.2013/1288). Näiden perusteella tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta. Nämä kolme muodostavat pedagogisen selvityksen.

Oppilashuollon resurssointi

Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksessa ja kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä. Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulupsykologi ja koulukuraattori kuuluvat koulun oppilashuoltoryhmään, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

Koulukuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio), kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin.

Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät tarvittaessa myös työparina. Lapselle ja nuorelle mietitään ja sovitaan yhdessä huoltajan kanssa tarvittava tuki. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden lasten ja nuorten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Yhteydenotto voi tulla myös esimerkiksi opettajan tai terveydenhoitajan kautta. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset.

Yhteystiedot

Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi puh. 044 718 4008

Palveluesimies Miia Uotinen puh. 044 718 4066

Kouluterveydenhoitajat ja lääkärit toimivat kouluilla (yksityiskoulut mukaan lukien) Kansanterveysasetuksen (338/2011) ja kouluterveydenhuollon laatusuosituksen edellyttämällä

volyymillä, 1 th / 600 oppilasta tai vastaavasti yhtä viikkotyöpäivää kohti 120 oppilasta. Läsnäolo

kouluilla riippuu koulun koosta. Vastaavasti koululääkärillä 500 oppilasta/ 1 viikkotyöpäivä. Läsnäolo kouluilla edellyttää sitä, että kouluterveydenhoitajalle, koululääkärille että muulle oppilashuollolle

järjestetään riittävät ja asianmukaiset työskentelytilat. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien, oppilaiden, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa. Kansanterveysasetuksen mukaan oppilaalle järjestetään terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla eli oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset järjestään koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla. Tarvittaessa erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestään lisä- ja kotikäyntejä. Muita kotikäyntejä ja ryhmätilaisuuksia voidaan myös järjestää tarpeen mukaan.

Suunnitelma päivitetty 1/2017

Yhteystiedot:

Kouluterveydenhoitaja Mari Kattainen 044 7186201
Kouluterveydenhoitaja Raija Tuomela 044 7186 202
Koulukuraattori Eini Kukkonen 044 7188 972
Koulupsykologi Anniina Sahimaa 044 7184 159

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä