Näyttöjen arvioijakoulutus

Tervetuloa opiskelemaan näyttöjen arvioijaksi

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Arvioijista toinen on pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Muulla koulutuksen järjestäjän edustajalla tarkoitetaan esimerkiksi kouluttajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän opetushenkilöstöön kuuluvaa henkilöä, joka täyttää muut lainsäädännössä arvioijille säädetyt edellytykset.

Työelämän edustaja voi olla työnantaja, työntekijä tai itsenäinen ammattiharjoittaja. Erityisestä syystä, jos esimerkiksi työelämän edustajaa ei ole saatavissa toteuttamaan arviointia ja opiskelijan näyttö viivästyy tästä syystä kohtuuttomasti, arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.Koulutuksen järjestäjä huolehtii opettajien ja työelämää edustavien arvioijien perehdyttämisestä osaamisen arviointiin. Arvioijat on hyvä perehdyttää etukäteen kuhunkin yksittäiseen näyttöön yleisen perehdyttämisen lisäksi. Perehdyttämisen tulee painottua

 • tutkintokohtaisiin arviointikysymyksiin
 • opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan
 • arvioinnin kattavuuteen ja luotettavuuteen
 • arviointimenetelmiin
 • osaamisperusteisuuteen
 • arvioinnin dokumentointiin
 • arvioinnin tarkistamiseen
 • arvioijien mahdolliseen esteellisyyteen.

Arvioijina toimivien henkilöiden perehdyttämisen sekä näiden arviointitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen tavoitteena on

 • taata opiskelijoille oikeudenmukainen ja ammattitaitoinen arviointi
 • lisätä näytöissä toimivien henkilöiden arviointiosaamista
 • vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien välillä
 • kehittää ammatillista koulutusta laadullisesti.

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on perehdyttää riittävä määrä arvioijia opiskelijoiden määrään nähden. Perehdyttämisen on hyvä olla säännöllistä ja systemaattista. Ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkinnon ja valmentavan koulutuksen perusteissa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan arvioijille riittävän tarkasti.


(https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tekstikappale/4418776, luettu 29.8.2018.)Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä