5. luokka

44.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

T2 Ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

T4 Ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

T7 Kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

T5 Opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.


44.7.1 Evankelisluterilainen ja ortodoksiuskonto

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

Evankelisluterilainen uskonto

Ortodoksinen uskonto

T2 Ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Suhde omaan uskontoon: Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet ja pyhät mysteeriot. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa.

T4 Ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

T7 Kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa syvennetään tietoja elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin.

S3 Hyvä elämä: Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet ja pyhät mysteeriot. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen omassa kulttuurissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä.

S3 Hyvä elämä: Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

T5 Opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisältöjen valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet ja pyhät mysteeriot. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen omassa kulttuurissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä.

44.7.2. Islamin uskonto

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T7 Islamin näkeminen maailmanuskontona

S1 Islam toiseksi suurimpana maailmanuskontona, keskimäärin joka neljäs henkilö muslimi, kuinka tämä näkyy maailmassa

(media/kirjallisuus)

T5 Islamin tilanteen kartoittaminen Suomessa

S1 Selvitetään Suomen muslimien määrää ja sijaintia, missä oppilaat tietävät/luulevat muslimeja olevan

T2 Oppilas oppii erottamaan naisen aseman kulttuurisen ja uskonnollisen eron

S1 Naisen ja miehen yhdenvertaisuus Islamissa, naisten kunnioitus

T1 Islamilaisen kulttuurin ymmärtäminen

S1 Islamin vaikutus taiteeseen, tieteeseen,

kalligrafiaan ja arkkitehtuuriin

T9 Islamin monimuotoisuuden sisäistäminen

S2 Islamin sisäinen monimuotoisuus; kaikki muslimit eivät noudata samoja tapoja ja perinteitä, Islamin eri suuntaukset (shia ja sunna)

T1 Uskon perusteiden ymmärtäminen

S1 Ykseys, shirk (polyteismin harjoittaminen) synti, Islam monoteistisena (yhteen Jumalaan) uskovana uskontona, usko ennalta määrättyyn, enkeleihin, tuomiopäivään, profeettoihin ja kirjoihin

T1 Uskonnollisten velvollisuuksien ja niihin liittyvien poikkeuksien oppiminen

S1 Uskontunnustus, rukoileminen, almuvero, paasto ja pyhiinvaellus. Sairaana, raskaana ym. ei tarvitse velvollisuuksia suorittaa.

T3 Kamppailun (Jihad) sisäistäminen

S1 Aseellinen sodankäynti vihoviimeinen puolustuskeino, Islamissa (Koraanissa) ei oikeutusta tälle.

T2 Kuolemanjälkeisen elämän merkityksen ymmärtäminen Islamissa

S1 Kuolemanjälkeiset elämän vaiheet, mitä kuoleman jälkeinen elämä tarkoittaa

T2 Islamin ja muiden uskontojen välisen yhteyden huomaaminen

S2 Islamissa samat juuret kristinuskon ja juutalaisuuden kanssa, muiden uskontojen kunnioittaminen, suvaitsevaisuus

T1 Avioliiton ja lasten uskonnollinen kannan havaitseminen

S3 Avioliitto osoitus Jumalan luomistyöstä, Muhammed esimerkkinä kärsivällisenä, auttavaisena ja

ymmärtäväisenä puolisona, Muhammed opetti kohtelemaan lapsia hyvin ja hellästi, väkivallattomuus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä