Kehityksen ja oppimisen tuki

Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Riittävän oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä oppimisympäristöön liittyvistä ratkaisuista. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa ja tuki annetaan erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoidossa. Tuen toteuttamisessa hyödynnetään varhaiserityiskasvatuksen osaamista, pedagogiikkaa ja menetelmiä. Kehityksen ja oppimisen toteuttamisessa korostuu yhteistyö lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muun yhteistyöverkoston välillä.

Varhaiserityiskasvatuksen osaamista ja asiantuntijuutta on erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopttajilla (veo), jotka Kotkan varhaiskasvatuksessa työskentelevät usemman yksikön tai perhepäivähoitajan kiertävinä työntekijöinä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä oman alueensa varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa ja huolehtii, että lapsen kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu suunnitellusti ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen ammattilaisiin kuuluu myös pieni joukko päiväkotiavustajia.

Kotkassa kehityksen ja oppimisen tuki koostuu pedagogisista (esim. kuvat, tukiviittomat, veon tuki) sekä rakenteellisista (esim. henkilöstön mitoitus tms rakenteelliseen tukeen liittyvät ratkaisut) järjestelyistä. Käytössä on kolmiportaisen tuen järjestelmä, jossa lapsi voi saada joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.