Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuolto Kotkassa

Oppilashuolto Kotkassa

Tässä oppilashuoltosuunnitelmassa on joitakin vanhentuneita tietoja. Vuoden 2019 aloittanut Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenpalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Kymsoten organisaatioon on tulossa muutoksia. Oppilashuollon toimintaan kytkeytyvät tiedot päivitetään tähän suunnitelmaan myöhemmin.

Oppilashuolto on osa esi- ja perusopetuksen toimintaa. Sitä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, joka on kaikkien koulussa työskentelevien tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.Tämän lisäksi oppilailla on oikeus lakisääteiseen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon kuuluvat perusopetuksessa kouluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Esiopetuksessa ennaltaehkäisevät terveydenhuoltopalvelut on järjestetty neuvolan kautta. Oppilashuoltopalvelut järjestää perhepalveluiden vastuualue. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Oppilashuoltoa ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan ja heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä täydentää koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä arvioi koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista lukuvuosittain ja tarkistaa suunnitelman vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat osallistuvat suunnitelman laatimiseen. Samalla sovitaan suunnitelman tiedottamisesta henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.


Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma


Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa.

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huoltajilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto.

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä