Osa-aikainen erityisopetus

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS, lukuvuosi 2017 - 2018

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan opetuksen järjestäjän tehtävänä on huoleh-tia siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä.

Tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa yleinen, tehostettu ja erityinen tuki muodos-tavat asteittain vahvenevan tukirakenteen.

Eräs tuen muoto kolmiportaisessa mallissa on osa-aikainen erityisopetus. Tarvitessaan op-pilaalla on oikeus saada sitä muun opetuksensa ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen ta-voitteena on parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä, ohjata oppilaan kokonaisvaltaista kas-vua ja kehitystä sekä ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Erityis-opettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta oppilaalle, jolla on esimerkiksi

· kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä oppimisvaikeuksia

· vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosioemotionaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä yli-päätään.

Oppilas ohjautuu osa-aikaiseen erityisopetukseen opettajien tekemien havaintojen ja tes-tien kautta oppilasta sekä huoltajia kuunnellen.

Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan yhteistyössä luokan- ja /tai aineenopettajan kanssa joustavin opetusjärjestelyin. Opetusta voidaan antaa yksilö-, pienryhmä-, tiimi- tai saman-aikaisopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä sekä yhteistyössä myös huoltajien ja oppilaan itsensä kanssa.

Oppilaan saamasta jatkuvasta ja säännöllisestä osa-aikaisen erityisopetuksen tuesta sekä opetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaan huoltajia henkilökohtaisesti. Huoltajien tuki opetuksen onnistuneessa toteutuksessa on ensiarvoisen keskeistä. Osa-aikaisen eri-tyisopetuksen järjestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään tarvittaessa yhteis-työtä myös muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Äännevirheitä korjaavaa puheopetusta annetaan pääasiassa 1 - 2 luokkien oppilaille. Ope-tuksen järjestämisestä tiedotetaan puheopetusta tarvitsevien oppilaiden kotiin.

Lehmon koulussa osa-aikaista erityisopetusta antavat lukuvuotena 2017 - 2018 erityisopettajat

Anu Ryynänen, puh. 040 199 0414, luokat 1 AB, 2 AB, 4 AB, 5 AB
Satu Vartio, puh. 040 029 8964, luokat 1 - 2 C, 3 AB
Pekka Hämäläinen, puh. 040 026 8850, luokka 6 A
Markus Kuvaja, puh. 040 199 0416, luokka 6 B

Osa-aikaista erityisopetusta antavat opettajat tavoittaa myös Wilman välityksellä.

Yhteistyöterveisin Anu, Satu, Pekka ja Markus