Hyvinvointi ja turvallisuus

Oppilashuoltosuunnitelma

Kontioniemen koulun oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuolto on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä yhteistyötä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Sen toteuttaminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Oppilashuollon palvelut käsittävät koulun oman yhteisöllisen sekä yksilökohtaisen oppilashuollon ryhmän, kouluterveydenhoidon, hammashoidon, koulukuraattorin palvelut, sosiaalityön, kuntoutustoiminnan, psykologin ja perheneuvolan palvelut, kouluruokailun ja koulumatka- kuljetukset. Lisäksi koulussa kokoontuu säännöllisesti oppilashuollon ulkopuolella toimiva pedagoginen ryhmä.

TÄHÄN LINKKI

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on toimintaa kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilashuoltoa seuraa, arvioi ja kehittää koulullamme toimiva monialainen koulukohtainen oppilashuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana on rehtori. Ryhmään kuuluvat pysyvinä jäseninä myös luokanopettajat ja erityisopettaja. Koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja osallistuvat vuorotellen ryhmän kokouksiin. Oppilashuoltoryhmän toimilla edistetään myös oppilaiden ja huoltajien osallisuutta. Oppilaiden ja huoltajien edustus kutsutaan ryhmän kokoontumisiin. Oppilaiden edustajat ovat oppilaskunnan jäseniä ja huoltajien edustajat vanhempainyhdistyksen jäseniä. Lisäksi kokoukseen voidaan kutsua aiheen mukaan muitakin asiantuntijoita.

Yhteisöllisen monialaisen oppilashuollon muistiot tallennetaan L-kansioon; Sivistys; Yhteinen; Yhteisöllinen monialainen oppilashuolto; kunkin koulun alle omaksi. Muistiot ovat julkisia ja ne voivat olla koulujen PedaNet-sivulla.

Ensimmäinen yhteisöllinen monialainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu syyskuussa suunnittelukokoukseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaa Kontioniemen koululla se opettaja tai muu oppilashuollon jäsen, jolle huoli oppilaan hyvinvoinnista ensimmäisenä herää tai joka on saanut tiedon ensimmäisenä. Henkilö toimii tapauksen vastuuhenkilönä ryhmässä. Hän kokoaa asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaisen monialaisen ryhmän, sopii välittömästi kokoontumisajan ja hankkii huoltajilta kirjallisen luvan jokaisen ryhmään osallistuvan henkilön osalta. Huoltajilta pyydettävä kirjallinen lupa löytyy Intrasta. Vastuuhenkilö kirjaa kokoontumiset ja toimenpiteet Wilmassa olevaan muistioon ja arkistoi kirjalliset luvat oppilaskansioon. Muistioon merkitään lukuoikeus rehtorille, jotta mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä muistiota päästään hyödyntämään. Rehtori ei pääsääntöisesti osallistu yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään, ellei hän ole henkilö, jolle huoli on ensimmäisenä herännyt tai ellei hän oleellisesti liity asian käsittelyyn. Rekisterin ylläpitäjänä on Mervi Kinnunen, jolle muistion lukuoikeus aina merkitään. Kouluterveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori kirjaavat yksilötapaamiset omiin potilasasiakirjoihinsa. Yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän keskeisenä tehtävänä on perheiden tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja

Kts. oppilaan Sote-palvelut http://www.kontiolahti.fi/oppilaan-sote-palvelut (linkki)

Koulupsykologi

Kontioniemen koulupsykologina toimii Seija Hämäläinen. Koulupsykologin tehtävänä on yhä enenevässä määrin ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin oppimisvaikeustesteihin oppilashuollon kautta pääasiassa vasta tehostetun tuen vaiheessa. Tavoitteena on, että koulupsykologit pystyisivät osallistumaan niihin oppilashuoltoryhmän kokoontumisiin, joissa päätetään oppilaan mahdollisesta lähettämisestä oppimisvaikeustutkimuksiin. Koulupsykologin vastaanotto on Kontiolahden kirkonkylällä

Koulukuraattori

Kts. oppilaan Sote http://www.kontiolahti.fi/oppilaan-sote-palvelut (linkki)

Kontioniemen koulun kuraattorina on Jaana Saharinen. Koulukuraattori käy lukuvuoden alussa esittäytymässä henkilökunnalle ja oppilaille. Hän työskentelee Kontioniemen koululla perjantaisin. Kuraattori osallistuu myös oppilashuoltotyöhön ja -ryhmiin.

Pedagoginen ryhmä Kontioniemen koulussa

Kontioniemen koulun pedagogisen ryhmän muodostavat koulunjohtaja, erityisopettaja, luokanopettaja sekä koulukuraattori tai koulupsykologi. Pedagoginen ryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran kuukaudessa. Oppilaan huoltajalla on mahdollisuus osallistua pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen käsittelyyn ryhmän kokouksissa. Pedagogisten asiakirjojen käsittelyn yhteydessä ryhmä on monialainen.

Luokanopettaja käy oppilaan kanssa läpi oppimissuunnitelman sen valmistuttua ja kirjaa oppimissuunnitelmaan oppilaan oman sitoutumisen opiskelun tukemiseen. Erityisopettaja käy oppilaan kanssa läpi HOJKS:n.