Yhteistyö erityisen tuen aikana

Erityistä tukea saavan oppilaan tukemiseksi tarvitaan laajaa ja reaaliaikaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tärkeää on toimiva tiedonkulku sekä asiaan keskittyvä vuorovaikutus. Yhteistyötahoja ovat:

• oppilas
• huoltaja
• kollegat, opettajakunta, muu koulun henkilöstö
• erityisopettajat
• oppilashuollon henkilöstö: koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri
• sosiaalitoimen ja lastensuojelun henkilöstö
• kunnallinen ja seutukunnallinen terveydenhuoltohenkilöstö
• nuorisotoimen henkilöstö, etsivä nuorisotyö
• opetustoimen organisaatio

Lähtökohta yhteistyölle on yhteinen pyrkimys ja hyvä tahto oppilaan tukemiseksi. Oppilaan ja perheen tilanteen ja yksityisyyden kunnioittaminen, avoimuus kaikissa toiminnan vaiheissa ja yhteiset pelisäännöt herättävät luottamusta, mikä on keskeistä toimivassa yhteistyösuhteessa. Yhteistyössä koululla ja opettajalla on keskeinen rooli aktiivisena ja aloitteellisena osapuolena.