Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Siinä päätetään oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä, samoin Kiuruveden opetuslautakunnan vahvistamasta oppiaine- tai tuntijaosta poikkeava opetuksen järjestäminen.

Erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Tuen tarpeen muutos on esimerkiksi muutos yksilöllistettävien oppiaineiden määrässä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy joko saamaan tehostettua tukea tai yleisen tuen piiriin.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Erityisen tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Se on pedagoginen asiakirja, joka ei ole valituskelpoinen. HOJKSin laativat oppilasta opettavat opettajat yhdessä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa. HOJKS voidaan valmistella moniammatillisena yhteistyönä. Tarvittaessa HOJKSin laadintaan osallistuu eritysopettaja tai muu oppilashuollon edustaja tai muita asiantuntijoita. Lomakkeina käytetään oppilastietokanta Wilman lomakepankissa olevia Kiuruveden kaupungin virallisia HOJKS- ja HOJKS/tarkastus – lomakkeita. HOJKS tulee tarkastaa vähintään kerran lukuvuodessa ja aina tuen tarpeen muuttuessa.