S2 oppilas alkuopetuksessa

Suomi toisena kielenä -oppilaan KAIKKI OPETTAJAT osallistuvat lukuvuosittain myös oppilaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -lukuvuosiarviointiin. Arvioinnin kohteena on eri oppiaineiden kielen havainnointi. Opettajan tehtävänä ohjata oppilasta havaitsemaan, miten suomen kieltä käytetään ko. oppiaineen tunneilla.

Opintojen alkaessa S2-oppilaan kanssa sovitaan seuraavan T13:n taitotasokriteerien pohjalta osaamisen taso, johon oppilaalla on realistiset mahdollisuudet lukuvuoden aikana päästä. Samalla voidaan sopia tukitoimista, joita oppilas katsoo tarvitsevansa tasolle päästäkseen.

Lukuvuoden aikana sopivissa yhteyksissä käytetään kriteeristöä osoittamaan oppilaalle taidossa edistymistä.

Lukuvuoden lopussa S2-lukuvuosiarvioinnin antava opettaja kokoaa tiedon, mille tasolle S2-oppilas on eri tieteenalojen kielen opinnoissa edistynyt. Tätä tietoa käytetään osana S2-lukuvuosiarviointia. Tulosten pohjalta voi keskustella yhdessä myös siitä, millaista tukea eri oppiaineiden opettajat tarvitsevat pystyäkseen ohjaamaan oppilaan edistymistä myös kielen oppijana, mikäli edistyminen on jäänyt vaatimattomaksi. (Ks. yleiset ohjeet.) S2-opettajan tuki kollegalleen on tässä ensiarvoista ja välttämätöntä.


S2-oppilaan tavoite määritellään vuosiluokilla 3-6 seuraavan kriteerien pohjalta:

TASO 1

Oppilas opettelee muistamaan opintokokonaisuuden erityisen painoalueen (ns.ydinsisällön) keskeisiä käsitteitä, verbejä ja muuta sanastoa (suulliset sana-, käsite- kokeet ja toimintatestit edistymisen osoittamisen apuna).

TASO 2

Oppilas ymmärtää ja osaa selittää opeteltujen keskeisten käsitteiden, verbien ja ydinsisällön merkityksen omin sanoin (apukysymysten, kuvien yms. avulla) tai/ja toiminnallisesti.

TASO 3

Oppilas opettelee käyttämään tieteenalan käsitteitä, verbejä ja ilmaisutapoja sekä taivutusmuotoja ohjatusti oikein (esim. mallien avulla), tarvittaessa muita osaamiaan kieliä hyödyntäen.

TASO 4

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai niiden osia ja osaa ohjatusti kuvailla, miten suomen kieltä niissä käytetään.  

TASO 5

Oppilas tunnistaa teksteistä ja opetuspuheesta itselleen uuden tai epäselvän käsitteen/verbin ja opettelee sen merkityksen sekä taivuttamisen.

TASO 6

Oppilas pyrkii käyttämään sujuvasti ja oikein tieteenalan käsitteitä, verbejä ja ilmaisuja omissa suullisissa ja kirjallisissa teksteissään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä