Arkisto

Jyväskylän normaalikoulun ASPnet -toiminnasta lukuvuonna 2015-16

YK ja UNESCO 70 vuotta – uudet tavoitteet UNESCO / ASPnet -kouluille

YK ja sen alajärjestöt viettivät 70-vuotisjuhlaa vuonna 2015. Sen kunniaksi julkaistiin kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen uudet kasvatus- ja koulutustavoitteet vuosiksi 2016 - 30. Globaalikasvatuksella tarkoitetaan ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämistä, kulttuuri-, turvallisuus-, rauhan- sekä kestävän kehityksen kasvatusta.

YK:n asettamat tavoitteet ovat osaltaan jäsenmaiden kasvatus- ja oppimistavoitteiden perustana. Ne näkyvät myös Suomen valtakunnallisessa vuoden 2016 opetussuunnitel-massa, ja painottuvat UNESCO -koulujen opetussuunnitelmissa.

UNESCO -kouluna Normaalikoulun alakoulu kehittää toimintakulttuuriaan tukemaan ASPnet -toimintaa integroimalla globaalikasvatusta opetukseen, kokeilemalla ja kehittämällä opetusta, verkostoitumalla edelleen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä hyödyntämällä ja kehittämällä tietotekniikan käyttöä, mediakasvatusta ja monilukutaitoa.

Koulumme arjessa kansainvälisyys- ja globaalikasvatus näkyvät kulttuurista moninaisuutta ilmentävinä juhlina, projekteina, tapahtumina ja teemaviikkoina, kansallisina ja kansainvälisinä vieraina, verkostoitumisena, yhteistyönä asiantuntijoiden kanssa, erilaisina hankkeina ja tietenkin osana opetusharjoittelua.

NORMAALIKOULUN UNESCO -KOULUTOIMINNASTA 2015 - 2016

Rauhankasvatusta - Hiroshiman ja Nagasakin muistolyhdyt

6.c-luokka aloitti kouluvuotensa rauhan- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen teemalla, jossa äidinkieltä, kuvataidetta ja uskontoa integroiden käsiteltiin sodan ja rauhan sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden kysymyksiä. Teema aloitettiin suunnittelemalla ja rakentamalla kelluvia lyhtyjä atomipommien uhrien 70-vuotisjuhlan muistoksi. Oppilaat laskivat lyhtynsä Köyhälampeen, kuten ihmiset tekivät eri maiden joukkotapahtumissa 9. elokuuta.

Opetushallituksen ASPnet -seminaari ja UNESCO -koulujen uudet tavoitteet

Koulumme UNESCO -vastuuopettajat osallistuvat vuosittain lukuvuoden alussa Opetus-hallituksessa järjestettävään seminaariin päivittämään tietojaan ja kehittämään ASPnet-koulutoimintaa. Ennen seminaaria jokainen koulu koosti Padletin, jossa tiivistettiin oman UNESCO -koulutoiminnan.

Syksyn seminaarissa tutustuttiin YK:n ja UNESCO:n uusiin tavoitteisiin otsikolla ’’Globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteet 2016 - 2030 sekä opetussuunnitelma 2016’’. Seminaarissa kuultiin asiantuntijoita kuten Pekka Haavistoa ja mietittiin, miten kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen tavoitteet saadaan entistä näkyvämmin esille ASPnet -koulujen opetussuunnitelmissa ja siten myös koulujen arjessa. Koulumme rehtori, kansainvälisyystyöryhmä ja opettajakunta osallistuvat aktiivisesti tähän kehitystyöhön.

Seminaarin anti on näkyvissä kansainvälisyys sivustolla www.polkka.fi ja Jyväskylän seudun Unesco koulut - Pedanet.

Norssin päivä – YK 70 vuotta sekä globaali- ja kansainvälisyyskasvatus

Alakoulun Norssin päivää vietettiin lauantaina 3. lokakuuta. Päivän teemana oli kansainvälisyys- ja globaalikasvatus. Päivän aikana perehdyttiin YK:n, UNESCO:n ja UNICEF:in toimintaan niiden juhlavuoden kunniaksi. Kansainvälisyyttä käsiteltiin monin tavoin koko viikon ajan, ja koulupäivät aloitettiin UNICEF -kävelystä kertovilla tietoiskuilla.

Päivä alkoi yhteisellä tilaisuudella Sylisalissa. Juhlan teemana oli 70 -vuotisjuhlavuosi sekä maailmanperintökasvatus, johon liittyen 5.a-luokan oppilaat esittivät Sari Kanalan sadun Petäjäveden vanhasta kirkosta eli UNESCO:n maailmanperintökohteesta. Satu kertoi syksyn tulosta ja talveen valmistautumisesta Petäjäveden kirkolla. Teemaan liittyen juhlassa laulettiin lauluja ystävyydestä ja rauhasta. Tilaisuuden lopuksi 6.c-luokan oppilaat kertoivat tableteilla kootuin tietoiskuin ja haastatteluin, mitä YK, UNESCO ja UNICEF ovat sekä niiden toiminnasta. Tilaisuudessa saadut tiedot testattiin vielä seuraavalla viikolla luokkien välisessä tietokilpailussa.

Norssin päivä päättyi UNICEF -kävelyyn, jossa käveltiin ja juostiin Aasian lasten hyväksi. Oppilaiden etukäteen hankkimat sponsorit lahjoittivat jokaiselta kierrokselta tietyn raha-summan. Normaalikoulun oppilaat keräsivät liikkumalla 4873,35 €. Tällä summalla esi-merkiksi 325 lasta pääsee kouluun Laosissa. Lämmin kiitos innokkaille liikkujille ja sponsoreille.

Ihmisoikeuskasvatus – yhteistyö Lapsiasiainvaltuutetun toimiston kanssa

Yhteistyö Lapsiasiainvaltuutetun toimiston kanssa jatkui syyslukukaudella 2015. Viime lukuvuonna 5.b- ja 5.c-luokkien oppilaat kehittivät Lasten sivujen AMO -peliä Lapsiasiain-valtuutetun toimiston edustajan ylitarkastaja Terhi Tuukkasen ja Jyväskylän Agora Centerin johdolla. Yhteistyö jatkui siten, että 6.c-luokkaiset testasivat uusittua lasten oikeuksiin liittyvää peliä syksyllä ennen sen julkistamista Internetissä Lasten sivuilla. Uudistettuun peliin ja Lasten sivuihin voi tutustua osoitteessa www.lastensivut.fi

Monilukutaito ja sen tutkiminen - eSEEK

Mediakasvatukseen liittyen monilukutaito on keskeisessä asemassa uudessa opetussuunnitelmassa ja UNESCO -koulujen tavoitteissa, sillä internet on muuttanut lukemistapoja ja lapsilta vaaditaan uudenlaisia lukutaitoja. Internetiä käytettäessä on osattava tunnistaa lähteitä, arvioida niitä kriittisesti ja hyödyntää niitä.

eSeek -hanke pyrkii selvittämään, millaisia ovat 6.luokkalaisten internetlukutaidot kuten tiedonhaku, kriittinen arviointi, olennaisen löytäminen ja lähteiden yhdistäminen. Tutkimusta johtaa professori Paavo Leppänen Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta, ja se toteutetaan psykologian sekä kasvatustieteiden laitosten yhteistyönä. Tutkimusta toteuttaa kouluilla tutkijatohtori Carita Kiili.

Tutkimustuloksia hyödynnetään opetusmenetelmien kehittämisessä. Sen lisäksi oppilaat, huoltajat ja opettajat saavat tietoa lukutaidosta perinteisissä ja internet-lukemisen tehtävissä. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa siitä, miten internet-ympäristö mahdollisesti tukee erilaisia oppijoita ja, millaisia ongelmia koululaiset kohtaavat käyttäessään internetiä. Koulumme 6-luokkalaiset olivat jo toinen oppilasryhmä, joka osallistui eSEEK -tutkimukseen.

Kulttuurikasvatus – 6.luokkien koulukokoontuminen

  1. luokkien koulukokoontuminen liittyi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, jotka toteutettiin uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden mukaisesti. Laaja-alaiset osaamisen tavoitteet ovat osin samat kuin YK:n ja UNESCO:n globaali- ja kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet.

Kulttuurikasvatukseen liittyvän koulukokoontumisen ohjelma suunniteltiin oppilasvoimin. 6.a- ja 6.b-luokkien osuus käsitteli Aleksin Kiveä. 6.a:laiset esittelivät Kiven seitsemän veljestä ja esittivät modernin version tutusta Voimalla seitsemän miehen -laulusta. 6.b-luokan oppilaat esittivät katkelman Seitsemän veljestä -näytelmästä sekä oman näkemyksensä siitä, mitä tapahtuu, kun tietokone kappaa vallan koulussa. Kummankin luokan projektityöskentelyssä oli mukana opetusharjoittelijoita.

6.c-luokka vei koulun väen afrikkalaiseen kyläjuhlaan. Afrikka -projektissa perehdyttiin maantiedon opiskelun ohessa äidinkielessä syntytarinoihin ja kirjoitettiin kertomuksia siitä, miten afrikkalaisista elämistä oli tullut omanlaisiaan. Oppilaat valitsivat kolme tarinaa, joihin ryhmät tekivät äänitehosteet rytmisoittimin. Jaksolla tutustuttiin myös afrikkalaiseen taiteeseen ja tehtiin kuvataidetöitä syntytarinoihin liittyvään diaesitykseen. Tyttöryhmä suunnitteli ja toteutti opetusharjoittelijoiden ohjaamana afrikkalaisen tanssin.

6.luokkien koulukokoontumisessa kaksi erilaista kulttuuriperintöä paiskasi kättä suvaitsevaisuuden hengessä.

Ihmisoikeudet – draamakasvatusprojekti ja Jyväskylä seudun UNESCO -koulut

Jyväskylän UNESCO -koulujen tämän lukuvuoden yhteistyöprojekti oli prosessidraamapajojen järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston draamakasvatuksen aineenopiskelijoiden Janni Alhon, Mila Auvomaan, Heidi Huttusen, Eveliina Pirilän, Anne-Marie Rönkän sekä draamaopettaja Jarmo Lintusen kanssa. Ihmisoikeus- ja suvaitsevaisuuskasvatukseen liittyvät draamapajat toteutettiin kaikissa Jyväskylän UNESCO -koulussa. Koulumme 1.luokat, 4.c ja 6.c osallistuivat pajoihin maalis-huhtikuussa.

Kukin oppilasryhmä kehitti draamaohjaajien johdolla omaa tarinaansa, johon liittyi pakolaiskysymyksiä. Tarinat ja draama kertoivat siitä, mitä tapahtuu, kun erilaiset kulttuurit kohtaavat. Kahdesta mielikuvitussaaresta toisen asukkaat joutuivat muuttamaan vieraalle saarelle.

Pajaohjaajat totesivat, että aikaa vievä suunnittelu- ja toteutustyö kannatti. Heidän mielestään draaman teema oli erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Oppilaat reflektoivat innokkaasti kokemuksiaan ja kommenteista huomasi, että lapset ja varhaisnuoret seuraavat tarkasti ympäristöään sekä sen tapahtumia. Mediassa näkyneet teemat pakolaisuudesta ja sodista nousivat esiin kaikkien ryhmien keskusteluissa. Draamaopiskelijoiden mielestä prosessidraaman vahvuus on se, ettei ole olemassa oikeaa ja väärää vastausta. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas.

Pajatoiminta toteutti UNESCO:n tavoitteiden lisäksi uuden opetussuunnitelman henkeä osallistamalla oppilaita sekä rohkaisemalla heitä luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä