Oppilashuolto

Oppilashuolto

  1. Oppilashuolto

Paanan koululla on käytössä Forssan seudun peruskoulujen hyvän oppilashuollon toimintamalli. Toimintamallin voi lukea FSHKY:n nettisivuilta, tästä linkistä.

Kouluruokailu: Paanan koululla ruokaillaan kahdessa vuorossa ruokasalissa. Ruokailu on tarkoitettu rauhalliseksi ja rentouttavaksi tapahtumaksi. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja, keskustellaan hiljaisella äänellä ja ruokailun päätyttyä paikka jätetään siistiksi ja ruokailuvälineet viedään niille kuuluville paikoille. Koululla noudatetaan 6 viikon jaksoista ruokalistaa (liitteenä). Viikon ruokalista on myös viikonlopun Forssan Lehdessä sekä peda.netin etusivulla. Välipalaa tarjotaan vain niille oppilaille, joiden terveydentila sitä vaatii. Erityisruokavaliota noudattavien tulee esittää lääkärintodistus. Kun huoltajat ilmoittavat oppilaan poissaolosta, tulisi erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden poissaolosta ilmoittaa myös ruokalaan Wilma-viestinä Riitta Haavistolle.

Koulumatkat: Kunta järjestää lainsäädännön mukaisesti kuljetuksen kaikille Paanan koulun oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Suurin osa kuljetusoppilaista matkustaa koulumatkansa linja-autolla.

Koulusta on Humppilantien ja Kuuman suuntien kuljetusoppilaille jaettu ns. älykortti. Kortti on henkilökohtainen ja sisältää koko lukuvuoden koulumatkat. Jos kortti katoaa, on oppilaan ilmoitettava siitä välittömästi kansliaan. Muut kuljetusoppilaat kulkevat tilausajoautoilla.

Suosittelemme, että ne huoltajat, jotka tuovat lapsensa omalla autolla kouluun, jättäisivät oppilaat linja-autojen kääntöpaikalle kierrätyspisteen luokse. Koulun parkkipaikalle EI saa oppilaita turvallisuussyistä johtuen tuoda.

Osa oppilaista kulkee koulumatkansa jalan, polkupyörällä tai mopolla. Koulumatka tulisi suunnitella niin, että siitä tulee mahdollisimman turvallinen, erityistä huomiota tulee kiinnittää liikennesääntöjen noudattamiseen ja kevyen liikenteen väyliä tulee käyttää aina, kun se on mahdollista.

Polkupyörät ja mopot tulee säilyttää koululla lukittuina niille varatuilla paikoilla.

Oppilaiden ja heidän huoltajiensa tehtävänä on huolehtia polkupyörien ja mopojen kunnosta ja varusteista. Erityisesti toivomme huoltajien kiinnittävän huomiota mopojen kuntoon. Mopon virittäminen on laitonta ja lisää merkittävästi onnettomuusriskiä.

Polkupyörillä ja mopolla liikuttaessa käytetään aina kypärää ja pimeän aikana valoja, jalankulkijoilla on tietysti heijastin.

Oleskelu mopo-ja pyöräpaikoitusalueella on kouluaikana kielletty.

Poissaolot: Kaikki poissaolot tulee selvittää. Toivomme, että oppilaan poissaolosta huoltaja merkitsisi Wilmaan heti ensimmäisenä koulupäivänä. Luokanvalvojat kertovat poissaolomenettelystä tarkemmin luokalleen. Poissaolleen oppilaan tulee selvittää läksyt kouluun paluuta varten.

Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot on sovittava etukäteen. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaololle, rehtori sitä pidemmät jaksot. Suosittelemme, että lomamatkat sijoittuisivat koulun loma-aikoihin. Lomamatkan ajaksi oppilas selvittää opettajiltaan loman ajaksi tulevat läksyt. Vapaamuotoisen loma-anomuksen voi tehdä Wilmaan tai toimittaa oppilaan mukana rehtorille/luokanvalvojalle.

Kouluterveydenhuolto: Terveydenhoitaja Essi Witka on tavattavissa koulun terveydenhoitotiloissa oppilaiden terveydenhoitoa koskevissa asioissa TIISTAISIN, KESKIVIIKKOISIN ja PERJANTAISIN klo 9-10. Mahdollisista väliaikaisista vastaanottoaikojen muutoksista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan. Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito, poikkeuksena ovat äkilliset sairaus- ja tapaturmatapaukset. Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimella p. 050 3065936. (voi jättää soittopyynnön)

Terveystarkastuksen yhteydessä katsotaan mm. seuraavat asiat:

7lk: terveystarkastus, johon huoltajalla on mahdollisuus päästä mukaan seuraamaan.

8lk: näkö, kuulo audiometrillä, Hb, paino, pituus, verenpaine, mielialakysely. Keskusteluaiheena ovat ihmissuhde- ja sukupuolivalistus ja elämäntavat yleensä. 8. luokalla on myös lääkärintarkastus, jossa saa nuorison terveystodistuksen.

9lk: terveystarkastus ja rokotustodistukset.

Mahdollisia lisätietoja saa terveydenhoitajalta.

Jos oppilaalla on flunssaa tai tarvitsee päänsäryn tai muun vastaavan takia lääkkeitä, on syytä pitää omat lääkkeet mukana.

Oppilaiden ruoka-allergia-asiat hoidetaan terveydenhoitajan kanssa, joka sitten tiedottaa ne koulun keittiöhenkilökunnalle.

Hammashuolto:

Jokainen oppilas on oikeutettu järjestelmälliseen hampaiden tarkastukseen ja hoitoon.

Hammaslääkäreiden vastaanottoajoista ilmoitetaan postitse suoraan kotiin. Jos aika unohtuu, on hyvä ilmoittaa asiasta ja varata uusi aika nopeasti.

Hammashuolto ja muut terveydenhoitoon liittyvät terveyskeskus- ja sairaalakäynnit eivät ole koulun toimintaa. Ne ovat terveydenhuollon toimintaa.

Koulupsykologi: Koulumme psykologina toimii koulupsykologi Johanna Eirola, p.050 336 9947 .

Nuorten mielenterveyttä koskevissa asioissa olemme yhteistyössä Forssan perheneuvolan kanssa. Neuvolaan voi ottaa yhteyttä p. 4191 2448.

Koulukuraattori: Koulukuraattori Niina Stenbergin työhuone on Paanan koululla. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattorin tavoittaa numerosta: 050 3039535 tai sähköpostilla: niina.stenberg@jokioinen.fi.

Oppilaille annettava tuki:

Tukitoimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tukimuodot jaetaan kolmeen eri osioon: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.

Yleisen tuen piirissä ovat kaikki oppilaat. Yleisellä tuella tarkoitetaan oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon liittyvä kaikenpuolinen tuki. Yleisin yleisen tuen muoto on tukiopetus, jota annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle oppilaalle.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, jolle yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena ja on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Useampia tukimuotoja käytetään yhtä aikaa ja tehostettu tuki perustuu opettajien tekemään pedagogiseen arvioon. Tehostetun tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle tehdään aina myös oppimissuunnitelma opettajien ja huoltajan yhteistyönä. Tehostetun tuen tukitoimia ovat mm tehostettu tukiopetus ja osa-aikaisen erityisopetuksen antama tuki, myös oppilashuollon osuutta oppilaan tukemiseksi lisätään.

Erityinen tuki: Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen vaihetta edeltää lähes aina tehostetun tuen vaihe. Tehostetusta tuesta siirtymiseen tarvitaan moniammatillisen työryhmän ja opettajien laatimat pedagogiset selvitykset, joiden perusteella opetuksen järjestäjä tekee erityisen tuen päätöksen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä erityisen tuen päätöksen myös psykologin tai lääkärin lausunnon tai sosiaalisen selvityksen ja opettajan laatiman selvityksen perusteella.

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiseksi peruskoulun jälkeen. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista.

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä.

Erityisen tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle tehdään aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Kiusaamiskartoitus: Lukuvuoden aikana tullaan Paanan koululla tekemään kiusaamiskyselyitä. Kyselyllä kartoitetaan, ketä on kiusattu, kuka on kiusannut ja millä tavoin on kiusattu. Jos huoltaja ei halua, että huollettava vastaa kyseessä oleviin kyselyihin, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus opolle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä