Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (VKA7) 2 op

Opintojakson tehtävänä on valmistaa opiskelija maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua keskusteluihin globaaleista ympäristökysymyksistä. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta opintojaksossa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset sisällöt

 • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
 • ratkaisukeskeisyys
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat eettisyyden ja ympäristöosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi uutisseuranta, erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset kuten esimerkiksi mielipidekirjoitus ja puhe sekä pari- ja ryhmätyöskentely. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Viesti ja vaikuta puhuen (VKA8) 2 op

Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet
 • kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
 • dialogisuus
 • oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista kehittäviä ja vahvistavia työtapoja voivat olla esimerkiksi puhe, väittely, videotehtävä, esitelmä, haastattelu ja monipuoliset suulliset pari ja ryhmätehtävät.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita opintojaksolla ovat pääasiassa erilaiset suulliset tuotokset.Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä