Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (VKA1) 1 op

Opintojakson tehtävänä on avata lukion kieltenopiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista. 

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan kohdekielen oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon (ks. taulukko).

Keskeiset sisällöt

 • kohdekieli porttina sukulaiskielten oppimiseen ja osaamiseen
 • tavoitteiden asettelu kohdekielen opiskelulle
 • oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen kohdekielen näkökulmasta
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen keskustellen
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Hyvinvointiosaamista voidaan vahvistaa esimerkiksi pohtimalla omia vahvuuksia ja tavoitteita itsearvioinnin tai haastattelun avulla. Vuorovaikutusosaamista kehittäviä työtapoja voivat olla esimerkiksi suulliset pari- ja ryhmätehtävät.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (VKA2) 3 op

Opintojakson tehtävänä on tarkastella kohdekieltä globaaliosaamisen näkökulmasta. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään toimintaan kaikessa viestinnässä. Opintojaksossa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena. Lisäksi opintojaksossa harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan kohdekielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
 • kohdekielen äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; kohdekielen variantit ja vertailua muihin kieliin
 • viestintätyylit erilaisissa medioissa
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista kehittäviä työtapoja voivat olla esimerkiksi suulliset pari- ja ryhmätehtävät ja videotehtävä.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (VKA3) 2 op

Opintojakson tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Opintojaksossa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä kuvaillen itselleen tärkeitä kulttuuriaiheita tai -ilmiöitä
 • vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
 • itseilmaisu identiteetin rakentumisessa
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamisen kehittymistä voidaan tukea esimerkiksi laatimalla esitelmä tai muu tuotos eri medioita hyödyntäen.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kieli vaikuttamisen välineenä (VKA4) 2op

Opintojakson tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opintojaksossa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista kohdekielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Opintojakson yleisiä ja laaja-alaisia tavoitteita tukevia työskentelytapoja voivat esimerkiksi olla pari- ja ryhmätehtävät, mielipidekirjoitus ja puhe.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kestävä tulevaisuus ja tiede (VKA5) 2 op

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, esimerkkejä tieteellisistä teksteistä
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Monitieteisen ja luovan osaamisen kehittymistä voidaan vahvistaa esimerkiksi tutkimustehtävää ja artikkelianalyysiä hyödyntäen.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (VKA6) 2 op

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu kohdekielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
 • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta
Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen ja vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi suulliset pari- ja ryhmätehtävät sekä vierailu.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä