Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (RUB11) 1op

Opintojakson tehtävä on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja yhteiskunnasta. 

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan
 • rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää
 • kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia työtapoja
 • syventää tietämystään suomen ja ruotsin kielten vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa vallitsevista kieliolosuhteista
 • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B1.1.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen
 • kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet
 • omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen kehittymistä voidaan vahvistaa hyödyntämällä esimerkiksi blogia ja toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä. Opintojaksolla laaditaan yhdessä opettajan ja ryhmän opiskelijoiden kanssa opiskelijan henkilökohtaista kieliprofiilia ja kartoitetaan opiskelustrategioita esimerkiksi itsearviointia ja haastattelua hyödyntäen. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Ruotsin kieli arjessani (RUB12) 3 op

Opintojakson tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
 • kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
 • kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvioinnin taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • ruotsin kielen käyttö opiskelijan arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö
 • yksilön ja yhteisön hyvinvointi
 • ääntämisen harjaannuttaminen

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamisen kehittymistä voidaan tukea opintojaksolla hyödyntämällä esimerkiksi blogia sekä toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kulttuuri ja mediat (RUB13) 2 op

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
 • tuntee ruotsinkielisiä medioita
 • osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa
 • pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä

Keskeiset sisällöt

 • suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
 • ruotsinkieliset mediat
 • opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Globaali- ja kulttuuriosaamista vahvistetaan opintojaksolla laatimalla omia tuotoksia hyödyntäen eri medioiden aineistoja ajankohtaisista aiheista ja esimerkiksi videointia.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Ympäristömme (RUB14) 2 op

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu opintojaksossa erilaisiin tekstityyppeihin. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia
 • harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu
 • pystyy tuottamaan lyhyen ohjatun tekstin opintojakson aihepiiristä.

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurinen moninaisuus
 • erilaiset elinympäristöt
 • ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet nuorten näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat eettisyyden ja ympäristöosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen kehittymistä voidaan tukea opintojaksolla hyödyntämällä uutisseurantaa ja laatimalla erilaisia kirjallisia tuotoksia kuten esimerkiksi mielipidekirjoitus.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Opiskelu- ja työelämä (RUB15) 2 op

Opintojakson tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 


Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen
 • pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tulevaisuuden suunnitelmat
 • vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään
 • itsenäistyvän nuoren elämänhallinta
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • erilaisten hakemusten laatiminen

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat yhteiskunnallisen osaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Yhteiskunnallisen osaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen kehittymistä voidaan vahvistaa hyödyntämällä erilaisia kirjallisia ja suullisia tuotoksia kuten esimerkiksi työhakemus, haastattelu tai vierailuja.  

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä