Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Kirjallisuuden konteksteja (ÄI8) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
 • tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta

 • kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti

 • tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu eettisyys ja ympäristöosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi draama, sarjakuva, dialogi, blogi, podcast, peli, animaatio, pakopeli ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI9) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot

 • oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot

 • erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä

 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka

 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu hyvinvointiosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi video-cv, asiantuntijavierailut, ongelmanratkaisukeskustelu, digitarina, suunnistus, väittely, työ- ja opiskeluelämän suulliset harjoitukset, raportti ja neuvottelu.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Kirjoitustaitojen syventäminen (ÄI10) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

Keskeiset sisällöt

 • kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen

 • tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet

 • kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu

 • aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä

 • tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi kirjoitustaidon vastausteksti, yhteisöllinen kirjoittaminen, vierailijat, essee ja sanataideharjoitukset.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Lukutaitojen syventäminen (ÄI11) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa
 • osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö

 • erilaisia tapoja tulkita tekstejä

 • tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa

 • monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esimerkiksi analyysit erityyppisten aineistojen pohjalta, eri tekstilajien harjoittelu, videotehtävä ja uutisseuranta.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä