Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Peruskoulun kertausta (ÄI12) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa itseluottamusta äidinkielen oppijana ja rohkaista vuorovaikutukseen ryhmässä
 • vahvistaa taitoja kirjoittajana, lukijana ja viestijänä
 • palauttaa mieleen peruskoulussa opitut kielioppiasiat ja termit
 • kerrata peruskoulussa opittuja sisältöjä: tekstilajit, tekstityypit, kaunokirjallisuus
 • pystyy soveltamaan kielitietoutta lukio-opiskelussa

Keskeiset sisällöt

 • tekstilajit, tekstityypit
 • kaunokirjallisuuden peruskäsitteet
 • kieliopin peruskäsitteet
 • kirjoittamisprosessi
 • opiskelutaidot ja -valmiudet, lukustrategiat

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu hyvinvointiosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esim. blogi, kirje, referaatti, tiivistelmä, muistiinpanot, ajatus- tai miellekartta, luova kirjoitustehtävä, koevastausessee, mielipidekirjoitus, kirjavinkkaus, lukupäiväkirja, pari- ja ryhmätyö, erilaisista teksteistä keskustelu ja niiden kommentointi, sähköisen artikkelin tuottaminen.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Luovaa kirjoittamista (ÄI13) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa draaman, proosan ja lyriikan perusrakenteet ja konventiot
 • pystyy ilmaisemaan itseään draaman, lyriikan tai proosatekstien avulla
 • oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta
 • kokeilee erilaisia luovan kirjoituksen harjoituksia
 • vahvistaa omaa kirjoittajaidentiteettiään ja omaa tyyliään kirjoittaa

Keskeiset sisällöt

 • draamaa, proosaa ja lyriikkaa
 • palautteenantoprosessi
 • kirjoittajaidentiteetti
 • kirjoitusprosessi

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuvat vuorovaikutusosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esim. tussiruno, videoruno, novelli, pätkis, sarjakuva, draamakohtaus, yhteiskirjoittaminen, prosessikirjoittaminen ja vertaispalaute.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Ilmaisutaitoa (ÄI14) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • pyrkii ilmaisemaan itseään ja tunteitaan draaman, lyriikan tai proosatekstien avulla
 • pystyy improvisoimaan harjoittelutilanteissa
 • ymmärtää esiintymisjännitystä ja tietää keinoja sen kanssa toimimiseen
 • pystyy lisäämään esiintymisvarmuuttaan eri tilanteissa yhteiskunnassa: koulussa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa
 • näkee draaman ja teatterin tärkeänä kulttuurin osa-alueena
 • osallistuu opintojakson aikana toteutettavaan mahdolliseen esitykseen
 • saa tietoa teatterin keinoista: lavastuksesta, puvustuksesta, valaistuksesta

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuutta: draamaa, lyriikkaa, proosaa suullisena esityksenä
 • esiintymisjännitys
 • puheilmaisun syventämistä
 • teatteri-ilmaisun ja vapautuneen esiintymisen harjoittelua
 • kiinnostuksen lisäämistä draamaan ja kirjallisuuteen ylipäänsä

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu vuorovaikutusosaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esim. esim. draama, improvisaatioharjoitukset, pienimuotoisen esityksen valmistaminen ryhmässä tai käsikirjoittaminen/essee.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Äidinkielen abikertaus (ÄI15) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin

 • vahvistamalla taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä
 • vahvistamalla taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.

Keskeiset sisällöt

 • tekstityypit ja tekstilajit erityisesti kaunokirjallisuus, kuvat, argumentoivat ja audiovisuaaliset tekstit
 • tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet erityisesti kaunokirjallisuus, kuvat, argumentoivat tekstilajit, audiovisuaaliset tekstilajit
 • tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaus, tyylin hionta, otsikointi ja ulkoasun viimeistely
 • tyylin erittelyä
 • kielenhuoltoa
 • lukutaidon kokeen ja kirjoitustaidon kokeen arviointikriteerit

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakson yleisiä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia työtapoja voivat olla esim. kirjoitustaidontehtävät, infograafit, blogit, ryhmä- ja parityöt, tiivistelmät, sanataideharjoitukset, lukutaidontehtävät.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely opintojakson aikana. Opintojakson aikana toteutetaan summatiivista ja formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia esimerkiksi ohjauskeskusteluin, tehtävien muokkaamisella palautteen perusteella sekä itse- ja vertaisarviointeina. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä