Pakolliset opinnot

Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 1 op

Opintojaksossa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Opintojakso kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle.

Yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä
 • tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin
 • tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

Keskeiset sisällöt 

 • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä
 • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
 • graafinen malli ja lineaarinen malli
 • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus

Opintojakson keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: liikeilmiöt, tiheysmittaukset ja putoamiskiihtyvyys.


Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksolla nousee esiin monitieteinen ja luova osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan kehittää esimerkiksi tutkimustehtävillä ja ryhmätöillä. 

Opintojakson arviointi
 

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 fysiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin fysiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voi käyttää myös itsearviointia, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voi ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY2) 1 op

Opintojaksossa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä
 • tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja
 • osaa vertailla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia
 • saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen
 • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen
 • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen

Opintojakson keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: kemiallinen energia energialähteenä, kansallinen energiantuotanto ja -kulutus sekä energian käyttö kotitalouksissa.


Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksolla nousee esiin eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita voidaan kehittää esimerkiksi tutkimus- ja tiedonhakutehtävillä.

Opintojakson arviointi
 

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 fysiikan arviointikriteereiden mukaisesti, jotka on kuvattu tarkemmin fysiikan yleisessä osiossa. Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voi käyttää myös itsearviointia, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Formatiiviseen arviointiin voi ottaa mukaan lisäksi esimerkiksi oppilas- ja ryhmätöiden vertaiskommentointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä