Minä opiskelijana (OP1) 2 op

Opintojaksolla tuetaan opiskelijan itsetuntemusta, opiskelu- ja tiedonhankintataitojen kehittymistä, omaa toimijuutta sekä ammatinvalinta- ja uraohjaustaitoja.


Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan  
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen 
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa 
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat 
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta 
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin 
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin 
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista 
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään. 

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma 
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi 
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky  
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä 
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 


Laaja-alainen osaaminen

Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamista tuetaan esimerkiksi itse- ja vertaisarviointitehtävillä ja henkilökohtaisilla keskusteluilla. Monitieteinen ja luova osaaminen kehittyy opintojakson aikana esimerkiksi tiedonhakuharjoitusten, reflektoivien tehtävien, vierailuiden ja vierailijoiden sekä jatko-opintomahdollisuuksiin tutustumisen kautta.   


Arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu/hylätty). 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä