Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Minä opiskelijana (OP1) 2 op

Opintojaksolla tuetaan opiskelijan itsetuntemusta, opiskelu- ja tiedonhankintataitojen kehittymistä, omaa toimijuutta sekä ammatinvalinta- ja uraohjaustaitoja.


Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan  
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen 
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa 
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat 
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta 
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin 
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin 
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista 
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään. 

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma 
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi 
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky  
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä 
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 


Laaja-alainen osaaminen

Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamista tuetaan esimerkiksi itse- ja vertaisarviointitehtävillä ja henkilökohtaisilla keskusteluilla. Monitieteinen ja luova osaaminen kehittyy opintojakson aikana esimerkiksi tiedonhakuharjoitusten, reflektoivien tehtävien, vierailuiden ja vierailijoiden sekä jatko-opintomahdollisuuksiin tutustumisen kautta.   


Arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu/hylätty). 

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP2) 2 op

Opintojaksolla syvennetään edelleen opiskelijan itsetuntemusta sekä opintojen- ja elämänsuunnittelutaitoja.


Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelä­män mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa  
 • syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämän­hallintataitojen osalta  
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan 
 • tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin  
 • tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta 
 • tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen  
 • tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja  
 • osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä  
 • tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsy­vaatimukset sekä valintaprosessit  
 • osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen; opiskelu-, ylioppilastut­kinto- sekä jatko- opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla  
 • työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maail­massa  
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen  
 • oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen  
 • oman hyvinvoinnin edistäminen  
 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin  
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat  


Laaja-alainen osaaminen

Yhteiskunnallista osaamista tuetaan koulun ulkopuolisten tahojen, kuten TE-toimiston, Luotsin, työelämän edustajien, paikallisten yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä järjestämällä mm. mahdollisuuksia vierailuihin ja kutsumalla vierailijoita koululle. Opiskelijoiden globaalia ja kulttuurien välistä osaamista vahvistetaan mm. kannustamalla tutustumaan kansainvälisiin koulutus- ja työympäristöihin hyödyntäen myös teknologian mahdollisuuksia.  


Arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (suoritettu/hylätty). 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä