Ohjauksen sisällöt, menetelmät ja työtavat

Keskeiset sisällöt 

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma ja sen päivittäminen
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky
 • oman hyvinvoinnin edistäminen, opiskelukyky, tasapainoinen elämä
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu ja niihin liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätaidot, työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen, lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat
 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin


Henkilökohtainen opintosuunnitelma koostuu seuraavista osista:
 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan opintojen alussa oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

1)    Opiskelusuunnitelma  

 • aikaisempi koulutus ja muu osaaminen ja sen tunnistaminen annettujen selvitysten perusteella
 • hyväksi luettavat opinnot ja/tai oppimäärät sekä muu hyväksi luettava osaaminen
 • suoritettavat opinnot; lukio-opinnoissa eteneminen, opintojaksovalinnat
 • opintojen suorittamistavat ja mahdolliset erityiset opetusjärjestelyt 
 • opiskeluvalmiudet ja mahdollinen tuen tarve
 • mahdolliset korkeakouluissa opiskelu- ja/tai tutustumisjaksot 
 • arvioitu opiskeluaika 

2)    Ylioppilastutkintosuunnitelma  

 • ohjataan opiskelijaa suunnitelman laadinnassa huomioiden opiskelijoiden vahvuudet ja jatko-opintosuunnitelmat
 • tiedotetaan opiskelijalle käytössä olevat erityisjärjestelyistä ja ohjataan näiden hakemiseen. Tukitoimet tulee olla kirjattuna opiskelusuunnitelmaan.

3)    Jatko-opinto- ja urasuunnitelma 

 • ohjataan opiskelijaa suunnitelman laadinnassa huomioiden opiskelijan vahvuudet, arvot ja kiinnostuksenkohteet
 • rohkaistaan opiskelijaa tunnistamaan itselleen sopivia vaihtoehtoja
 • kehitetään opiskelijan tiedonhakutaitoja koulutus - ja uramahdollisuuksista
 • vahvistetaan opiskelijan päätöksentekotaitoja osana erilaisia elämänvaiheita

Ohjauksen menetelmät ja työtavat 

Lukion ohjausta voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksellisista asioista tiedotetaan myös suurryhmissä. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä