1. Pohdiskeleva essee

Palautuskansio pohdiskelevalle esseelle

Palauta tehtävä valitsemalla "kuva tai muu tiedosto", jos haluat palauttaa Word-tiedoston. Valitse "linkki", jos haluat palauttaa Google Docs -tiedoston. Voit palauttaa tehtävän myös sähköpostilla.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Ohjeet

Mikä on pohdiskeleva essee?

- Pohdiskeleva essee on ehyt ja kielellisesti huoliteltu teksti, jossa käsitellään analyyttisesti (=tutkiskellen, pohdiskellen, harkiten, vertaillen) jotakin aihetta tai ilmiötä.
- Sen lähtökohtana on jokin kirjoittajan itse näkemä, kokema tai lukema.
- Pohtivassa tekstissä kerrotaan, mitkä asiat tai henkilöt ovat vaikuttaneet häneen. 
- Pohdiskelija esittää itselleen kysymyksiä ja vastaa niihin eri vaihtoehtoja punniten.
- Pohtiessaan kirjoittaja tuo väistämättä esille oman mielipiteensä ja näkökulmansa.
- Kirjoittaja valitsee itse lähestymistavan ja rajaa aiheen.

Muotoilu

Tekstin sopiva pituus on 1,5-2 sivua. Fonttina on Times New Roman tai Arial, fontin koko on 12 ja riviväli 1,5. Kappalejako merkitään rivinvaihdolla, eli yhdellä tyhjällä rivillä.


Pohdiskelevassa esseessä arvioidaan

- tehtävänannon noudattamista
- tekstin sisältöä
- jäsennystä ja rakennetta
- kieltä ja tyyliä
- kokonaiskuvaa kirjoitustaidosta

Aiheet

Valitse yksi seuraavista aiheista ja kirjoita siitä pohdiskeleva essee, jonka pituus on 1,5-2 sivua. Lihavoidut aiheet ovat valmiita otsikoita, muussa tapauksessa otsikoi itse. Kaikista aiheista, niin helpoista kuin haastavammistakin, voi saada aikaan erinomaisen kirjoitelman!

HELPOMPIA AIHEITA

1. Millainen on suomalainen keittiö? Kuvaile ulkomaalaiselle ystävällesi, millaista ruokaa Suomessa syödään. Kerro perinneruoista ja nykyajan ruokailutottumuksista. Mitä ruokia ei tunneta muualla maailmassa? Mistä ruoista itse pidät? Miksi? Voit otsikoida myös itse.
2. Internet tuo maailman kotikoneeseeni. Miten yhteydet maailmalle ovat muuttuneet sitten vanhempiesi nuoruuden? Mitä hyötyä ja haittaa on siitä, että voit olla öin ja päivin yhteydessä kehen tahansa missä päin maailmaa tahansa? Voit otsikoida myös itse.
3. Kohti julkisuutta? Tutkimusten mukaan noin 20 % suomalaisnuorista haluaa "julkkikseksi". Haluaisitko sinä? Pohdi julkisuutta ja julkisuudessa olon myönteisiä ja kielteisiä piirteitä.
4. Peruskoulu loppuu ja elämä alkaa! Oppivelvollisuutesi loppuu peruskoulun päättötodistukseen. Kerro opiskeluhistoriastasi ja pohdi suhdettasi opiskeluun ja tulevaisuuteesi. Millaisia suunnitelmia sinulla on Kymppiluokan tai Aikuisten perusopetuksen jälkeen? Pohdi vaihtoehtoja tai perustele, mitä olet jo valinnut. Millaisena näet tulevaisuutesi 5-10 vuoden päästä?
5. Mihin ja miten matkustetaan 2050-luvulla? Massaturismi alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Ensin matkustettiin Kanariansaarille ja nykyään Thaimaahan. Talvilomalla etsitään lunta Lapin hiihtokeskuksista ja kesälomalla haetaan varmaa aurinkoa Kreikan saarilta. Millaisia matkoja tulevaisuuden ihmiset tekevät? Miten vaikuttavat varallisuuden kasvu, kielitaidon paraneminen, tietotekniikan kehitys ja ympäristön muutokset?
6. Minun Joensuuni. Katso tarkemmat ohjeet liitteestä.

Tehtävien lähde: Aleksis 9, äidinkieli ja kirjallisuus (2016), sivut 75-76.

HAASTAVAMPIA AIHEITA

1. Asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin.
2. Muovista on paljon hyötyä ja iloa, mutta siihen liittyy myös ekologisia ongelmia. Pohdi muoviin liittyviä ristiriitaisuuksia.
3. Joukkueurheilun sanotaan vaikuttavan myönteisesti nuoren ihmisen sosiaaliseen kehitykseen. Ota kantaa väitteeseen.
4. Kirja vai elokuva?
5. Tarpeellinen ja tarpeeton pelko.
6. Älypuhelin, älykello, älymateriaalit, älytalo, älyvaatteet... Älytekniikka levittäytyy kaikkialle. Pohdi sen mahdollisuuksia ja uhkia.

Lähteet
Tehtävät 1-3: Äidinkielen esseekokeen tehtävävihko, syksy 2017. Tehtävät 4-6: Äidinkielen esseekokeen tehtävävihko, kevät 2017.

AIHEITA S2-OPISKELIJOILLE

1. Joku viihtyy hyvin omassa rauhassa järven rannalla, toinen taas rentoutuu skeittipuistossa keskellä kaupunkia. Joku ei välttämättä kaipaa luontoa lainkaan ja saattaa jopa vierastaa sitä. Kerro omasta suhteestasi luontoon ja siitä, mitä luonto sinulle merkitsee. Ota jokin seuraavista otsikkovaihtoehdoista tai otsikoi itse.
- Metsässä/Järven rannalla/Saaristossa/Kalastamassa/Juoksemassa akkuni latautuvat
- Rentoudun kotini lähiluonnossa
- Metsä/Meri/Suomalainen luonto ei ole minun juttuni
2. Vertaile Suomen ja muiden tuntemiesi paikkojen luontoa. Otsikoi itse.
3. Luonnossa tapahtuu muutoksia jatkuvasti. Samalla ihmisen suhde luontoon muuttuu. Ilmastonmuutos tuo omat haasteensa luonnolle. Tarkastele luonnon tulevaisuutta. Otsikoi itse.
4. Millainen on suomalainen keittiö? Kuvaile ulkomaalaiselle ystävällesi, millaista ruokaa Suomessa syödään. Kerro perinneruoista ja nykyajan ruokailutottumuksista. Mitä ruokia ei tunneta muualla maailmassa? Mistä ruoista itse pidät? Miksi? Voit otsikoida myös itse.
5. Kahden kulttuurin kansalainen. Kirjoita omista kokemuksistasi kahden kulttuurin välissä. Millä tavoin suomalainen kulttuuri ja toinen kulttuuri ovat erilaisia ja samanlaisia? Voit otsikoida myös itse.

Lähteet
Tehtävät 1-3: Suomi toisena kielenä -kokeen tehtävävihko, kevät 2017.

Liitteet:

Minun Joensuuni kymppiluokka.docx

Arviointikriteerit

Pohdiskelevan esseen arviointikriteerit

Heikko/välttävä (arvosanat 4-5)

1. Tehtävänannon noudattaminen
- Ohittaa tehtävänannon / Täyttää heikosti tehtävänannon. Osoittaa heikosti/välttävästi hallitsevansa pohdiskelevan esseen tekstilajina.
2. Tekstin sisältö
- Ei kovin merkityksellistä sisältöä. Näkökulmaa ei ole valittu. Sisältö niukka, sattumanvarainen tai ristiriitainen. Asiavirheitä. Väitteet ovat usein perustelemattomia.
3. Jäsennys ja rakenne
- Tekstin kokonaisrakenne on jäsentymätön tai löyhä. Asioiden esittämisjärjestyksessä on ongelmia. Jaksotus on epäjohdonmukainen. Otsikon ja tekstin yhteys on vaikeasti tulkittavissa.
4. Kieli ja tyyli
- Viestistä on vaikea saada selvää. Lause- ja virkerakenteessa on vakavia puutteita. Teksti ei osoita keskeisten yleiskielen normien hallintaa. Sanasto on suppeaa.
5. Kokonaiskuva kirjoitustaidosta
- Teksti osoittaa välttävää aiheen ja kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä kielentää ajatuksia.

Kohtalainen/tyydyttävä (arvosanat 6-7)

1. Tehtävänannon noudattaminen
- Täyttää tehtävänannon kohtalaisesti ja hallitsee edellytetyn tekstilajin perusteet.
2. Tekstin sisältö
- Näkökulma on suppea/epäselvä/hajanainen. Sisältöä on kohtalaisesti. Teksti pysyy pääosin asiassa. Väitteet saattavat olla paikoin perustelemattomia.
3. Jäsennys ja rakenne
- Teksti muodostaa kokonaisuuden. Rakenne on pääosin kunnossa, mutta siinä voi olla joitakin ongelmia (esim. pää- ja sivuasiat eivät aina erotu toisistaan, jaksotuksessa voi olla ongelmia tai kappaleiden rakenne ei välttämättä ole sujuva). Otsikko ja teksti kohtaavat.
4. Kieli ja tyyli
- Viesti välittyy suuremmitta vaikeuksitta. Lause- ja virkerakenteet ovat pääosin kunnossa. Tyyli voi olla haparoivaa tai sanasto suppeaa, mutta ilmaisu on selkeää.
5. Kokonaiskuva kirjoitustaidosta
- Teksti osoittaa tyydyttävää aiheen ja kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä kielentää ajatuksia.

Hyvä/erittäin hyvä (arvosanat 8-9)
1. Tehtävänannon noudattaminen
- Täyttää hyvin tehtävänannon ja edellytetyn tekstilajin vaatimukset.
2. Tekstin sisältö
- Näkökulma on selkeä ja perusteltu. Sisällön käsittely osoittaa aiheen tuntemusta. Väitteet ovat hyvin perusteltuja. Kokonaisuus on hallittu.
3. Jäsennys ja rakenne
- Teksti muodostaa selkeän kokonaisuuden. Rakenne on johdonmukainen. Jaksotus ja kappaleiden rakenne ovat kunnossa. Kappaleiden väliset sidokset ovat sujuvia. Otsikko on toimiva.
4. Kieli ja tyyli
- Viesti välittyy hyvin. Lause- ja virkerakenteet ovat luontevia. Yksittäisiä kielivirheitä voi esiintyä, mutta ne eivät haittaa luettavuutta. Sanasto on vivahteikasta ja tyyli sopii tekstin tarkoitukseen.
5. Kokonaiskuva kirjoitustaidosta
- Teksti osoittaa hyvää aiheen ja kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä kielentää ajatuksia.

Erinomainen (arvosana 10)
1. Tehtävänannon noudattaminen
- Täyttää erittäin hyvin tehtävänannon ja edellytetytn tekstilajin vaatimukset.
2. Tekstin sisältö
- Näkökulma on oivaltava ja omaperäinen. Sisältövalinnat osoittavat asiantuntemusta ja itsenäistä ajattelua. Väitteet ovat vakuuttavasti perusteltuja.
3. Jäsennys ja rakenne
- Kokonaisrakenne on hallittu ja osoittaa tekstilajin erinomaista tuntemusta. Voi jopa leikitellä konventioilla. Jaksotus ja kappalejako ovat luontevia ja tekstissä on hyvä rytmi. Kappaleet sidostuvat toisiinsa taitavasti. Otsikko on sekä tyyliltään että sisällöltään osuva.
4. Kieli ja tyyli
- Viesti välittyy erinomaisesti. Lause- ja virkerakenteet ovat taitavia ja monipuolisia. Yleiskielen normien hallinta on moitteetonta. Yksittäiset lipsahdukset ovat mahdollisia. Sanasto on rikasta, tyyli vaikuttavaa ja onnistunutta.
5. Kokonaiskuva kirjoitustaidosta
- Teksti osoittaa erinomaista aiheen ja kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä kielentää ajatuksia.

Lähde: YTL:n koekohtaiset määräykset, äidinkieli ja kirjallisuus. Ks. taulukko 2. Esseekokeen arviointikriteerit. Sivut 9-10.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä