Pakolliset opinnot

BI1 Elämä ja evoluutio (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

Opintojaksossa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma opintojaksossa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksossa tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista vuorovaikutusosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen painottuvat opintojaksolla esimerkiksi erityyppisten aineistojen hyödyntämisen ja opiskelijoiden omien tuotosten kautta. Vuorovaikutusosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä

Yleiset tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä
 • osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen
 • osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.
Keskeiset sisällöt
Biologia tieteenä
 • elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen
Evoluutio
 • solujen synty ja kehittyminen
 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu ja sen perinnölliset perusteet
 • luonnonvalinta
 • lajiutuminen
 • kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat
 • ihmisen evoluutio
 • evoluution tutkiminen
Eliökunta
 • luokittelun periaatteet
 • eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit

Opintojakson arviointi 

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on lähinnä opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoitavaa palautetta.  Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä vuorovaikutustilanteissa tai kriittiseen tiedonhakuun liittyvissä tehtävissäOpiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan ja vuorovaikutustaidoistaan esimerkiksi ongelmanratkaisutehtävän yhteydessä.

Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10. 

BI2&3 Ekologia ja ympäristö (2op)

Opintojakson kuvaus ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 

Opintojaksossa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta. Lisäksi teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Opintojaksossa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista tällä opintojaksolla painottuvat: eettisyys ja ympäristöosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näiden laaja-alaisten painottuminen näkyy opintojaksolla esimerkiksi opiskelijan oman toiminnan tarkastelussa ekologisen kestävyyden näkökulmasta sekä ympäristöongelmien tunnistamiseen ja niiden ratkaisemisen keinojen tunnistamiseen ja perusteluun liittyvissä tehtävissä. Laaja-alaista osaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla vierailuja, maastotöitä, uutisanalyysiä ja tutkimusta.

Yleiset tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen
 • osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla 
 • osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen. 
 • tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia 
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä 
 • osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia 
 • osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta 
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa. 

Keskeiset sisällöt 

Ekologian perusteet 

 • ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus 
 • hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 
 • populaatioiden ominaisuudet 
 • sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys 
 • lajien väliset suhteet 

Luonnon monimuotoisuus 

 • lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus 
 • monimuotoisuuden merkitys  

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja 

 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin 
 • happamoituminen 
 • rehevöityminen 
 • vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa 
 • ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 

Kestävää tulevaisuutta kohti 

 • ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys 
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen 

Opintojakson arviointi 

Opintojaksolla toteutetaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia, painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Formatiivinen arviointi on lähinnä opiskelijaa opinnoissa eteenpäin, tavoitteiden saavuttamista kohti auttavaa, ei dokumentoitavaa palautetta. Opiskelijan oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan opintojakson aikana antamalla palautetta esimerkiksi opiskelijan työskentelystä maastossaOpiskelun aikaisen palautteen tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tulemaan tietoiseksi työskentelytavoistaan esimerkiksi tutkimustehtävän yhteydessä.

Opintojakson arvosanan antaminen perustuu opiskelijan käsitteelliseen osaamiseen, kokonaisuuksien hallintaan ja työskentelyn monipuoliseen havainnointiin.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä